Vardafjell vindkraftverk


Ragnhild Sandøy
Journalist


Eivind Salen


Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 12. februar 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 11:12

Saken

Vardafjellet vindkraftverk er kontroversielt fordi støybelastningen for svært mange boliger er svært stor. Anlegget ligger svært nær et stort befolkningssenter, bare en mil til Sandnes sentrum, og en kort biltur fra alle boliger på Nord-Jæren. Da kommunestyret i desember 2013 behandlet søknad om konsesjon, sa 31 ja og 18 nei, mot administrasjonens innstilling om å si nei. I dag er kommunestyret enstemmig mot anlegget.

Kontroverser

Støy, nabovirkninger, dominans, hubro og andre rødlistearter, forsvar og luftfart, slett saksbehandling, overkjøring av lokaldemokrati, vennetjenester (prosjektleder for Vardafjell vindkraftverk sluttet i jobben i NVE 31. januar 2014, samme år som anlegget fikk konsesjon av NVE).

Dette er det anlegget i Norge som gir mest støyplager per installert kilowatt.
Det er også det anlegget i Norge der vertskommunen har engasjert seg mest i å få
konsesjonshaver og tilsynsmyndighetene (NVE) til å følge lover og regler, og i å ivareta innbyggernes rettigheter. Her har Sandnes kommune vært forbilledlig.
 
«Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører.»

 
Oppstart var ikke varslet, og det var få som fikk med seg at anleggsstarten i mars 2019. Da bildene fra anlegget ble lagt ut på Facebook, eksploderte saken, og dette har resultert i stor motstand mot anlegget, både i og utenfor kommunen. De store regionsavisene og lokalavisene gikk også fra å være mildt for, til å være passe nøytrale, til å bli motstandere.

Naboer på Sviland er rasende etter hvert som stadig flere skjønner hva de blir utsatt for. Mange reagerer på at de ikke er involvert og ikke har hørt noe før anlegget er kommet godt i gang, og livene deres er i ferd med å bli ødelagt.

Saken er spesiell på flere måter. Prosessen for å få godkjent MTA-plan av desember 2018 var så full av saksbehandlingsfeil at Sandnes kommune har krevd at vedtaket blir erklært ugyldig, Det var kun en ukes høring, og berørte parter ble ikke varslet skikkelig. Likevel ble endringen av turbintype godkjent av NVE, og det var denne endringen som lå til grunn da anlegget ble solgt til franske Mirova i februar 2019. På dette tidspunktet var turbinprodusenten Senvion i store finansielle problemer. I april 2019 ble de erklært insolvente i tysk rett, 1. juli var de konkurs.

Likevel fortsatte byggearbeidene med uforminsket fart. Det må de, om anlegget skal være i drift innen fristen, utgangen av 2020. Motvind har protestert, sammen med de andre miljø- og naturvernorganisasjonene i Rogaland, og mange andre. Sterkest er nok protestene fra Sandnes kommune. Motvind har gitt politikerne saklig informasjon, og det er enstemmighet om at administrasjonen skal bruke ressurser på å kjempe mot utbyggingen, sørge for at lover og regler blir fulgt, og at innbyggernes interesser blir ivaretatt.

Sandnes kommune har sendt flere sterke brev til NVE og til OED, i juni, oktober og november 2019, og de har også fått KS med på laget. Rogaland fylkeskommune er inne med sterke protester, mot dette og andre anlegg. NVE og OED på sin side henviser som en standard til tiltakshaver, og ser ut til å mene at det er selskapets ansvar alene å sørge for at lover og regler blir overholdt.

Denne saken er ikke slutt, og både kommunen og Motvind og mange andre kjemper hardt for å sørge for at anlegget ikke blir realisert før det er helt i henhold, og siden sjansene er små for at det vil kunne være i henhold og lønnsomt på en gang, er det et håp om at det ikke vil kunne bli realisert i det hele tatt.

Status

Anleggsarbeidene er kommet svært langt. Atkomtveier og anleggsveier er bygget, store deler av fjellet er sprengt vekk, og det fleste fundamentene er på plass. Det gjenstår å montere turbinene. Arbeidene fortsatte med uforminsket fart selv om leverandøren av turbiner (Senvion) gikk konkurs. Ny MTA med nye turbiner ble godkjent av NVE 31. januar 2020.

Fra 1. januar 2020 er det kommunene som er støymyndighet. Det er uklart om konsesjonshaver med dette har tilstrekkelig med tillatelser til å sette turbinene opp, eller om de først må ha godkjent avbøtende tiltak som gjør at støyforurensingen kommer under de nødvendige Lden 45 dBA.

Hva gjør Motvind?

Motvind har vært engasjert i denne saken siden organisasjonen oppsto. Vardafjell er et av tre anlegg som dannet utgangspunktet for etablering av Motvind Norges interimsstyre i september 2019.. Motvind Norge har i samarbeid med Motvind Sørvest engasjert advokatbyrået Elden til å kjempe i mot dette anlegget, og kreve at innbyggernes rettigheter blir ivaretatt. Gjennom hele perioden har Motvind arbeidet systematisk for å få saken på dagsordenen og norske lover og regler fulgt opp og med kontakt med politikerne i Sandnes og Rogaland fylkeskommune og medier nasjonalt og lokalt.

Motvind Norge klager på godkjenning av endret detaljplan

 • Overdimensjonert anlegg
 • Nærhet til bebyggelse – 60 boliger innenfor støyradius på Lden 42 dbA
 • Mangel på konsekvensutredning
 • Saksbehandlingsfeil – endringer i MTA ikke sendt på høring
 • Kommunens dispensasjonsvedtak er basert på feil faktum
 • Krav om folkehelseutredning
 • Hjemmel i energiloven
 • Hjemmel for ekspropriasjon

Les klagen her.

Våre krav

 • Arbeidene på Vardafjell må stanse opp inntil alle forhold ved anlegget og utbyggingen er avklart.
 • Lover og forskrifter og regler og retningslinjer må følges
 • Vi støtter Sandnes kommune i alle kommunens krav mot NVE og OED
 • Vi arbeider i tett samarbeid med Elden-advokatene om å utarbeide krav vi vil forfølge rettslig

Vi støtter også Sandnes kommune som i sine krav mener hele saken må trekkes tilbake, og vurderes på nytt.

 

Rettslige skritt

Konsesjon gitt 18.12.2014. Ikke i drift 10.02.2020

NVE konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=147&type=A-1%2CA-6

Sandnes kommune
http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES/Case/Details/15006061?documentID=16979821

Klager fra Sandnes kommune
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/03/Sandnes-kommune-sine-klager-på-Vardafjellet-2019_2020.pdf

Lokal facebookgruppe
https://www.facebook.com/groups/346565012662508/

Fakta

Søkt om 20,7MW med opsjon om inntil 30MW. Fra 24MW til 30MW etter konkurs av turbinleverandør Senvion.

Tekniske fakta

Årsproduksjon: Ca 90-102 GWh
Antall turbiner: 7 stk
Navhøyde: 91,5m
Rotorspenn diameter: 117 m
Totalhøyde: 150m. 20 meter høyere enn konsesjon tilsa.

Anleggsvei/internvei lengde: ca . .. km
Atkomstvei lengde: ca .. km

Selskap

Eierselskap: Nordisk Vindkraft, del av RES Group.
Konsulent:
Utbyggerselskap: Stenger & Ibsen Construction AS, blant andre.
Entreprenører: Flere lokale entreprenører

Illustrasjoner

         Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge