Tragedien i Vesterfjellan – Motvind har sendt ny klage

Nesnaflaket: Transport med turbinkomponenter – destinasjon Øyfjellet. Foto: Ellen Mogård Larsen

Motvind Norge fortsetter å avdekke feil og overgrep fra  forvaltninga; mot natur, vegetasjon, jordsmonn og vann, reindrift og lovverket. Klagen vi sendte om MTA-planen for ett år siden er ikke behandlet. Nå har vi klaget på NVEs vedtak av 16.02.2021 om utsatt frist og forlenget konsesjonsperiode med oppdatert konsesjon i sin helhet. Klagen gjelder også NVEs oppdatering av anleggskonsesjonen gjort 16.02.2021.

Klager ligger ofte ubehandlet hos NVE og OED i flere år. Imens starter spekulanter gigantiske anlegg i sårbar natur, uten at noen hindrer de. Hadde det ikke vært for de store ødeleggelsene ville man kalt vindkrafttemaet i Norge for en ellevill komedie over offentlig vanstyre, eller helst, det som verre er. Neste uke begynner transporten av turbinkomponenter fra kaia, gjennom Mosjøen og opp på fjellet. Dette skjer trass i at planen fortsatt ikke er ferdig behandlet, hverken i forvaltning eller rettssystemet.

Her er hovedpunktene i vår klage:
1. Det foreligger ikke særlig grunn for fristutsettelse. Virksomheten har allerede fått unntak pga. korona.
2. MTA-plan er ikke endelig vedtatt. Klager ikke behandlet.
3. Utsatt frist er i strid med Stortingsvedtak av 19. juni 2020.
4. Anleggskonsesjonen: Ulempene for reindrifta er ikke vurdert.
5. Om forlengelse av konsesjonsperioden. Hensynet til tap av kunnskapsoverføring mellom generasjonene er ikke vurdert.
6. Avtalen om avbøtende tiltak er i strid med lov.
7. Energimyndighetene styrer i strid med grunnleggende rettskildeprinsipper
8. Utbyggingen er i strid med plan- og bygningsloven og ulovlig
9. Offentlige myndigheters håndtering av saken

Klagen er sendt i kopi til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Statsforvalteren i Nordland, Norske reindriftssamers landsforbund, NRL, Sametinget og Sameráddi.

De mange ansvarlige i offentlig forvaltning og deres aktive så vel som passive handlinger for å legge til rette for spekulanters rasering av natur og beiteområder, er en virkelig stor og interessant sak. I Øyfjell saka og alle de andre sakene. 

I alle fall – her har dere klagen og en bra gjennomgang av saka
Brev av 8.3.2021 til NVE Klage på vedtak om utsatt frist, forlenget konsesjonsperiode og vedtak om oppdatert anleggskonsesjon – Øyfjellet (Vesterfjellan)

Støtt Jillen-Njaarke i deres kamp mot vindkraftspekulantene