Folkehelselovgivinga må følges

Motvind Norge krever at folkehelse og forebyggende helsearbeid ved vindkraftutbygging blir tatt på alvor, og at lover og forskrifter blir fulgt.

Motvind Norge krever at styrende myndigheter ettergår at intensjoner og bestemmelser i folkehelselovgivningen blir fulgt, både for igangsatte konsesjoner så vel som planlagte prosjekter.

Vindkraftindustrien påfører naboer og samfunn helseutfordringer som ikke har blitt utredet før konsesjonene er gitt, til tross for at dette er et punkt i Forskrift om konsekvensutredning. Noen av kommunene krever nå Helsekonsekvensutredninger etter folkehelseloven § 11. Kommunene skal ikke måtte ta byrden med å rydde opp etter feil Staten (ved NVE) har gjort. 

Det er avdekket at pålagte helsekonsekvensutredninger ikke er utarbeidet, og at Folkehelselovens paragraf 11 og Forskrift om miljørettet helsevern paragraf 7 brytes med dagens mangelfulle ordning.

Kun støy og skyggekast er en del av konsekvensutredningene og da kun i form av beregninger i forhold til normtall. Total helsepåvirkning er altså ikke foretatt.

Det er påvist at mennesker som bor helt opptil 15 km fra vindkraftverk plages av hørbar støy og infralyd. Folkehelsen vil preges hele døgnet av hvite høyintense lys, solblink og skyggekast.

I tillegg medfører inngrepene sorg over tapt og ødelagt natur, tap av nærområder til friluftsliv, rekreasjonsområder, stress og psykiske påkjenninger.

Områder som blir utbygd får økonomiske konsekvenser for befolkningen med tap av boligverdi og det har framkommet problemer med drikkevann fra erosjon og vibrasjoner. Vi ber også om føre-var-prinsipp og utredninger omkring forurensing av drikkevannskilder og helseplager knyttet til Bisfenol A og epoxy.