Planlagte vindkraftanlegg i Skagerrak
Vindkraftverk i Skagerrak

Illustrasjon: Bård S. Solem

Svensk havvind nær Ytre Oslofjord

Flere gigantiske havvindanlegg planlegges nå i Skagerrak, i områder som […]

Forfatter:

Christina Fjeldavli

Publisert:

21. januar 2022

Del:

Flere gigantiske havvindanlegg planlegges nå i Skagerrak, i områder som er viktige for både sjøpattedyr og mange fuglearter. Illustrasjon: Bård S. Solem

Tekst: Martin Eggen. Illustrasjon: Bård S. Solem

Zephyr Vind AB planlegger et offshore vindkraftverk ca. 35 km fra Verdens Ende i Færder kommune og ca. 36 km fra Hvaler. BirdLife Norge mener norske myndigheter ved Miljødirektoratet må si tydelig fra om at en slik etablering ikke er ønsket.

Vindkraftverket «Vidar» planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260–340 meter. Dermed vil man få et stort industrialisert område ytterst i Oslofjorden. Etter BirdLife Norges vurdering vil en slik plassering være svært uheldig. For å minimere negative påvirkninger av vindkraftverk er man avhengig av å finne best mulige plasseringer, der arealkonfliktene og kollisjonsrisikoen med fugler er minst, noe vi mener ikke er tilfellet her. 

Skagerrak og områdene utenfor Telemark, Vestfold, Østfold og den svenske vestkysten samler tidvis opp store mengder sjøfugler, spesielt utenom hekkesesongen og etter sterke vestlige og sørvestlige vinder. Fuglene blir gjerne «fanget opp» og sirkulerer rundt i dette havområdet der man har land både i nord, øst og delvis i vest. Topografi og kyststrekningens utforming gjør at fuglene konsentreres. Samtidig trekker mange sjøfugler, vadefugler, spurvefugler og andre fugler til og fra hekkeområdene i Skandinavia her. 

Siden 1950 har bestandene av verdens sjøfugler minket med 70 %, og de er blant de mest truede artsgruppene i verden. Situasjonen er særlig prekær for sjøfugler på den nordlige halvkule. Bare de siste ti årene er nedgangen i norske hekkekolonier på 25 %. Tallene viser sterkt behovet for beskyttende tiltak og reduksjon av de samlede negative effektene på det marine økosystemet. Også en rekke andre fuglearter sliter, og 40 % av artene på det norske fastlandet er oppført på rødlista Artsdatabanken presenterte 24. november 2021. 

Hensynet til sjøfugler må veie tungt når areal skal avsettes til vindkraft. BirdLife Norge mener at vi først trenger mer kunnskap om hvordan havvind påvirker arter og økosystemer. I norske farvann har vi nå åpnet to områder for havvind, ett utenfor Rogaland og ett sør i Nordsjøen. Å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap forut for eventuelle konsesjoner her, samt sikre hensiktsmessige etterundersøkelser, er mer enn nok krevende for norsk miljøforvaltning. Vår oppfordring til Miljødirektoratet er derfor å be svenske myndigheter om å stanse planene om vindkraftverket på et tidlig stadium. 

Teksten ble først publisert på nettsiden til BirdLife Norge: Svensk havvind nær Ytre Oslofjord – BirdLife Norge

BirdLife Norges høringssvar vedrørende Zephyr Vind AB sitt havvindprosjekt «Vidar» er tilgjengelig her: vidar.pdf (birdlife.no)

Les hva Zephyr Vind AB skriver om havvindprosjektet «Vidar» her: Vidar – Zephyr

Send inn høringssvar her, innen 4. februar: Espoo – planer om Vindkraft «Vidar» nord i Skagerrak – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Nye innlegg