Vedtekter

for Motvind Norge org nr. 923 421 068

Revisjoner:

  1.    i.    Første gang vedtatt på landsmøtet 16. november 2019.

 

  1.   ii.    Presisering i §2: Kommune er endret til Oslo.

 

  1.  iii.    Presisering i §13 (tidligere §10): første ledd, andre punkt vedrørende mottak av refusjon for tapt

 

  1.         inntekt.

 

  1.         Vedtatt på ekstraordinært landsmøte 7. november 2020.

 

  1.  iv.    Ny §14 (tidligere §11). Vedtatt på landsmøtet 24. april 2021.

 

  1.   v.    Nytt sett av vedtekter vedtatt på landsmøtet 2. – 3. april 2022.

 

  1.  vi.    Tilføying i §5, femte ledd, punkt (i.) regionlag, nytt tredje kulepunkt:

 

  1.         «Oppretting, endring og avvikling av regionlag skal godkjennes av Motvind Norge.»

 

  1.         Vedtatt på landsmøtet 22. – 23. april 2023.

 

  1. vii.    Presisering i §5, femte ledd, punkt (ii.) lokallag, første kulepunkt: «i samarbeid med respektive

 

  1.         regionlag.» – og – endring av §5, femte ledd, punkt. (ii.) lokallag, tredje kulepunkt, til:

 

  1.         «Oppretting, endring og avvikling av lokallag skal godkjennes av respektive regionlag.»

 

          Begge vedtatt på landsmøtet 22. – 23. april 2023.

§1 Navn
Organisasjonens navn er: Motvind Norge.

§2 Kommune
Motvind Norge er registret i Oslo kommune.

§3 Formål
1.   Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og
utbyggingsstatus, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk
for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser,
relevante nasjonale minoriteters samt urfolks og reindriftsnæringenes rettigheter.

     Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.

2.  Motvind Norge arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og
miljømessig bærekraftig.

§4 Medlemskap og kontingent
Motvind Norge er en landsdekkende organisasjon med medlemskap for personer som støtter formålet i §3.

Motvind Norge og dets medlemmer handler og uttaler seg i tråd med formålet og vedtektene.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent for gjeldende år har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

Kontingent fastsettes av landsmøtet og betales innen 1. mars hvert år.

Medlemsregisteret driftes sentralt. Det skal sendes ut informasjon og kontingentfaktura minimum fire (4) uker før innbetalingsfristen.

Medlemskapet er personlig.

Bedrifter, institusjoner, organisasjoner og fagforeninger kan være støttemedlemmer. Styret fastsetter kontingenten. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det gir ikke rett til representasjon i Motvind Norges organer på noe plan, eller innflytelse over politikk og prioriteringer, men medfører at støttemedlemmene jevnlig får tilsendt informasjon fra Motvind Norge.

Medlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad, kan ekskluderes etter retningslinje utarbeidet av styret. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med 2/3 flertall. Avgjørelsen kan ankes inn for landsmøtet.

§5 Motvind Norges organer
Motvind Norge er organisert i regionlag. Disse kan organiseres etter de nye eller gamle fylkesgrensene, eller med andre regionale tilpasninger etter avtale med – eller ønske fra – lokallag, dog på en slik måte at hele landet er dekket. I regioner der det bare er ett lokallag vil dette også fungere som regionlag.

For alle valgte organer skal det tilstrebes at begge kjønn er representert med minst
førti (40) prosent hver. Styret skal være spredt geografisk sammensatt.

Motvind Norges sentrale og besluttende organer er:
i.  Landsmøtet
ii.  Styret

Motvind Norges rådgivende organ er:
i.  Landsrådet

Motvind Norges Lokale organerer:
i.  Regionlag:

 • Registreres i Brønnøysundregisteret, samarbeider med Motvind Norge og følger opp sentrale vedtak og de tiltak som er aktuelle for regionen, bl.a. koordinering av lokallagenes virksomhet.
 • Laget har tilgang til Motvind Norges medlemsregister for sin region iht. gjeldende personvernregler.
 • Oppretting/endring/avvikling av regionlag skal godkjennes av Motvind Norge.

ii.  Lokallag:

 • Organisert etter geografiske og stedlige forhold i samarbeid med respektive regionlag.
 • Laget har tilgang til Motvind Norges medlemsregister for sitt område iht. gjeldende personvernregler godkjent av regionlaget.
 • Oppretting/endring/avvikling av lokallag skal godkjennes av respektive regionlag.

