thumbnail_01 HADSEL VINDKRAFT FOTO

Si nei til vindkraft i Lofoten og Vesterålen!

Vindkraft truer Hadselfjorden, Lofoten og Vesterålen. Grafisk design: Bård Solem […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. september 2022

Del:

Vindkraft truer Hadselfjorden, Lofoten og Vesterålen. Grafisk design: Bård Solem

Hadsel kommune vurderer vindkraftutbygging på land og til havs gjennom sitt eget kraftselskap, Trollfjord Kraft AS. Om planene realiseres, vil det få dramatiske konsekvenser for hele regionen, Lofoten og Vesterålen. Motvind Norge oppfordrer kommunens representanter til å se nøye på kartene i dette innlegget, som illustrerer hvordan prosjektene vil kunne påvirke store arealer.


Tekst: Bård S. Solem, Motvind Norge


Kommunestyret i Hadsel kommune vedtok i et kommunestyremøte 8. september å utsette høringen til kommuneplanen etter fire års arbeid. En uke før dette kommunestyremøtet ba Formannskapet kommunedirektør og ordfører «foreslå områder som kan egne seg til energiproduksjon». 7. september, altså dagen før kommunestyremøtet, gikk ordfører Aina Nilsen og næringssjef Daniel Sowe ut i media og presenterte et kart som viste tre områder de mente er aktuelle for vindkraftutbygging. En utredning fra Trollfjord Kraft AS ble sendt kommunestyrerepresentantene samme dag som møtet, men ligger ikke sammen med saksdokumentene og er heller ikke tilgjengelig i kommunens postlister. Trollfjord Kraft AS foreslår to store områder med bunnfaste turbiner utenfor fjæresteinene vest for Hadseløya og nord for Hadselsand, samt ett landbasert anlegg på Hadselsand.

Se på kartet – det er ikke småtterier Trollfjord Kraft AS foreslår!

Visualisering av foreslåtte vindkraftanlegg på Sanden. Plassering av turbinene er kun et eksempel. Turbinene vises med totaldominans (3 x trubinhøyde på 200 meter), støysone 45 dB(A)Lden der det ikke vil være tillatt med boligbebyggelse, støysone 40 dB(A)Lden der det i følge myndighetene ikke er egnet til rekreasjon eller friluftsliv. Støysonene er ikke beregnet lokalt, men angitt etter erfaring fra andre vindkraftanlegg. Refleksjon fra fjellet vil forverre situasjonen. Grafisk design. Bård Solem

Ordføreren nevnte i møtet at «Hadsel kommune har fleire spennandes henvendelsa fra aktøra som krev store areala og areala som vi i dag ikke har formålsavsatt eller regulert til den type virksomhet som de ønska å etabler her». Hvilke disse aktørene er ble ikke nevnt. Under ordskiftet i kommunestyremøtet ble det bekreftet at noen uker utsettelse av høringen ikke er skadelig, selv om det vil forsinke flere saker som venter på den nye kommuneplanen.

Hadsel kommune skal nå bruke kun noen uker på å bearbeide kommuneplanen, gjennomføre en «planverksteddag» og legge inn store områder til vindkraftutbygging uten mulighet til konsekvensutredninger, eller grundige prosesser, i forkant. Kommunen brukte fire år på å utvikle kommuneplanen, men skal nå bruke kun noen uker på beslutninger som vil endre omgivelsene dramatisk!

Hadsel kommune står foran et verdivalg! Et valg som har lokal, regional, nasjonal og global interesse fordi det berører klodens økosystem og naturmangfold, vår felles arv til våre etterkommere. Sentrale myndigheter skyver dette ansvaret over på lokale folkevalgte som blir tvunget til å ta tøffe valg på fellesskapets vegne – ofte med dype konflikter som resultat. Dette er dårlig gjort!

Sentrale myndigheter skyver […] ansvaret over på lokale folkevalgte som blir tvunget til å ta tøffe valg på fellesskapets vegne – ofte med dype konflikter som resultat.

