Det er ulogisk å argumentere for at naturen må ofres for å redde klimaet. Foto: Nina Taralrud

Vi må senke forbruket og la naturen være i fred

Det beste vi kan gjøre for klimaet er å senke […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. mars 2024

Del:

Det beste vi kan gjøre for klimaet er å senke forbruket og la naturen i fred, konkluderer Motvind Norge i en høringsuttalelse til to kommende stortingsmeldinger.


Regjeringen vil i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen. I tillegg vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035, på veien mot det planlagte lavutslippssamfunnet i 2050. Begge stortingsmeldingene skal handle om natur og klima i hele Norge, både på land og til havs, skriver Klima- og miljødepartementet, som leder arbeidet. Departementet har allerede arrangert felles regionale innspillsmøter som Motvind Norge har deltatt på, i Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim. Motvind Norge har i tillegg sendt et skriftlig høringsinnspill. Lenke til dette innspillet, samt lenker til høringsinnspill fra regionallag og fagutvalg, finner du nederst i denne artikkelen.

I høringsinnspillet vårt konkluderer vi med at naturen må bevares og at forbruket må senkes. Det er ulogisk å argumentere for at naturen må ofres for å redde klimaet. Robuste økosystemer virker stabiliserende for klimaet og er avgjørende for naturmangfoldet. Naturen har i tillegg en egenverdi, noe som vektlegges av FN: «For å bevare naturmangfoldet er det viktig å anerkjenne at naturen har en verdi i seg selv. Ofte blir naturmangfold sett som en del av temaene klimaendringer og miljø. Det blir for snevert.»

Robuste økosystemer virker stabiliserende for klimaet og er avgjørende for naturmangfoldet.

Motvind Norge ber om at ivaretakelse av natur legges til grunn for alle politiske beslutninger, og vedtak for klimaomstilling. Råvareforbruket må reduseres fordi naturressurser må bevares for fremtiden. Det må satses på de mest naturvennlige klimatiltakene i tråd med norske forutsetninger, og stilles klare krav til både myndigheter, næringsliv og husholdninger. Skal vi lykkes med energieffektivisering og oppgradering av eksisterende vannkraft, må myndighetene tilrettelegge for det, også økonomisk. Nødvendige støtteordninger må på plass. I våre høringsinnspill peker vi også på nødvendigheten av å ta politisk kontroll over kraftmarkedet og prissettingen. Videre må myndighetene innføre en gjennomtenkt prioritering knyttet til bruken av den kraften vi har til rådighet. Det må stilles krav om bedre utnyttelse av overskuddsvarme og bergvarme. Nybygg og oppgradering av eksisterende bygg må skje med krav om energieffektive løsninger, som solceller på egnede flater.

Vi har erfart at prosesser og forvaltningspraksis i vindindustrien truer den sosiale bærekraften. De stadige kampene mot utbyggingsprosjekter i områder som åpenbart er uønsket og uegnet for vindkraft, er belastende og bidrar til økt motstand og mistillit – i møte med både utbyggere, politikere, departementer og direktorater. Særlig er tap av tillit til forvaltningen og politiske beslutninger alvorlig. Dette tillitstapet kan smitte over på andre områder og ødelegge for en bred folkelig støtte til mer akseptable klimatiltak med andre utfordringer enn naturtap.

Vi har erfart at prosesser og forvaltningspraksis i vindindustrien truer den sosiale bærekraften.


Lenker til høringsinnspill

Motvind Norge høringsinnspill til stortingsmeldingen om klima

Høringsinnspill fra Motvind Norges folkehelseutvalg

Høringsinnspill fra Motvind Norges forurensningsutvalg

Høringsinnspill fra Motvind Nord

Høringsinnspill fra Motvind Trøndelag

Høringsinnspill fra Motvind Vest