Region-/lokallagene tilslutter seg Motvind Norges formål og kan vedta lokale tilpasninger i sine vedtekter. Disse kan ikke være i strid med norsk lov eller med Motvind Norges vedtekter.

Regionlagene avholder årsmøter i rimelig tid før landsmøtet slik at fristen for oversending av forslag til landsmøtet kan overholdes. Alle medlemmer i regionen har møterett,  stemmerett og forslagsrett på årsmøtet. For å ha møterett, stemmerett og forslagsrett må man være innmeldt i Motvind Norge minst seks (6) uker før regionlags-årsmøtet. Innkalling sendes ut minst fire (4) uker før møtedato. Dagsorden med saksliste skal sendes ut senest to (2) uker før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Eventuell handlingsplan
 • Innkomne forslag, og forslag til behandling på landsmøtet
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • Valg av leder og styre
 • Valg av varamedlemmer
 • Valg av revisor
 • Valg av delegater til landsmøtet

Listen kan utvides.

Antall delegater til landsmøtet:

i.  Alle regionlag har minst én delegat.

ii.  Styret fastsetter før hvert landsmøte et forholdstall, dvs. antall medlemmer pr. delegat ift.
organisasjonens medlemstall, etter forslag fra landsrådet.

Delegatenes navn og e-postadresse oversendes Motvind Norge sentralt innen oppsatte frister.

§6 Landsmøtet
Landsmøtet er Motvind Norge sitt høyeste organ som avholdes årlig og senest innen utgangen av april. Det skal føres protokoll.

Delegatene til Landsmøtet velges av og fra regionlagene. For at et regionlag skal ha rett til representasjon må det være godkjent og opprettet minst åtte (8) uker før landsmøtet. På landsmøtet møter også landsrådets medlemmer og valgkomité med fulle rettigheter.

Fristen for å fremme saker til landsmøtet er minimum fire (4) uker før møtet og sendes styret skriftlig. Frist for endringsforslag knyttet til vedtekter er senest fire (4) uker før møtet.

Landsmøtet skal innkalles av styret med minst seks (6) ukers varsel. Sakspapirene med dagsorden og saksliste skal sendes ut minst to (2) uker før landsmøtet.

Landsmøtets oppgaver:
i.   Saker:

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av årsregnskap og revisorberetning
 • Godkjenne budsjett
 • Godkjenne eventuell handlingsplan
 • Beslutte neste års medlemskontingent
 • Innkomne saker til behandling
 • Resolusjoner

Landsmøtet behandler andre saker som er foreslått av styret, samt forslag til saker som har kommet inn
fra regionlagene. Landsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre
2/3 av de fremmøtte krever det.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

   ii.   Valg av: – Valgperiode:

 • Styrets leder – ett (1) år
 • Medlemmer til styret – to (2) år
 • Første, andre og tredje varamedlem til styret – ett (1) år
 • Revisor  – ett (1) år
 • Nytt medlem/evt. nye medlemmer til valgkomitéen – se §8

Valgperiode:
Det skal tilstrebes å etablere en valgordning slik at ca. halvparten av styrets medlemmer er på
valg hvert år, og på den måten sikre at ikke hele styret kan skiftes ut samtidig.

Valgkomité ved komiteens leder er ansvarlig for å legge frem komiteens innstilling (se §8). Møteleder er
ansvarlig for gjennomføring av valget.

§7 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av følgende: et flertall i landsrådet, et flertall i styret, etter krav fra minst 2/3 av regionlagene eller etter krav fra minst 1/3 av medlemmene.

Møteinnkalling skjer med tre (3) ukers varsel, sakspapirer med dagsorden og saksliste skal sendes ut minst to (2) dager før møtet. Delegatvalg og vedtak skjer etter de samme regler som for ordinære landsmøter. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

§8 Valgkomite
Komiteen består av tre til fem (3–5) medlemmer som etter forslag fra landsrådet (se §10.7) velges på landsmøtet (se §6 pkt. ii).