Vindkraftanleggene er foreslått plassert i og i nærheten av flere naturreservat og fredningsområder. Grafisk design: Bård Solem

Ønsker kommunen en skog av turbiner i solnedgangen, og midnattsola, eller ønsker man å dyrke områdets egenart til glede for innbyggere og tilreisende? Og ikke minst – ta vare på vår felles arv, et økosystem i balanse og et rikt og rent hav. Ønsker kommunen å blokkere store nærområder for kystfiske og aktivitet? Vindkraft er ikke fornybar – den setter varige spor som ikke forsvinner før neste istid.

Ønsker kommunen å blokkere store nærområder for kystfiske og aktivitet?

Olje- og energiminister Terje Aasland ønsker at «vi må jobbe raskt, men også klokt». Han har det travelt som skal sørge for utbygging av 30 000 MW vindkraft tilsvarende 1400 turbiner, som hver vil måtte rage 250 meter over havoverflaten, eller bakken. Aasland har derfor bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdere en «fast track»-ordning for raskere behandling av vindkraftsaker, blant annet for å imøtekomme REPowerEU, en EU-plan som innebærer massiv vindkraftutbygging uten krav om prosjektspesifikke konsekvensutredninger. Da høringsfristen til REPowerEU var ute 22. august, hadde det kommet inn mer enn 7000 høringssvar, de fleste negative. Rettsikkerheten trues når sentrale myndigheter forsøker å sette plan- og bygningsloven (PBL) til side, noe som provoserer mange. Det bryter med demokratiske grunnprinsipper når våre egne lover ikke blir respektert.

Olje- og energiminister Terje Aasland […] har det travelt som skal sørge for utbygging av 30 000 MW vindkraft tilsvarende 1400 turbiner, som hver vil måtte rage 250 meter over havoverflaten, eller bakken.

Konsekvensene vil bli store hvis de tre planlagte vindkraftprosjektene i Hadsel kommune realiseres. Kartet viser turbiner plassert med 1,2 km avstand innenfor de områdene som foreslås utbygd. De røde sonene viser dominans og influensområder i ulike avstander. Foto: Bård S. Solem

Olje- og energidepartementet brukte hele elleve måneder på å utforme et forslag til «utredningsprogram» for Storheia og Roan vindkraftverk i kjølvannet av Fosen-dommen i Høyesterett. Regjeringa ønsker nå å «oppdatere kunnskapsgrunnlaget» slik at de vedtakene som fattes «kan stå seg over tid». Gjelder dette kun Fosen-saken? Det ser ikke ut til at lærdommen fra Fosen-saken har sunket inn hos de sentrale myndighetene: Hastverk er lastverk – nå er det tut og kjør…

Det ser ikke ut til at lærdommen fra Fosen-saken har sunket inn hos de sentrale myndighetene […]

Kartet som Trollfjord Kraft AS så langt har presentert, viser ikke virkeligheten i Hadselfjorden. Hvis vi tegner inn bunnfaste turbiner i 250-300 m høyde, med en innbyrdes avstand på 1,2 km, kan vi se hvordan det vil påvirke omgivelsene. Vi kan også legge inn soner for «totaldominans» og «ytre visuelle dominanssone». Dette er begreper som NVE har definert i sitt kunnskapsgrunnlag. Vi kan også legge inn konturlinjer i 5, 10, 20 og 30 km avstand som viser anleggets influens i ulike avstander. Turbinene vil bli godt synlige 40-50 km utover havet nord for Lofoten.

Er det forsvarlig av Hadsel kommune å bruke kun noen uker på dette verdivalget?

En tidligere versjon av teksten ble først publisert i og Lofotposten og i Vesteraalens Avis

Les mer om om vindkraftplanene for Hadsel her:

Vindmøllenes pris, leder i Bladet Vesterålen

Her vil de utrede vindkraft, Bladet Vesterålen