jaeren-tingrett

Vardafjell-saka – Motvind Norge tar vindkraften til retten

Midlertidig forføyning Jæren tingrett 11. maiMandag 11. mai blir en […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

11. mai 2020

Del:

Midlertidig forføyning Jæren tingrett 11. mai
Mandag 11. mai blir en historisk dag for Motvind Norge.
Saken gjelder Vardafjell Vindkraft på Sviland i Sandnes. Første runde er berammet fra 11. til 15. mai i Jæren Tingrett, og det er spørsmålet om Midlertidig forføyning som kommer opp.

11. mars stevnet Motvind Norge Staten med påstand om at konsesjonsvedtakene i Vardafjell vindkraftverk i Sandnes er ugyldige. Vardafjell vindkraftverk var godkjent med ni vindturbiner på 126,5 meter.  Olje- og energidepartementet godkjente endring til sju turbiner på 150 meter, uten å kreve ny konsekvensutredning om endringene vil medføre større ulemper for naturen og de som bor i nærheten.

Saken har mange prinsipielle sider som vil få betydning også for andre vindkraftverk, andre sider er helt spesielle. Anlegget skiller seg ut ved å være det vindkraftverket i landet med størst støyplager mot naboene. Ingen andre steder vil så mange bolighus bli rammet. 100 familier vil få bomiljøet sitt svekket, og verdien på eiendommen  redusert. De vil få redusert livskvalitet, og det vil gå ut over helsa. For produksjon av svært lite kraft.

Saken går fra kl 0900 til 1530 i rettssal 1, tinghuset i St. Olavs plass, Sandnes. På grunn av koronabestemmelser er den ikke åpen for publikum, men den blir streamet. Motvind Norge har tillatelser for visning, men ikke for å legge direkte ut på åpne kanaler.

Fra Motvind møter jurist Anne Baardvik og generalsekretær Rune Haaland. Vi er representert ved advokat Bjørn Kvernberg fra Elden-advokatene. Motparten, Vardafjell Vindkraft, er representert ved advokat Jens Furuseth Naas-Bibow.

Denne saka vil trolig komme opp til høsten. Nordisk vindkraft som bygger dette vindkraftverket, vil ikke stanse byggeaktiviteten i påvente av en rettsavgjørelse. Derfor har Motvind Norge bedt om midlertidig forføyning for å få stanset utbygginga. Dette skal Jæren tingrett vurdere grunnlaget for.

Når retten skal ta stilling til kravet om midlertidig forføyning, må den også gjøre en foreløpig vurdering av de vedtakene energimyndighetene har fattet. Det er første gang en slik sak løftes inn i retten, og den vil dermed danne presedens i andre saker.

Avviser utsettelse
Nordisk vindkraft står bak utbyggingen av Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes. Advokat Jens Naas-Bibow i Advokatfirmaet Thommessen som representerer Nordisk vindkraft, avviser alle påstander fra Motvind Norge og mener det ikke er grunnlag for å stanse anleggsarbeidet.  De viser til at vindkraftverket er nærmest ferdig, bare montering av turbinene gjenstår, og hevder at det derfor ikke er grunnlag for midlertidig forføyning. Både konsesjonen og senere vedtak i saken er gyldige, så Motvind kan ikke vinne fram med hovedkravet i saken, sier han.

Staten følger rettssaken
Staten ved regjeringsadvokaten vil følge med på hva som kommer fram i rettssalen, selv om de ikke er part i saken. Advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten skriver til NRK at beslutningen til Jæren tingrett kan få betydning for hovedsaka om gyldigheten av Vardafjellet vindkraft.

Mer om grunnlaget
Det er forstemmende å se hvordan den norske statsmakten setter alle kluter til for at den eventyrlige inntjeningen til vindkraftselskapene ikke skal skrumpe inn med noen kroner. Anleggsveiene , fundamentene og oppstillingsplassene er bygget, turbiner som er for store og støyende er godkjent, og plasseringa av dem er gjort slik at det er umulig å møte støykravene uten betydelig redusert produksjon, og dermed også lønnsomhet. Vindkraftavdelingen hos NVE har vært mer bekymret for lønnsomheten til selskapet, enn for helse og bomiljø til naboene. OED har lagt hele sin tyngde til støtte for NVEs syn.

Vardafjell vindkraft fikk konsekvensutredet et anlegg som skulle gi 20,7 MWh i effekt. Men de har uten videre konsekvensutredning fått godkjent større og mer støyende turbiner, sånn at de får 30 MW. For et anlegg som allerede i utgangspunktet hadde 64 boliger i gul sone over Lden 40 dBA er det veldig spesielt at konsesjonær har fått lov til å gjøre støyplagene verre, og ramme enda flere boliger og mennesker, uten at konsekvensene av dette er blitt utredet og berørte parter er blitt hørt.

Motvind Norge reagerer på at utbygger svenske Nordisk vindkraft har fått denne konsesjonen gratis, at de beslaglegger store og verdifulle landarealer uten å betale naturskatt, og at de på toppen får i størrelsesorden 100 millioner kroner i grønne sertifikater og betydelige skattefordeler. Anlegget er solgt til franske Mirova, et gigantisk pensjonsfond, som det er uforståelig at den norske stat vil ødelegge Noredalen og Søredalen for å finansiere.

Alt dette for å produsere bagatellmessig kraft (ca 0,08 TWh i året) verken kommunen, fylket, regionen eller landet trenger. Alt går til eksport. Innbyggerne tar alle ulempene, mens fordelene forsvinner ut av landet og kommer ikke fellesskapet til gode.

Vi har vanskelig for å akseptere at fordelene med dette anlegget er større enn ulempene, overveldende større til og med, i følge seksjonssjef Arne Olsen i vindkraftavdelingen i NVE. Vi mener ulempene ikke er forsvarlig utredet, og at NVE ved å tillate utbygginger som dette, går ut over sitt mandat. Mandatet er å sikre kraftforsyning til landets innbyggere og næringsliv, ikke å finansiere spekulanter og utenlandske fond.

Domstol: Jæren tingrett
Faktaboks Jæren tingrett   
Rettsmøtetype: Muntlig forhandling
Saksnr: 20-042262TVI-JARE
Sakstype: Midlertidig forføyning
Saken gjelder: Begjæring om midlertidig forføyning
Parter: Motvind Norge – Vardafjellet Vindkraft AS
Advokater: Bjørn Kvernberg – Jens Furuseth Naas-Bibow
Rettens leder: Start – sluttdato: 11.5.2020 – 15.5.2020

Motvind stevner Staten
Vardafjell vindkraftverk