Ved sammensetning skal det tilstrebes best mulig geografisk dekning, balansert kjønns- og aldersfordeling samt en bredest mulig representasjon fra organisasjonens lokallag/styrende organer.

Valgperioden i komiteen er tre (3) år. Kontinuitet og overlapping blant medlemmene sikres ved rullering slik at det årlig velges en til to (1–2) nye medlemmer, og medlem med endt valgperiode fratrer. Fratredende medlem kan ikke ta gjenvalg samme år.

Komiteen skal innstille kandidater til alle verv utenom medlemmer av utvalg (se §12.4) og valgkomité (se §10.7).

Valgkomiteens innstilling sendes medlemmene før landsmøtet med samme frist som for utsending av sakspapirene (se §6).

Valgkomiteens innstilling med begrunnelse gjennomgås av komiteens leder på landsmøtet (se §6).

Medlem av komiteen på tredje året i sin valgperiode regnes som komiteens leder.

§9 Landsrådet
1.  Landsrådet er rådgivende til styret, og har i tillegg en viktig oppgave i å bidra til
god kontakt mellom medlemmene og Motvind Norge sentralt.

2.  Landsrådet består av styret i Motvind Norge samt lederne av alle regionlag.
Daglig leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

3.  Innkalling og foreløpig dagsorden skal sendes ut to (2) uker før møtet.
Sakspapirene og endelig dagsorden sendes ut én (1) uke før møtet.

4.  Landsrådet møtes så ofte styret finner det nødvendig og minst to (2) ganger årlig eller når minst 1/3 av
landsrådets medlemmer krever det.

5.  Møtene ledes av styreleder. Landsrådet kan fatte vedtak i saker der man ønsker å rådgi styret. Det skal
føres referat fra møtene.

§10 Landsrådets arbeidsområder
Landsrådet skal:
1.  Evaluere status og fremdrift ift. formålsparagraf og planer, og foreslå eventuelle endringer i prioriteringer.

2.  Behandle foregående års regnskap og årsberetning i god tid før landsmøtet.

3.  Behandle kontingentsatser, samt foreslå eventuell kontingentfordeling mellom sentral organisasjon og
region-/lokallag.

4.  Behandle og kommentere strategi, arbeidsplaner og budsjett.

5.  Kunne anmode styret om å nedsette utvalg, foreslå medlemmer og utvalgets mandat.

6.  Rådgi i vedtak om eksklusjon/suspensjon ved eventuell anke (se §4).

7.  Innen åtte (8) uker før landsmøtet skal avholdes:

 • Foreslå nytt medlem/nye medlemmer til valgkomiteen (se §8).
 • Foreslå forholdstall, dvs. antall medlemmer pr. delegat som kan velges til landsmøtet (se §5).

§11 Styret
Motvind Norge har et styre med fem til syv (5–7) medlemmer og tre (3) varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv i vedtak, men leder velges av landsmøtet.

1.  Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer

2.  Det er møteplikt til styret. Uteblir et medlem fra tre (3) påfølgende møter uten meldt forfall,
kan medlemmet utelukkes fra styret. Et varamedlem i prioritert rekkefølge som
valgt av landsmøtet, rykker opp som fast medlem av styret.

3.  Styret har møter når leder eller minst to (2) medlemmer ber om det. Innkalling skjer skriftlig med
minimum tre (3) dagers varsel.
Styret har møter så ofte som saksmengden krever, minimum én gang pr. måned.

4.  Møtene ledes av styrets leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. For å være vedtaksført må
minst 2/3 av styrets medlemmer være til stede.
Det skal føres referat fra møtene.

5.  Varamedlemmer har møterett, men ikke plikt – men varamedlem skal innkalles dersom fast medlem av
styret har meldt forfall og varamedlem har da møteplikt.
Innkalling skjer i prioritert rekkefølge som valgt av landsmøtet. Varamedlem har fulle rettigheter i styret
kun i det tilfellet der man møter som stedfortreder for et fast styremedlem.

