Sildefiske—Foto-TonyMeyer

Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger

Vindkraftprosjektet Havsul I skal behandles etter stortingets vedtak av 19. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

13. oktober 2020

Del:

Vindkraftprosjektet Havsul I skal behandles etter stortingets vedtak av 19. juni, og skal ikke gis forlenget frist for idriftsettelse utover 2021. Havsul I er verken «offshore» eller «havvind», og må derfor behandles etter reglene for vindkraft på land.

Dette kommer fram i en juridisk gjennomgang som Motvind Nordvest har fått utarbeidet og sendt til Olje- og energidepartementet i forbindelse med at NVE har gitt utbygger utsatt frist for å starte anleggsarbeidet.

Konsesjon for Havsul I er gitt i 2008 etter energiloven og skal dermed behandles som vindkraft på land. Havenergiloven trådte først i kraft 1.juli 2010.

– Utbygger later som Havsul I er «offshore» eller «havvind», noe det ikke er. Mye tyder på at de har fått NVE og øvrig forvaltning til å akseptere dette. Havsul I er ikke «offshore» og ikke «havvind», sier John I. Myklebust, leder av Motvind Nordvest.

Fellesskapet skal få betale
Havsul I AS har opplyst at Havsul I-prosjektet får utnytte oljeskatteregimet. Det vil si at om Havsul I AS ikke kommer i skatteposisjon, så vil 78 % av investeringene bli betalt av staten, med andre ord deg og meg, til utbygger (Havsul I AS), som skal eies 100% av kanadiske Enbridge.

– Med en kostnad på rundt 10 milliarder kroner vil det bety rundt 8 milliarder som skal betales av fellesskapet, med andre ord det norske folk. Eller, 8 tusen millioner kroner i subsidier for å spille hasard med en fiskebestand av global betydning, sier tidligere fiskeskipper Knut Arne Høyvik, nå fiskerirådgiver i Motvind Nordvest.

Hvor mye Havsul-prosjektet vil få fra Enova og Nox-fondet vet vi ikke, men utbygginga av vindindustriprosjektet til havs, Hywind Tampen, er subsidiert og betales av det norske folk med hele 90 % av investeringskostnadene.

Føre-var-prinsippet
Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse – og Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Konsekvensutredninger på fisk og gyteområder er i svært liten grad gjennomført. Det foreligger ingen konsekvensutredning i det hele tatt, knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter. Vår kunnskap om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull.

Da må Føre-var-prinsippet gjelde. «Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur.»

– Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon, sier adm. dir. i Havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk.

Advokat Anders Svinø hos Judicia har på vegne av Motvind Nordvest tilskrevet Regjeringen ved Olje- og energidepartementet og Stortinget, se brevet her

Havsul I er bunnfaste vindturbiner i skjærgården på Møre, planlagt i gyteområdet for flere fiskebestander, av disse en av verdens største fiskebestander, Norsk vårgytende (NVG) sild.

Leder i Energi- og miljøkomiteen
har i dag sendt ut følgende pressemelding om saka:

Ketil Kjenseth (V), leder i energi- og miljøkomiteen, har følgende kommentar til NTB-sak om vindkraftprosjekt Havsul I:
– Det er ingen grunn til å gi Havsul I utsatt frist til 2025. Stortinget har gjort et tydelig vedtak om at vindkraftprosjekter på land ikke skal få utsatt frist utover 2021. Dette må også gjelde for Havsul I.
– Prosjektet ligger rett ved Mørebanken. Venstre har vært svært opptatt av at Mørebanken må ha et spesielt vern på grunn av at dette er et svært viktig gyteområde for fisk, og dermed et område vi må ta godt vare på.
– Havsul I kan ikke vurderes som et havvind-prosjekt, da det ikke ligger innenfor de to geografiske områdene som regjeringen har åpnet for havvind. Vi vet altfor lite om hvordan et slikt prosjekt vil påvirke fisken og livet i havet i dette sårbare området.
– Havsul I må søkes på nytt, og det vil da bli under nytt regelverk for vindkraft og etter at Stortingsmelding om vindkraft er ferdigbehandlet i Stortinget.

Nye innlegg