la-oyfjellet-leve

Tina Bru må snu – Rotevatn og Bollestad må på banen

Motvind Norge har 11.5.2020 sendt brev til Klima- og miljødepartementet […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

13. mai 2020

Del:

Motvind Norge har 11.5.2020 sendt brev til Klima- og miljødepartementet (KMD), ved statsråd Rotevatn, som ansvarlig myndighet for ivaretaking av naturmangfold i Norge.

Vi har stilt spørsmål om hvordan KMD stiller seg til Norges energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementets (OEDs) tilsidesetter påkrevde hensyn til naturmangfold i sin saksbehandling, sett i lys av at krav til ivaretaking av naturmangfold i motsetning til klimatiltak er forankret i lovteksten i Grunnloven § 112, og i samsvar med naturmangfoldloven. Det gjelder særlig overfor praktiseringen av naturmangfoldloven § 7 , jf. §§ 8-12, hensyn i § 14 og formålet i lovens § 1.

Videre har vi vist til en ny rapport i 2020 om Karbonlagring i norske økosystemer, fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). I rapporten fremgår at beste klimatiltaket vil være å la naturen være i fred, da inngrep i fjell, skog eller myr, kan frigjøre mer karbon enn tiltaket er ment å redusere; https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2650166.

Vi har vist til at vindkraftindustri heller ikke er i samsvar med Biomangfoldkonvensjonen.

Spørsmålet gjelder både for behandlingen av Øyfjell-saka i Vesterfjellan, herunder manglende ivaretaking av påkrevde hensyn til naturmangfold i MTA-plan, samt spørsmålet om NVE og OEDs ivaretaking av naturmangfold generelt i sin saksbehandling.

Vi har videre stilt spørsmål om på hvilken måte KMD framover følger opp ivaretakinga av hensyn til naturmangfold i saksbehandlingen til NVE og OED, samt overfor en eventuell vindkraftindustri.

Brev til Landbruks- og matdepartementet (LMD), ved statsråd Bollestad, vedrørende Olje- og energidepartementets vedtak som stenger flytteleien, med kopi til Fylkesmannen.

Motvind Norge har 13.5.2020 sendt brev med spørsmål til LMD. Vi har stilt spørsmål om hvordan LMD stiller seg til at Norges energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har fattet vedtak om reinsdyrenes flyttelei. Det er vist til at samisk kultur har et særlig vern i Grunnloven § 108.

I den forbindelse er det vist til at det ifølge kongelig resolusjon 15. juli 2007 nr. 628 kun er Landbruks- og matdepartementet (LMD) jf. forskrift om delegering av myndighet til LMD av 15.6.2007 nr. 628, som kan vedta omlegging av flytteleier, jf. reindriftsloven § 22, samt § 1 jf. naturmangfoldloven § 1.

Motvind Norge har vist til at OEDs vedtak av 16.4.2020 i realiteten medfører stengning av flyttelei i  reindrift, og at OED derfor har fattet et vedtak utenfor sitt myndighetsområde, som de ikke har hatt  hjemmel for.

Videre har vi stilt spørsmål ved utbyggerens framferd overfor reinsdyrene, opp mot dyrevelferdsloven §§ 3, 14, og 30, som forbyr vold mot dyr eller å hensette av dyr i en hjelpeløs tilstand. Det anføres at det det ved å ta hensyn til mulighet for erstatningskrav, er å ta utenforliggende hensyn, ovenfor reinsdyrenes flyttelei.

OED er tidligere dømt i Oslo tingrett (TOSLO-2019-53708), til å betale kr. 34.500.000 i erstatning til en vindkraftaktør, som følge av rettsstridig myndighetsutøvelse.

Brudd på dyrevelferdsloven kan være forbundet med straffansvar, jf. dyrevelferdsloven § 37. Det samme gjelder for overtredelse av reindriftsloven, jf. lovens §§ 74 – 80.

Videre vises det til at NVE i sitt vedtak 8.4.2020 ikke hadde myndighet til å pålegge reinbeitedistriktet å bli enige med utbygger om såkalte avbøtende tiltak, da de heller ikke har myndighet til å fatte vedtak om reinflyttelei, også i strid med avtalelovens § 29.


Motvind Norge har bedt om snarlig tilbakemelding på hvordan LMD forholder seg til og følger opp videre overfor vedtak fra OED som stenger flytteleien, brudd på dyrevelferdsloven og reindriftsloven.

Motvind Norge har vist til vår tilleggsklage til OED av 7.5.2020, i begge henvendelsene.

Nye innlegg