6.  Er det meningsforskjeller i styret så har mindretallet rett til å søke landsrådet om råd i følgende saker:

 • Eksklusjon/suspensjon av medlemmer og tillitsvalgte
 • Anvendelse av Motvind Norges midler
 • Utskriving av ekstrakontingent
 • Tolking av vedtektene
 • Tvist mellom organisasjonsledd

§12 Styrets myndighetsområde
Styret skal:

1.   Lede Motvind Norge og forvalte organisasjonens ressurser i samsvar med vedtektene, landsmøtets
vedtak og råd fra landsrådet.

2.  Legge frem årsregnskap, virksomhetsberetning og årsmelding for foregående år, slik at dette kan
behandles av landsrådet i god tid før landsmøtet. Årsregnskap og virksomhetsberetning skal være
underskrevet av samtlige av styrets medlemmer som har stemmerett. Har man innvendinger mot
årsregnskapet eller virksomhetens beretning, så skal vedkommende underskrive med påtegnet
forbehold og gi nærmere redegjørelse om dette i årsberetningen.

3.   Utarbeide budsjett.

4.   Nedsette utvalg med medlemmer. Alle utvalg skal ha skriftlig mandat og bør minst ha én representant
fra styret. Mandatet skal være avgrenset i tid, men kan forlenges.

5.   Innstille kontingentsatser til behandling på landsmøtet etter råd fra landsrådet.

6.   Kalle inn landsrådet og landsmøtet, og forberede sakene som skal behandles der.

7.   Behandle søknader fra region- og lokallag om tilskudd til aktiviteter etter innstilling fra administrasjonen.

8.   Tilsette/avsette daglig leder og andre medarbeidere i organisasjonen. Utarbeide instrukser for
stillingene og redegjøre til landsmøtet for bruken av disse stillinger.

9.   Være ansvarlig
–   arbeidsgiver for organisasjonens medarbeidere – ansatte, engasjerte og innleide.
–   oppdragsgiver for organisasjonens frivillige i utvalg nedsatt av styret.

10. Godkjenne/underkjenne et regionlags tilslutning til organisasjonen.

11.  Utarbeide og håndheve økonomiinstruks som sikrer forsvarlig bruk av økonomiske midler i
organisasjonen.

12.  Behandle og gjøre vedtak om eksklusjon.

§13 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte som er valgt av landsmøtet, herunder styrerepresentanter og vararepresentanter skal ikke motta kompensasjon for dette arbeidet. Man kan motta refusjon av tapt inntekt for arbeid utover oppgavene man er valgt for å utføre. Arbeidsomfang og kompensasjon fastsettes av og rapporteres til styret.

I tillegg kan man motta refusjon for faktiske utgifter. Dette godkjennes av styret.

§14 Økonomi
Alle kontingenter, sponsormidler, tilskudd og tilsvarende inntekter skal inn på bankkonto som disponeres av styret.

Alle økonomiske disposisjoner og utbetalinger fra Motvind Norge skal godkjennes av styrets leder og nestleder. Prokura og signaturrett er derfor gitt til styrets leder og nestleder i fellesskap. Prokura og/eller signaturrett utover dette kan bare gis til andre etter vedtak i styret og skal da alltid være gitt i felleskap med enten styrets leder eller nestleder.

Det kan velges en økonomiansvarlig i styret, og vedkommende kan da gis prokura og/eller signaturrett i samsvar med denne paragraf, andre avsnitt.

Prokura og/eller signaturrett kan gis til daglig leder i samsvar med denne paragraf, andre avsnitt. Dette skal da komme til uttrykk i engasjementsavtalen. Utførelse av prokura og signatur skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende økonomiinstruks utarbeidet av styret (se §12.11). Begrensninger i forhold til salg av eiendom og retten til å representere organisasjonen ved søksmål gjelder, jf. prokuraloven. Andre begrensninger følger av organisasjonens vedtekter.

Pengegaver kan ikke mottas på vilkår fra avsender som er i strid med formålet.

§15 Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede på landsmøtet. Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet heves.

§16 Oppløsning
Oppløsning av Motvind Norge avgjøres av landsmøtet med 2/3 flertall.  Forslag om oppløsning må sendes ut med sakspapirene.

Blir oppløsning vedtatt skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte minimum tre (3) måneder senere. For at oppløsning skal gjennomføres må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Eventuelle gjenværende midler skal disponeres i samsvar med Motvind Norges formål. Landsmøtet avgjør innenfor denne rammen hva pengene skal brukes til.