Rein
07-Øyfjellet-reindrift

Kart: Bård Solem

Statsforvalteren i Nordland med bekymringsmelding om reinflyttinga på Øyfjellet

Det er ikke alle som kan feire en fredelig jul. […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

23. desember 2021

Del:

Det er ikke alle som kan feire en fredelig jul. For reineierne i reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke er det bekymring om hvordan de skal få flyttet dyra over til vinterbeitet. Det blir nemlig bygget Norges største vindkraftverk i flytteleia.

Den 17.12.21 sendte Statsforvalteren i Nordland en bekymringsmelding om situasjonen. Det er det samme problemet som vi har sett gjennom hele prosessen, både her i Øyfjellet og overalt hvor vindkraft bygges i reinbeiteområder. I det konsesjonen gis og MTA-planer godkjennes, så er ikke alt på plass når det gjelder avtaler og rettigheter, men hindringer blir forbigått med formuleringer om «dialog» for å komme til enighet.

Igjen og igjen og igjen ser vi at dialogen går i lås, og at vindkraftverket blir bygget. Det er en ganske rå maktkamp, utbygger med anleggsmaskinene, reineierne med dyra. Det er ikke mye å gjøre, når utbygger tar seg til rette, og energimyndighetenes samarbeid er mye tettere med utbygger enn med reineierne. Med bakgrunn i Høyesrterettsdommen på Fosen, er det en fortvilet situasjon. Reineierne vet de har rett, men de har ingen mulighet til å ivareta denne retten akkurat nå.

Temaet i brevet til Statsforvalteren er dyrevelferd. Uansett hva som blir utfallet av den store konflikten, som i likhet med saken på Fosen går på gyldigheten av hele konsesjonen, så må reinen flyttes i år og det problemet er akutt. Det er tendenser til en beitekrise, og dyra trekker ned i granskogområder og spiser hva de kan finne der, eller de trekker hvor de tror det kan være noe mat å finne. Med det blir flokken også spredt, og vanskelig å kontrollere.

Reindriftslovens paragrafer er krystallklare:

Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flytteleier.

Reindriftens flytteleier må ikke stenges, men kongen kan samtykke i omlegging av flyttelei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn for det.

Reindriftslovens §22

Det er også et vilkår i anleggskonsesjonen at reindriftas adkomst til vinterbeitene skal sikres.

Nå er den faktiske situasjonen den at reindrifta ikke har noen adkomst til vinterbeitene, og verken konsesjonsvilkårene eller reindriftsloven er oppfylt. Det er det svenske selskapet EOLUS Vind sitt ansvar å sørge for at reinbeitedistriktet «fritt og uhindret» kan flytte dyra over til vinterbeitene.

Statsforvalteren avslutter brevet med – sitat: Vi anmoder sterkt OED om å bidra til at Eolus Vind far på plass en løsning slik at reinbeitedistriktet får gjennomført flyttingen til vinterbeitene. Vi mener at hensynet til andre interesser, reinens velferd og nødvendig beitetilgang må være styrende for å finne en snarlig løsning.

*

Dokument

Medier

NRK Nordland – Frykter dyretragedie

https://tv.nrk.no/se?v=DKNO98122221&t=103s

Nye innlegg