Tross økende protester fra mange ulike hold, og på tvers av bestemmelser i Grunnloven, insisterer regjeringen på at både natur og samisk reindrift må vike til fordel for vindkraftverk. Grafisk design: Motvind Norge

Umusikalsk forslag fra regjeringen  

Regjeringens forslag om at reineiere og andre som er berørt […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. oktober 2023

Del:

Regjeringens forslag om at reineiere og andre som er berørt lokalt, skal få smuler fra vindkraftbransjens bord er både kynisk og umusikalsk. Forslaget bidrar til å forverre Fosenskandalen, og må anses som en hån både mot den samiske minoriteten, mot folk flest og mot rettsstaten. 

En knapp uke før toårsdagen for Fosendommen, melder regjeringen på sine nettsider at «en andel av verdiene som skapes av vindkraft, skal gå til lokale formål som natur og reindrift.» Av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, fremgår det at man planlegger å øremerke «et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen» til berørte parter lokalt. I stedet for å sette av penger til å rydde opp i det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen, vil regjeringen altså ødelegge enda flere reindriftsområder. Regjeringen forventer visst også at samiske reindriftsutøvere vil selge sine rettigheter for penger. Som Fosendommen viser, er ikke dette farbar vei.

«Vi må jobbe bedre for å forebygge arealkonflikter og bidra til at vindkraft blir mer akseptert i samfunnet», uttaler olje- og energiminister Terje Aasland i regjeringens pressemelding om saken. Dette lyder svært hult. Vindkraft blir ikke «mer akseptert» i samfunnet når regjeringen prioriterer vindindustriens interesser fremfor å respektere en enstemmig dom fra Høyesterett i storkammer. Penger kan ikke bøte på dette. Reineierne som vant rettssaken har rett til å få landet tilbake.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er sitert i regjeringens pressemelding med en påstand om at det «bare er vindkraftprosjekter med akseptable virkninger for naturverdier som får konsesjon». Alle med kjennskap til saksområdet må vite at dette ikke stemmer, og Fosendommen beviser det uten skygge av tvil. Det er ren løgn å påstå at det kun er vindkraftprosjekter med «akseptable virkninger for naturverdier» som bygges ut i Norge. Barth Eide argumenterer for at penger fra vindkraftproduksjon skal brukes til å restaurere natur. Ministeren forsøker altså å legitimere naturødeleggelser gjennom å love at noe av inntjeningen skal gå til reparasjon.

Det er ren løgn å påstå at det kun er vindkraftprosjekter med «akseptable virkninger for naturverdier» som bygges ut i Norge.

Regjeringen forsøker i pressemeldingen å gi et skinn av velvilje og raushet i møte med reindriften. Blant annet påpekes det at reindriften, har «et ekspropriasjonsrettslig vern og skal ha full erstatning for tap som oppstår ved utbygging i reindriftsområder». Dette skal komme i tillegg til den lille andelen som reindriften og andre lokalt skal få av «verdiskapningen fra vindkraften». Vindindustrien fremstilles av regjeringen, som så verdiskapende og verdifull at det helt overskygger verdien av intakt natur og samisk reindrift.

Tross økende protester fra mange ulike hold, og på tvers av bestemmelser i Grunnloven, insisterer regjeringen på at både natur og samisk reindrift må vike til fordel for vindkraftverk. Når en høyesterettsdom ikke respekteres av styrende myndigheter, har vi ikke lenger et velfungerende demokrati. Selv med hjelp fra all verdens kommunikasjonsbyråer, kan ikke regjeringen klare å snakke seg bort fra dette.

Av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, legges det opp til at vindindustrien skal betale grunnrenteskatt, noe som er helt på sin plass. Det er en selvfølge at dagens vindkraftproduksjon bør skattlegges på linje med annen kraftproduksjon. Imidlertid kan vi ikke akseptere regjeringens forsøk på å presse folk og kommuner til å godta massive naturødeleggelser i bytte mot penger. Motvind Norge tar sterk avstand fra denne strategien.

Regjeringen forsøker i pressemeldingen å gi et skinn av velvilje og raushet i møte med reindriften.

Nye innlegg