havsul-I-Tony-Meyer

Foto: Tony Meyer

Spleis for rettslig prosess mot Havsul I

Motvind Nordvest har sammen mmed aksjonsgruppa Runde mot Havsul I sendt en melding til det norske folk om hvorfor de samler inn midler.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. september 2020

Del:

Foto: Tony Meyer

Motvind Nordvest og «Runde mot Havsul I» inviterer det norske folk til en Spleis for å trygge det økonomiske grunnlaget slik at vi kan forberede en rettslig prosess mot Havsul I.

Vi krever at Stortingets enstemmige vedtak av 19.juni følges opp av regjeringen. Lovligheten av konsesjonen for Havsul I bestrides. Havsul I er også vindkraft på land med konsesjon gitt etter Energiloven og tilhørende regelverk. Forlenget frist for idriftsetting kan ikke gis utover 31.12.2021.

Motvind Nordvest har i samarbeid med «Runde mot Havsul I» besluttet å følge opp at Stortingets enstemmige vedtak av 19.juni etterleves. Rettslig prosess forberedes og vi vil bringe saken inn for domstolene, dersom regjeringen ved Olje- og energidepartementet stadfester NVEs grunnløse vedtak om forlenget frist for idriftsettelse av Havsul I. Vi har god dialog med fiskeri-organisasjoner, fiskerinæring, havforskere og ornitologer, og – vi har hatt forberedende samtaler med advokater.     Vi skal være «Føre-var».  

Vi forventer imidlertid at Olje- og energiminister Tina Bru vil vise klokskap og ansvarlighet, og avvise forlenget frist for idriftsettelse av Havsul I. Noe som vil bety at konsesjonen termineres permanent.

Havsul I er vind-industri med bunnfaste vindturbiner planlagt i skjærgården på Møre, i gytefeltet for flere fiskeslag – også for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende (NVG) sild.

NVG-sild er en enorm fiskebestand og matressurs av global betydning. På verdensbasis fanges det totalt ca. 100 millioner tonn fisk hvert år. På Mørekysten fødes 1-2% av dette, (1-2 millioner tonn) hvert eneste år.

Havforskningsinstituttet advarer og sier om sild, hyse, sei og torsk på vandring mot de kjente gytefelt på Møre:  

«Disse artene er ikke bare viktige for kystøkosystemet, men er også nøkkelarter i de store oseaniske systemer. Konsekvensen av å påvirke deres gytesuksess kan derfor bli formidabel».

Nyere studier viser også at sjøfugl, særlig de i de store fuglefjellene som på Runde, og sjøpattedyr, har nøkkelroller som transportører av næring til det overflod av liv, som gjennom tidene også har gitt menneskene livsbetingelser langs våre kyster.

Kunnskapsgrunnlaget for Havsul I er svært mangelfullt. Føre-var-prinsippet må gjøres gjeldende. Og om nødvendig slås fast av en norsk domstol.

Innsamlede midler skal benyttes til oppfølging av Stortingets vedtak, forberedelse av rettslig prosess og aktiviteter for å stanse utbygging av Havsul I.

Motvind Nordvest
John I. Myklebust
Styreleder Leder

Runde mot Havsul I vindkraftanlegg
Kaja Runde
Leder

Foto: Roman Scheibler

Føre-var prinsipp

Føre-var prinsippet er i aktiv bruk for annen aktivitet til havs, f.eks. olje- og gassindustri i forhold til fysisk og kjemisk miljø og for fiskebestandsutvikling (gyteområder og konsentrerte gyte-vandringsruter) og for fiskeriforvaltningen ved kvotesetting og reguleringer av bestands-beskatning.

I bruk i norsk offentlig forvaltning: «Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur.» Vedtak i regjeringen 24. sept. 1990.

I bruk innen EU (oversatt fra engelsk): «Føre-var-prinsippet anvendes der vitenskapelige bevis er mangelfulle eller usikre, eller der forskningsresultater er uten konklusjon og vitenskapelige vurderinger gir rimelig grunn til bekymring for at mulige skadevirkninger på miljø, mennesker, plante- og dyrehelse kan være uforenlig med EUs høye krav til beskyttelse.» European Commission 2000.

https://www.spleis.no/project/120314/

Les mer om Havsul I her.

Nye innlegg