Regjeringens utredning «Mer av alt – raskere» framstår som uansvarlig og på alvorlig kollisjonskurs med andre mål og forpliktelser, mener Motvind Norges landsmøte. Illustrasjon: Motvind Norge

Uttalelser vedtatt av årets landsmøte

Motvind Norge vedtok følgende uttalelser på organisasjonens femte landsmøte: 1.   […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. april 2023

Del:

Motvind Norge vedtok følgende uttalelser på organisasjonens femte landsmøte:

1.   Stopp ulovlige vindkraftanlegg og iverksett uavhengig gransking

Vindkraftutbygging har ført til en lang rekke alvorlige lovbrudd og rettsikkerhetsbrudd. Situasjonen er uakseptabel og må rettes opp snarest.

Fosen Vind DA og Roan Vind DA er dømt av Høyesterett for menneskerettighetsbrudd. Landsmøtet krever umiddelbar stans av de to vindindustrianleggene. Vi ber om etterforskning og påtale av straffbare forhold.

Motvind Norge støtter Sør-Fosen sijte og Nord Fosen siida i kampen mot regjeringens handlingslammelse. For at menneskerettighetsbruddene skal opphøre finnes det ingen vei utenom å fjerne turbinene og restaurere reindriftsområdene. Øyfjellet vindkraftanlegg er en parallell til Fosen-saken og reindriftens rettigheter her må sikres snarest. Fosen-saken er toppen av et enormt isfjell av lovbrudd i vindkraftsakene. Landsmøtet krever uavhengig gransking.

Myndighetene kan ikke fortsette å belaste befolkningen med rettsikkerhetsbrudd. Det er praktisert ulovlige unntak fra plan- og bygningsloven under sterkt politisk og økonomisk press. Energimyndigheten har i sin forvaltningspraksis gått langt ut over sitt myndighetsområde. Dette har ført til at store deler av vind-industrien er bygget ut uten at viktige rettsikkerhetsavklaringer er tatt. Primærnæringenes rettigheter og allmennhetens rettigheter til utmark og ren natur er grunnleggende rettigheter som svært ofte neglisjeres. Det er skapt uklarhet om hvem som bærer ansvaret for å sikre innbyggernes rettigheter i vindkraftsaker. Resultatet er utallige lovbrudd som ikke følges opp.

Tax Justice Network avdekker gjennom rapporten Vindkraftens skyggesider (2021) sterke økonomiske drivere bak vind-industrien. Utbyggere og investorer tjener store penger gjennom lovbrudd mens belastningen og ulempene påføres befolkningen. Tilliten til vår forvaltning forvitrer, noe som er svært alvorlig i et demokratisk samfunn.

Uavhengig gransking, oppfølging av lovbrudd og ny gjennomgang og revisjon av vårt lovverk er nødvendig for å gjenopprette tillit. Vi krever handling nå.

 

2.   Stans all konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.

Så lenge lovbrudd ikke er brakt i orden og læring implementert i konsesjonssystemet – kan ikke myndighetene behandle nye konsesjonssaker og gjøre feil på nytt. Norge har dessuten sluttet seg til globale avtaler som skal beskytte natur og miljø på land og til havs og må ivareta dette i konsesjonsbehandlingen. 

Motvind Norge mener:

 • Elektrisk energi må tilbakeføres og forvaltes som nasjonal infrastruktur hvor energipris og nasjonal forsyningssikkerhet prioriteres.  
 • Kommunal «vetorett» i tidlig fase for vindkraft på land er ikke naturvern, men skyver ansvaret for irreversible naturinngrep over på kommunene. Grunnrente og naturressursskatt til kommunene subsidierer nedbygging av natur i strid med FN’s naturavtale
 • Potensialet for energieffektivisering må tas ut før nye utbygginger overhodet kan vurderes.
 • Naturens opptak av CO2 må tas med i klimaregnskapet som i resten av Europa. Norge kan ikke operere med særregler som forsterker trusselen mot vår natur.
 • Endringer i Plan- og bygningsloven er på høring. Arealavklaringer kan ikke skje på uavklart lovgrunnlag.
 • Havvindkonsesjoner må stanses – fordi man gjentar feil fra vindkraftutbyggingen på land. Subsidier får aktører til å konkurrere om utbyggingskonsesjoner før konsekvenser for natur, miljø og samfunn er utredet og vurdert. Høye produksjonskostnader (inklusive systemkostnader) og subsidier sammen med uavklarte konsekvenser, gjør havvind uaktuelt.
 • Det er ikke utarbeidet retningslinjer for gårdsturbiner og «nærvind» – saksbehandling av disse må derfor stanses.
 • Konsesjonsbehandling må forutsette tilfredsstillende livsløpsanalyser for natur, miljø og klima.

