Birgit Oline Kjerstad, Siri Fjeseth, Nina Taralrud

Stortinget må ta mer hensyn til folkehelsen i vindkraftsaker

«Folket har ikke bedt om vindkraft, og har heller ikke […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

6. mai 2022

Del:

«Folket har ikke bedt om vindkraft, og har heller ikke fått valget om å støtte fornybare energikilder som ikke er naturødeleggende og helseskadelige», påpekte Siri Fjeseth (i midten) i møte med Energi- og miljøkomitéen på Stortinget 3. mai. Også naturverner Nina Taralrud (til høyre) hadde tatt turen til Stortinget denne dagen. SV-representant Birgit Oline Kjerstad (til venstre), kjent fra kampen mot vindindustri på Haramsfjellet, var på plass. Foto: Privat.


Siri Fjeseth talte 3. mai for Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, på vegne av Folkehelseutvalget i Motvind Norge. Talen hennes, som er en konsentrert versjon av et høringsinnspill som Folkehelseutvalget har levert til nevnte komité, gjengis i teksten nedenfor. Videoopptak av talen finner du her, 17.47 minutter inn i sendingen.

Tekst: Siri Fjeseth

Mitt navn er Siri Fjeseth, og jeg representerer Folkehelseutvalget i Motvind Norge, et bredt og tverrfaglig sammensatt utvalg med noen av Norges fremste eksperter på sammenhengene mellom vindkraft og helseplager. I november 2021 leverte vi et omfattende høringsinnspill til Helsedirektoratet der vi kommer med konkrete forslag til hvordan kunnskapsgrunnlaget MÅ forbedres, med fokus på folkehelse. Jeg viser ellers til Motvind Norges bredt anlagte motmelding, hvor en energipolitikk på naturens premisser meisles ut. Dette er en energipolitikk uten mer vindkraft, hvor ekte bærekraft står i fokus. Rapportene som motmeldingen består av, er skrevet av fagpersoner med høy og variert kompetanse innen energifeltet.

Hadde vi tatt et vindkraftverk med eksempelvis tre høye turbiner med stort sveipeareal og lagt på bakken, så hadde det mest sannsynlig utløst gode helsekonsekvensutredninger knyttet til støy. Både helsekonsekvensforskriften og Forskrift om miljørettet helsevern ville nok blitt fulgt. Hvorfor skjer ikke dette i vindkraftsaker? Det er paradoksalt at naboer til planlagte ballbinger har fått konsekvensene for sin bolig bedre utredet enn naboer til vindkraftverk.  Det er for eksempel viktig å innse at gjeldende støyretningslinjer er utarbeidet for flate Danmark, og ikke for topografien i Norge. Det blir dermed ikke riktig å måle støy ved turbinen. Den må måles der folk bor og oppholder seg. 


Siri Fjeseth, som representerer Folkehelseutvalget i Motvind Norge, er tydelig på at ansvaret for å vurdere helsekonsekvenser ikke kan overlates til verken kommunene eller til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Foto: Skjermdump fra Stortingets videoopptak av talen.Vi har også påpekt behovet for å finne metoder for å kartlegge effekten av flere samtidige helsekonsekvenser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Folkehelseinstituttet (FHI) innrømmer selv at metoder for dette mangler, og Statsforvalteren i Rogaland har også uttalt at helsekonsekvenser generelt sett ikke er godt nok utredet. Vi møter og snakker med mange av de menneskene som er rammet, og vi ber om at dere tar folkehelsen på alvor og videreformidler til Stortinget og regjeringen at det ikke må presses på med mer vindkraft. Nå må vi rydde opp i de problemene som allerede har rammet folk. Kanskje skal noen turbiner fjernes, kanskje skal boliger innløses. 

Statsforvalteren i Rogaland har også uttalt at helsekonsekvenser generelt sett ikke er godt nok utredet.

Folket har ikke bedt om vindkraft, og har heller ikke fått valget om å støtte fornybare energikilder som ikke er naturødeleggende og helseskadelige. Jeg har hørt på innleggene i går og i dag, og fokuset er dessverre i stor grad preget av vindkraftinteresser og forretningsmodeller, uten hensyn til verken folkeviljen eller folkehelsen. Ikke overlat ansvaret for å vurdere helsekonsekvenser til kommunene eller NVE. Dette er et nasjonalt anliggende som krever helsefaglig spisskompetanse, uten bindinger til utbygger. Derfor foreslår vi også at det gjennomføres en Norsk Offentlig Utredning (NOU) om helsekonsekvenser knyttet til vindkraftverk. Jeg vil avslutte med å påpeke at Folkehelseutvalget i Motvind Norge vil være en naturlig høringsinstans i det videre arbeidet.

Ikke overlat ansvaret for å vurdere helsekonsekvenser til kommunene eller NVE.

Siri Fjeseth, Folkehelseutvalget i Motvind Norge