0892097A-0533-4743-B645-084F2E6B71DE

Systematisk svindel i vurderingen av samfunnsnytten

Vardafjell Hvor mye koster det å få eiendommen sin ødelagt […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

26. mars 2021

Del:

Vardafjell

Hvor mye koster det å få eiendommen sin ødelagt på denne måten? Hva er samfunnsnytten? Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) har som mandat å sikre landets innbyggere og strømbrukere stabil og trygg tilgang til elektrisk kraft. I 1990 ble Energiloven endret, sånn at strømproduksjon ble markedsbasert. Hensikten med det var selvsagt ikke at den norske stat skulle bli en aktør i spillet, utnevne seksjonssjef for vindkraft til ridder av vindkrigarkorset med sverd og diamant, og dele ut konsesjoner overalt hvor en markedsaktør kunne tjene penger på det med statlig hjelp, skattefordeler og subsidier.

Fra denne boligen er alle 7 turbiner synlige. Det som før var et rolig fjellområde, landlige omgivelser, turterreng, fredelig horisont, til ro og ettertanke, er nå støyende industriområder med Norges høyeste byggverk plassert sveipende på toppen, med blinkende lys, døgnet rundt, i 25 år.

Dette er verken vurdert positivt eller negativt av NVE. Eller, det er kanskje vurdert negativt, i form av formuleringer i retning av at noen naboer vil få noe visuell virkning, men ikke mer enn de har andre steder, og ikke så mye som de kunne fått ved andre utbyggingsløsninger. De skriver at de har vurdert det, men de har ikke reelt vurdert det. De har ikke tenkt om kraften dette skandaløse anlegget produserer, kanskje kunne blitt produsert på andre måter, eller kanskje bare blitt droppet, for vi har jo ikke behov for den og sender den rett ut av landet.

NVE ser på to normtall. Et for støy, og et for skyggekast, for dette huset kommer verdiene under Lden 45 dBA i Worst case gjennomsnitt for hele året, og det vil ikke få 8 timer skyggekast ved «avbøtende tiltak». Det er ikke nok til å hindre utbyggingen. Sinnet til denne og andre naboer som får livene sine og boligområdene sine ødelagt, betyr ingenting, og det gjør heller ikke sinnet og fortvilelsen til alle vi andre som bryr oss. I Sandnes er det en hell kommune, 80 000 innbyggere, som blir minnet om denne overgrepet daglig, siden de forhatte turbinene er synlige overalt hvor vi beveger oss.

Dette betyr heller ingenting. NVE forsvarer seg med provoserende pisspreik som at opprinnelig utbyggingsløsning hadde 9 turbiner, så nå er 7 og ikke 9 turbiner som går oss på nervene. Og ødelegger helsa og nattesøvnen til naboene.

Ja, så skal vi se om det ikke blir verre, for dette er organisert svindel satt i system i stor skala. Det er sterke ord, særlig når de blir brukt om vår egen statsmakt, men vi har også forsøkt andre ord, og vi når ikke frem. Og så dekker vi alltid opp ordene våre med konkrete, etterprøvbare fakta.

For eksempel at Vardafjell vindkraft som det eneste i landet søkte konsesjon etter en ramme, de skulle installere en effekt på 20,7 til 30 MW. Dette er å søke å bygge en høyblokk på 207 til 300 meter, ser dere, det skulle vært avvist øyeblikkelig, men ikke når seksjonssjef for vindkraft er ridder av vindkrigarkorset, og utbygger har prosjektleder som jobbet i NVE frem til 31. januar, 2014, samme år som konsesjonen ble gitt. På det grunnlaget, 20,7 til 30 MW.

Konsekvensutredet ble 20,7 MW, utbygd ble 30 MW. Fordelene ble vurdert etter 30 MW, ulempene etter 20,7. Hva skal vi kalle det, da? Er ikke det en vurdering sterkt til utbyggers fordel, sterkt til innbyggeres ulempe, på en måte godt på feil side av det uakseptable.

Og så kan vi se på kraftproduksjonen, det som liksom skal være fordelen av dette her, vi får ny kraft produsert. Dette har sammenheng med rettssaken som pågår på Haramsøya, der renommerte OsloEconomics har levert et notat om tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt etter energilovens §1-2. Det omhandler om energiproduksjonen skjer på en rasjonell måte, og det legger seg ikke engang særlig opp i de negative konsekvensene, som både for Haramsøya og Vardafjell er åpenbart voldsomme.

Jeg deler her nettsiden for Vardafjell fra NVE: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=147&type=A-1%2CA-6

Der kan dere se at installert effekt er 30 MW og beregnet årsproduksjon er 102 GWh. Deler vi de to på hverandre, får vi 102 GWh/ 30 MW = 3,4 GWh/MW for å si det på fint, en faktor på 3,4. Tallet er relevant, for det sier noe om hvor mye produsert kraft anlegget får ut av effekten det har. Dette tallet skulle man jo tro var litt forskjellig, etter vindforholdene på stedet og ulike former for avbøtende tiltak, men neida, TALLET ER DET SAMME FOR ALLE 94 ANLEGG MED KONSESJON, og blir brukt i alle beregninger.