Regjeringens utredning «Mer av alt – raskere» framstår som uansvarlig og på alvorlig kollisjonskurs med andre mål og forpliktelser. Ifølge FN’s naturavtale skal vi stoppe nedbygging av natur nå og restaurere 30 % av det som er ødelagt – innen 2030. Vi har også forpliktet oss til å verne 30% av havet. Da kan ikke norske myndigheter industrialisere store naturområder uten kunnskap om hvilke konsekvenser dette kan få.

Motvind Norge ber om stans i konsesjonsbehandling av vindkraft. Norge trenger en helt ny energipolitikk

 

3.   Bruke mindre – forvalte bedre

Regjeringens utredning «Mer av alt – raskere» framstår som en sektorutredning for energiområdet, der målet kun er mer kraft, hovedsakelig utbygging av ny kraft. Utredningens anbefalinger er på alvorlig kollisjonskurs med andre mål og forpliktelser i klima- og naturpolitikken. «Mer av alt» høres mest ut som et barns lek med godteposen og viser en total ansvarsløshet fra myndighetene. 

Bærekraft forutsetter sektorovergripende og langsiktige utredninger og prioriteringer mellom økologiske-, sosiale- og økonomiske bærekraftsmål. Vi trenger en helt ny energipolitikk i Norge. Elektrisk energi må igjen forvaltes som et nasjonalt fellesgode hvor forsyningssikkerhet, lave stømpriser og minimale natur- og miljøkonsekvenser, er sektorovergripende mål. Fornybar strømproduksjon skal eies og kontrolleres av fellesskapet gjennom lovvern.

Motvind Norge mener:

 • Vurderinger av Norges framtidige energibehov må offentliggjøres. Forespørslene til Statnett, evt. anonymisert, må legges frem.
 • Det må utarbeides strenge kriterier for hvordan vi skal bruke elektrisk energi. Elektrifisering av oljeplattformer, kryptofabrikker og gigantiske datasenter er ikke fornuftig bruk av ressursene våre.
 • Lave strømpriser har i generasjoner vært et av Norges største konkurransefortrinn. Dagens energipolitikk har ført til en «strømpriskrise» som rammer mange husholdninger og bedrifter på en katastrofal måte. Flere og flere må stå i matkø og er avhengige av sosialhjelp og hjelpeorganisasjoner for å overleve. De høye strømprisene er inflasjonsdrivende og skaper en ond sirkel for vanlige folk og bedrifter. Vi må ha en helt ny energipolitikk i Norge.
 • Økt andel ustabil energiproduksjon i markedene vi er tilknyttet utfordrer allerede robustheten i energisystemet. Det bør derfor ikke bygges ny vindkraft verken til lands eller til havs i Norge.
 • Mer ambisiøse mål og virkningsfulle støttetiltak må utarbeides for å redusere elektrisitetsbruk – og spare effekt – i bygg, privat og næring (potensialet er en femtedel av vårt kraftforbruk). (flyttet opp)
 • Kostnader i form av naturtap, miljøpåvirkning og sosioøkonomiske konsekvenser må synliggjøres og legges inn i regnestykket.
 • Det er ikke behov for å bygge ut mer fornybar kraft verken på kort eller lengre sikt. Det viser Motvind Norge tydelig gjennom sin energimelding- Energi på Naturens premisser.  Det er likevel viktig at det settes i gang forskning og utvikling av regulerbare energiformer som ikke krever store naturinngrep. Dette bør prioriteres slik at ingen naturødeleggende vindkraftanlegg skal være en del av vår energiforsyning i fremtiden.
 • Motvind Norge støtter Energikommisjonens forslag angående handlingsplan for energiøkonomisering og endring av Enovas formål og støtteordninger, støtter forslaget om tydeliggjøring av forsyningssikkerhet i energilovens formål, er enige angående behovet for å effektivisere elektrisitetsomsetningen mht. antall selskap som omsetter strøm – og støtter forslaget om å etablere en sertifiseringsordning for miljøundersøkelser.

 

4.   Ikke «bare» en gårdsturbin

Med vedvarende høye strømpriser og en regjering som ikke vil eller kan gjøre noe med årsakene til priskrisen, ser bønder og andre etter måter å bedre økonomien på. Produksjon og salg av egen strøm er blitt mer aktuelt. Statlig «Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg» er mangelfull og foreldet, og dessuten lite kjent. 

Dagens retningslinjer har for eksempel få andre begrensninger enn installert effekt under konsesjonsgrense 1 MW og er ikke oppdatert siden 2015. Det må utarbeides oppdaterte definisjoner og krav til utredning av konsekvenser for enkelttiltak og sum av tiltak med hensyn til blant annet naturmangfold, støyproblematikk, landskap, forurensningsfare og dessuten krav til fjerning. Motvind Norge ber derfor om en stans i alle tillatelser til gårdsturbiner og «nærvind».

Motvind Norge støtter løsninger som ikke innebærer naturinngrep og nabokonflikter.