Jan Egil Eilertsen, turbinavfall, 29.03.22

Takk, Energi Norge!

Vindkraftutbyggingen har vist seg å ha svært store negative konsekvenser […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

30. mai 2022

Del:

Vindkraftutbyggingen har vist seg å ha svært store negative konsekvenser for norsk natur, noe som bekreftes i en ny utredning utarbeidet av konsulentselskapet PwC. Som naturvernere advarte om, tok det ikke lang tid før det begynte å skalle av turbinvingene i det værharde miljøet på Frøya. Foto: Jan-Egil Eilertsen

Kronikk av Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge

Energi Norge/ NHO har kjøpt en utredning som i realiteten er en omfattende dokumentasjon av de negative konsekvensene av vindkraft på land. Konsulentselskapet PwC har laget utredningen. 10. mai ble den presentert i Nationen i en kronikk av Knut Kroepelien i Energi Norge og Hanne Løvstad i PwC. Tittelen var: «Fornybarnæringen må redusere eget miljøavtrykk». Tittelen er svært treffende. Den 76 sider lange utredningen viser da også, om enn indirekte, at det å droppe mer vindkraft på land er det mest effektive tiltaket for å redusere miljøavtrykk fra «fornybarnæringen». Dette fordi vindkraftverk i norsk natur, også ifølge utredningen, har vist seg å ha svært store negative konsekvenser i naturen. Også for de menneskene som må bo i nærheten av vindkraftverkene, og som vil beholde tilgang på urørt natur som en vesentlig livskvalitet.

Energi Norge/ NHO har kjøpt en utredning som i realiteten er en omfattende dokumentasjon av de negative konsekvensene av vindkraft på land.

I tillegg viser utredningen at vi ikke trenger mer vindkraft på land for å dekke det økende behovet for strøm i ti-årene som kommer! Utredningen fra PwC gjør ingen egne vurderinger her, men viser til NVEs langsiktige markedsanalyse, fra oktober 2021: «Prognosen i NVEs kraftmarkedsanalyse for 2021-2040 er at kraftforbruket i Norge vil vokse med 36 TWh til 174 TWh fram mot 2040, opp fra 138 TWh i dag. Videre har NVE i kraftmarkedsanalysen for 2021-2040 lagt til grunn at kraftproduksjonen vil vokse med 28 TWh til 186 TWh i Norge fram mot 2040. NVE har antatt at vannkraft og vindkraft gir de største bidragene til denne produksjonsveksten.» NVEs analyse viser, i tabellen på side 59, at vi for årene 2025, 2030 og 2040 vil få et kraftoverskudd på henholdsvis 16, 6 og 11 TWh. En nedgang i 2030 avløses altså av økt overskudd på 11 TWh i 2040. I NVEs tall fram mot 2040 ligger det bare 3 TWh ny vindkraft på land. Uten nye vindkraftverk på land vil vi ifølge NVE fortsatt ha 8 TWh kraftoverskudd i 2040.

I Bjerkreim kommune er store områder rasert av vindindustrien. Den infrastrukturen som kreves for å sette opp dagens vindturbiner er svært omfattende. Foto: Sveinulf Vågene

Statnetts langsiktige analyse går helt til 2050. Ifølge Statnett vil vi i 2050, også uten nye vindkraftverk, ha et kraftoverskudd på 9 TWh. Det tilsvarer årsforbruket av strøm i Oslo. Hvis Stortinget stanser videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, vil kraftoverskuddet i årene framover øke betydelig ut over både NVEs og Statnetts nåværende prognoser. Både NVE og Statnett har lagt inn store mengder energi til ny industri og til videre elektrifisering i tråd med politiske mål. Begge har dessuten vært nøkterne med å anslå effektene av energieffektivisering, oppgradering av vannkraften og økt installasjon av solenergi. I 2040 har f.eks NVE lagt inn 7 TWh solenergi, Statnett 5 TWh. Multiconsult har anslått potensialet for solenergi til 33 TWh, Institutt for energiteknikk (IFE) har anslått potensialet til 50 TWh. PwCs rapport nevner ikke solenergi i det hele tatt!

Ifølge Statnett vil vi i 2050, også uten nye vindkraftverk, ha et kraftoverskudd på 9 TWh.

PwCs rapport viser altså, om enn dels indirekte, alle de negative konsekvensene av vindkraftbygging på land. En bred folkeaksjon satte i 2019 stopp for tildeling av nye konsesjoner, som en reaksjon på forrige regjerings storslåtte planer for mer vindkraft på land. Med henvisningen til NVEs langsiktige markedsanalyse viser PwC at vi heldigvis ikke trenger å bygge ned mer natur med den mest naturraserende energiproduksjonen som kan tenkes. Det er viktig informasjon til folk landet rundt, når AP/SP-regjeringen nå har åpnet for at NVE på nytt kan behandle søknader om nye vindkraftverk på land. Avslutningsvis derfor en ekstra takk til direktør Knut Kroepelien og Energi Norge, som har betalt for rapporten!

Med henvisningen til NVEs langsiktige markedsanalyse viser PwC at vi heldigvis ikke trenger å bygge ned mer natur med den mest naturraserende energiproduksjonen som kan tenkes.


Kronikken ble først publisert i Nationen.

Om kronikkforfatteren: Hogne Hongset har vært rådgiver i Motvind Norge siden organisasjonen startet opp i 2019. Han arbeidet tidligere i skoleverket (20 år), i oljebransjen (20 år) og i LO-forbundet Industri Energi (10 år). Hongset har skrevet syv faktabaserte spenningsromaner, de tre siste med tema og handling fra kraftbransjen. Han publiserer jevnlig kronikker om kraftpolitikk i norske aviser.