Dette er systematisert svindel, er det ikke det? Motvind Norge har gjort jobben energimyndighetene skulle gjøre, og kommet frem til at dett reelle tallet er 3,1, altså at anleggene ikke produserer så mye kraft som det blir «vurdert» de skal gjøre. Derimot er de negative konsekvensene veldig mye større, men det er en annen sak, den skal vi la ligge nå.

For Vardafjell er det uaktuelt at anlegget skal gå på full maskin, fordi det vil bruke NVE sine egne støykrav, som er sterkt til utbyggers fordel. Det skal være avbøtende tiltak, turbinene skal gå på redusert effekt. Sandnes kommune har fulgt støyretningslinjen og Folkehelseloven, og ikke NVEs etablerte praksis om maks tyn av innbyggere for maks lønn for utbyggere, Sandnes har satt utslippsgrense på Lden 42 dBA, og har tenkt å sørge for at dette blir oppfylt. Som dere selv kan se, endrer ikke dette på NVE sine «beregninger» for hvor mye kraft anlegget vil produsere.

Virkelig ille blir det når man så ser til Haramsøya, der kraftproduksjonen har gått i motsatt retning. Der var den omsøkte installerte effekten 66 MW (x 3,4 = 224,4 i årsproduksjon), mens den realiserte blir 45 MW (x 3,4 = 153 GWh) i årsproduksjon, uten at det får noen innvirkning på konsesjonen. Vi sitter igjen med et inntrykk av at det er helt hipp som happ hvor mye anlegget produserer, og hva de negative konsekvensene er, så lenge utbygger tjener penger på dem ved hjelp av de særdeles rause subsidiene de har tilgang til.

På Haramsøya avgjør nå domstolen om det er riktig å praktisere på denne måten. Domstolen er en del av statsapparatet, og det haster nok nå med respekt å melde, at statsapparatet viser frem hvem de egentlig er til for. Er det innbyggerne eller utbyggerne? Selvsagt skulle ikke saken gått for retten, betalt av oss innbyggeres egne midler, gjennom tapre pengeinnsamlinger, dette skulle staten selv ha ordnet opp i etter å ha blitt påvist feilen. Når systemet får lov til å fortsette, selv når feilene er kjent og meldt, så sklir vi over i å ha en stat som feilinformerer og misleder, og systematisk gir bort landet vårt bit for bit, i form av arealer med en konsesjon for vindkraft.

Legg også merke til hvordan Staten forsvarer seg og utbygger, der på Haramsøya, 100 % på Zephyrs og finske Taaleri side, mot innbyggerne på Haramsøya og fuglene som flyr. De sier utbyggingen var nødvendig på grunn av utsikter for mangel på kraft da konsesjonen ble gitt, i 2008. Det argumentet går ikke for Rogaland og Vardafjell. Her er det vanvittig kraftoverskudd, som det er i nabofylket Agder, vi har vannkraft så det holder, og bidrar veldig til norsk KRAFTEKSPORT til utlandet, den som i fjor var på 20,5 TWh, Den samlede produksjonen for Vardafjell og Haramsøya kommer samlet inn i den med forbausende 0,255 TWh, selv med NVEs rause faktor på 3,4 for forholdet mellom installert effekt og årsproduksjon.

Det er svindel satt i system. Akkurat som vi sier. Konsesjonene er gitt vilkårlig, veldig godt illustrert med eksemplene Vardafjell og Haramsøya, der argumentene brukt FOR konsesjon det ene stedet skulle vært argumenter MOT konsesjon det andre stedet. På Vardafjell blir produksjonen økt med ca 50 % fra konsesjon til realisering, uten at de negative konsekvensene som følger med er vurdert, på Haramsøya blir produksjonen redusert med 31,8 %, uten at det får noe å bety for vurderingen av samfunnsnytten for anlegget.

Begge ødelegger et helt boligområde, flere boligområder, et helt fjell, flere fjell, tilliten til systemet, troen på rett og rettferdighet, alt vi lever for og holder høyt i dette landet og samfunnet og verden vi er så glad i. Dette må få konsekvenser. Når beskjeden kommer fra Motvind, legger vindkraftens interesseorganisasjon NORWEA seg i mellom, og finner Twitter-meldinger fra vindkraftmotstandere som sier stygge ting, NRK presenterer bilder av anleggsmaskiner på Frøya og sier det er hærverk begått av oss. Det gjør med respekt å melde vondt verre.

Folk som har kontakter i det politiske systemet må bruke dem. Det er helt riktig alt jeg skriver her. Etterprøvbare tall, elementær matematikk, rene fakta. Ansvarlige statsråder og regjeringen og energimyndighetene må svare, de må svare skikkelig, ikke tro dette går over av seg selv. Vindturbinene svirrer hver dag over Vardafjell, synlige fra overalt, og minner oss om uretten som blir begått. Se det. Og gjør noe med deg.

Nye innlegg