Stopp ulovlig vindkraft nå!

Konsesjonsgitte vindkraftverk bygges og drives ulovlig!

Arealbruken er systematisk ikke omsøkt eller godkjent etter plan- og bygningslovens krav. Særlover og særlovsmyndigheter er oversett og kravet om samordning er brutt. Motvind Norge krever derfor at alle ulovlige vindkraftutbygginger stanses nå, og at NVE må granskes.

Samlet er forbruket av natur til vindkraftindustri 600 ganger Altasaken fordelt på 94 industriområder, og dette er ikke avklart etter lovverket!

Dette tross ny plan- og bygningslov, naturmangfoldslov, forurensningslov, minerallov, folkehelselov, ny grunnlovs-festet rett til natur og en nasjonal og global naturtapskrise. Utbyggingene er også i strid med internasjonale forpliktelser. Vår forvaltning har oversett drikkevann, støy, rasfare, unngått søknader om enorme massetak, ikke overholdt menneskerettighetene – rett til natur og miljø, kontradiksjon, likebehandling, eiendoms- og bruksrett og urfolks særlige krav på beskyttelse.

Vi ble fortalt at energiloven trumfet alle disse lovene so er vedtatt for å beskytte oss, våre rettigheter og vår natur. Vår energibransje lurte oss, og vår forvaltning har sviktet oss. Ulovlige utbygginger er miljøkriminalitet.

Motvind Norge krever derfor at alle ulovlige vindkraftutbygginger stanses nå, og at NVE må granskes.