Statlig plan kan ikke vedtas «uten videre»

Professor Ole Christian Fauchald har utredet statens mulighet til å vedta statlig plan overfor kommuner som av ulike grunner ikke ønsker å godkjenne vindkraftverk. Spørsmålet er om de kan vedta dette «uten videre», eller om det må kunne begrunnes med samfunnsnytte eller lignende.

Rapporten oppsummeres slik:

«Utredningen konkluderer med at statlig arealplan for vindkraftutbygging bare kan benyttes dersom ett av to alternative vilkår er oppfylt: 1) dersom den konkrete utbyggingen er nødvendig for

gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggingstiltak, eller 2) når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. En vindkraftutbygging som ikke er viktig som element i statlig eller regional energiforsyning vil som utgangspunkt ikke oppfylle det første vilkåret. Et utbyggingstiltak som heller ikke er viktig for lokal energiforsyning eller for ivaretagelse av andre lokale samfunnshensyn vil ikke oppfylle det andre vilkåret. I slike tilfeller kan ikke statlig arealplan benyttes for å tvinge igjennom en vindkraftutbygging som ellers vil stride mot kommunens arealplaner. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt i et konkret statlig arealplanvedtak vil i en viss utstrekning kunne overprøves av domstolene.

Dersom en miljø-, transport- og anleggsplan og/eller en detaljplan skal anses som omfattet av en statlig arealplan må dette fastslås uttrykkelig i vedtaket som gir konsesjonen status som statlig arealplan. Et vedtak om statlig arealplan må oppfylle enkelte av de prosessuelle saksbehandlingskravene som gjelder for planvedtak i pbl. Av dette følger at dersom en miljø-, transport- og anleggsplan og/eller en detaljplan gjøres til en del av den statlige arealplanen, må departementet foreta en selvstendig redegjørelse for og vurdering av uenigheter mellom utbygger og kommunale myndigheter basert på en konsekvensutredning som oppfyller kravene til prosjektutredning i konsekvensutredningsforskriften.

En statlig arealplan er ikke til hinder for at kommunen i ettertid fatter reguleringsplanvedtak for (deler av) det samme området med mindre det er vedtatt en statlig planbestemmelse om at det ikke skal være adgang til nytt reguleringsplanvedtak eller at den statlige arealplanen skal gå foran etterfølgende planer ved motstrid (pbl § 1-5). Dersom det ikke er vedtatt slik planbestemmelse sammen med den statlige arealplanen kan statlige myndigheter reise innsigelser mot en foreslått reguleringsplan etter de generelle reglene om dette, eller oppheve en vedtatt reguleringsplan dersom den strider mot nasjonale interesser (pbl § 12-13).»

Ole Kristian Fauchald: Adgangen til og prosedyrer for å fatte statlig planvedtak i vindkraftsaker. Juridisk utredning 18.7.2020