Storheia-Fosen

Stortinget må ikke la NVE og OED få frifinne seg selv!

Motvind Norge har klaget inn tillatelsen til å bygge Lillesand vindkraftverk inn for Olje- og energidepartementet (OED) og NVE for en rekke brudd på lovverk og regelverk i tillegg til mangler i saksbehandlingen.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

6. desember 2020

Del:

Foto: Maja Kristine Jåma. Storheia – Fosen.

Motvind Norge har klaget inn tillatelsen til å bygge Lillesand vindkraftverk inn for Olje- og energidepartementet (OED) og NVE for en rekke brudd på lovverk og regelverk i tillegg til mangler i saksbehandlingen. Vi har avdekket de samme bruddene for Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, Tonstad, Frøya og Finnskogen.

– NVE har oversett alvorlige feil og mangler når de har gransket egne vedtak. Vi antar at denne praksisen har vært ført helt siden 2009, sier styreleder Eivind Salen. I brev til Energi- og miljøkomiteen og partiene på Stortinget viser Motvind hvordan OED i sin tilbakemelding har unndratt å gi de opplysninger Stortinget ba om 19. juni. Videre krever Motvind uavhengig granskning av gitte konsesjoner og at igangsatte utbygginger stanses til granskningsresultat foreligger.

I klagen om Lillesand framholder Motvind Norge at denne saken antakelig bare er toppen av et isfjell. – Vi har gått gjennom en rekke vindkraftsaker og mener det foreligger systematiske feil i saksbehandlingen helt tilbake til 2009 etter at plan- og bygningsloven ble endret, og NVE fikk utvidet myndighet.

Etter skarp kritikk og påstander om uregelmessigheter og lovbrudd i NVEs saksbehandling fra flere miljøorganisasjoner, påla Stortinget i juni energimyndighetene å gå gjennom lovligheten av gitte vindkraftkonsesjoner.

– Vi ser alvorlig på at OED har meldt til Stortinget at det ikke er funnet feil som gir grunn til å oppheve eller endre noen av konsesjonsvedtakene, heller ikke av foreliggende sak i Lillesand, sier styreleder Eivind Salen.

Lillesand vindkraftverk eies av matvaregiganten Asko. Det er avdekket klare brudd på plan- og bygningslovens og jordlovens krav om at det skal foreligge godkjent eiendomsendring før vedtak om ekspropriasjon fattes. Av dette følger at vedtaket om ekspropriasjon er ugyldig. Konsesjonen er heller ikke begrunnet med hensyn til forsyningssikkerhet, og Motvind Norge mener hjemmelen ikke dekker konsesjoner til overskuddsproduksjon.

Utbygger har i tillegg ikke oppfylt kravene til konsekvensutredninger, og nødvendige miljøundersøkelser som skulle ha vært utført før konsesjonsvedtaket ble gjort, pågår fremdeles. Kravene i plan- og bygningslovens krav om samordning i forhold til annet lovverk, bærekraftvurderinger og vurdering av samfunnsnytten er heller ikke utført.

Som ikke dette er nok har NVE feilinformert bystyret slik at de folkevalgte ikke har fulgt opp kravet om lovlighetskontroll av eget vedtak. Dermed har grunneiere og andre interessenter vært fratatt sin demokratiske rett til å klage.

Både i Lillesand og Buheii har NVE unnlatt å kontrollere om utbygger har privatrettslig tilgang til utbyggingsarealet. Kommunene på sin side har stolt på NVE og matrikkelført pant på arealer på tross av at det er uenighet om avtalegrunnlaget.

Retten til å kunne forsvare egen eiendom og til å uttale seg om planer som påvirker nærmiljø og næringsgrunnlag, er grunnleggende i et demokrati. Like viktig er muligheten til å klage på vedtak som man mener er fattet på feil grunnlag.

I vindkraftsakene er alt dette systematisk unnlatt eller forhindret. NVE har selv erkjent at det har utviklet seg en praksis der naboer og rettighetshavere ikke blir varslet eller hørt. Dette går igjen i sakene på Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, og vi kan legge til Tonstad, Frøya og Finnskogen.

– Det beviser at vårt krav om at vedtakene bør granskes av en uavhengig instans, er riktig. Dette må bli konsekvensen av det vi nå har avdekket, sier Salen. Han forventer at dette blir resultatet når saken kommer opp under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet 14. desember.

Hele klagen kan leses her.

Kontakt: styreleder Eivind Salen , tlf 900 96 564

Nye innlegg