Motvind Norge mener det bør opprettes en miljøklagenemnd i Norge. Grafisk design: Motvind Norge

Styrk naturens rettsvern!

Naturens rettsvern kan styrkes gjennom opprettelse av en miljøklagenemnd, mener […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

28. september 2023

Del:

Naturens rettsvern kan styrkes gjennom opprettelse av en miljøklagenemnd, mener både Motvind Norge og flere andre miljøorganisasjoner.

Tekst: Sverre Sivertsen, energirådgiver i Motvind Norge


I flere omganger har både Motvind Norge og Naturvernforbundet tatt til orde for at det må opprettes en ordning med miljøklagenemnd i Norge. Begrunnelsen er å styrke naturens rettsvern og gjøre det mulig å saksøke myndighetene i miljøsaker uten at det skal bety økonomisk ruin for saksøker som gjerne er en ideell organisasjon eller en interessegruppe som føler seg overkjørt.

Spørsmålet har fått aktualitet i saken om avfallsdumping i Førdefjorden. I et oppslag i Dagsavisen nylig uttaler saksøkerne, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, at de må samle inn flere millioner kroner for å dekke saksomkostninger og sakkyndiguttalelser i saken som kommer opp i Oslo tingrett med det første.

Hvert år fattes det tusenvis av forvaltningsvedtak som angår kraftutbygging, gruvedrift, fiskeoppdrett, masseuttak og veibygging etc. Domstolskontrollen med vedtakene er nesten fraværende. Likevel mener regjeringen at kontrollen er god nok og avviser tanken om å opprette en miljøklagenemnd etter svensk og dansk modell. Regjeringen peker stadig på at Sivilombudet og Riksrevisjonen ivaretar kontrollen på en god nok måte.

 

Vi ser at bak utbyggingene står sterke økonomiske interesser som kan gå til søksmål hvis de får et avslag.

Motvind Norge og flere miljøorganisasjoner har en helt annen oppfatning. Vi ser at bak utbyggingene står sterke økonomiske interesser som kan gå til søksmål hvis de får et avslag. Enkeltpersoner og miljøorganisasjoner har verken tid eller penger til å gå inn i langdryge rettsprosesser der advokater krever flere tusen kroner i timen. Sakene kan koste millioner av kroner. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts klage i Øyfjellet-saken kostet 1.8 millioner. «Fjordsøksmålet» i Førdefjorden vil koste minst tre millioner, ifølge Naturvernforbundet.

En miljøklagenemnd er et uavhengig klageorgan som består av juridiske og sakkyndige domsmenn med spesialkompetanse på miljørett. Den kommer tidlig inn i sakene. I Norge er problemet at klagene gjennom en domstol tar så lang tid at anlegg er gjennomført før endelig dom er fattet.
En fordel er også prisen for å fremme en sak i en slik nemnd er overkommelig. I Sverige koster en sak noen tusenlapper, i Danmark enda mindre.

Det er neppe tvil om at en rekke kontroversielle vindkraftutbygginger som på Haramsøya, Stadlandet og på Fosen kunne ha fått en helt annen utgang dersom vi hadde hatt en slik nemndbehandling i en tidlig fase av saksbehandlingen. Et nemndvedtak vil ikke bare være et korrektiv til myndighetene, men kan også styrke legitimiteten i behandlingen.

Motvind Norge mener at Norge bør se seg tjent med å opprette en slik ordning. Et første skritt kunne være å utvide myndigheten til Klagenemnda for miljøinformasjon eller opprette fylkesvise nemnder etter modell av Fylkesnemnda for sosiale saker.

 

Et nemndvedtak vil ikke bare være et korrektiv til myndighetene, men kan også styrke legitimiteten i behandlingen.
Teksten ble først publisert i Stavanger Aftenblad

Nye innlegg