Støyforurensning Siri Fjeseth 05.04.22

Hva skal vi med helsemyndigheter, når de ikke gjør jobben sin?

Tekst: Folkehelseutvalget i Motvind Norge/ Grafisk design: Siri Fjeseth Ansvarlige […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. april 2022

Del:

Tekst: Folkehelseutvalget i Motvind Norge/ Grafisk design: Siri Fjeseth

Ansvarlige myndigheter har ignorert folkehelseperspektivet ved tildeling av vindkraftkonsesjoner. Motvind Norge krever at folkehelse blir ivaretatt i tråd med lover og forskrifter, og at drift basert på støy- og skyggekast-avtaler opphører.


Motvind Norge krever

at staten igangsetter studier som faglig grunnlag for å utrede alle helsemessige konsekvenser av vindindustri i form av en NOU-rapport. NOU-en må gi en metodikk for beregning av synergieffekter når de ulike eksponeringene/påvirkningene opptrer samtidig. Arbeidet med dette må igangsettes straks.

at det i forkant av enhver konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg utarbeides en helsekonsekvensutredning, der alle faktorer som kan påvirke helsen utredes for hver berørte bolig inklusiv sumvirkningene og synergieffektene som kan gi helseplager. Virkninger for allmenne interesser som drikkevann og friluftsliv må også grundig risikovurderes. De samme utredningene må gjøres i etterkant for allerede oppførte anlegg.

at Folkehelseutvalget i MN skal benyttes som en naturlig høringsinstans når det gjøres endringer i konsesjonsbehandling/ konsesjonssystem, eller når det skal utarbeides forskrifter og retningslinjer som kan påvirke helseaspektet i forbindelse med vindkraft.

at berørte naboer innenfor 3 km fra et vindkraftanlegg får rett til å uttale seg i høringsrundene. Vindkraftverk påvirker næringsutviklingsmuligheter og berører hele lokalsamfunn. Det er derfor grunn til å inkludere alle som benytter seg av og verdsetter de berørte områdene.

at utbyggere blir pålagt å forholde seg til den norske støyretningslinjens anbefalte grenseverdier, slik at såkalte støyavtaler ikke lenger kan være aktuelle.

en gjennomgang av grenseverdier for støy og skyggekast basert på forskning på helsekonsekvenser under norske forhold, der dokumentasjon på at uheldige helsevirkninger ikke vil forekomme ligger til grunn for de gitte grenseverdiene. Overholdelse av grenseverdiene må kunne etterprøves ved målinger ved husvegg.


Etter at organisasjonens første helseresolusjon ble vedtatt på landsmøtet i 2021, har Folkehelseutvalget i Motvind Norge, og enkelte lokale Motvind-organisasjoner, jobbet grundig med å avdekke helsekonsekvenser av vindkraftindustri, og å samle kompetanse og fagstoff om reelle helsekonsekvenser for berørte naboer til vindkraftanlegg. Vi har samlet kompetanse og fagstoff om dette for berørte naboer og har kontaktet myndigheter lokalt, regionalt og sentralt. Gjennom høringsuttalelser har vi informert myndighetene om brudd på lovverk i Norge og EU/EØS og helsekonsekvenser av dette. I henvendelser sendt til både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har vi påpekt manglende krav til helsekonsekvensutredninger i gitte konsesjoner. Vi observerer at et økende antall enkeltpersoner står fram i mediene og deler sine erfaringer knyttet til støyforurensning: hørbar støy, infralyd og visuell støy. Vindkraftselskapene tilbyr penger og overtaler berørte personer til å skrive under på «støyavtaler» hvor de frasier seg retten til å klage. Heftelsene følger eiendommen til evig tid. At vindindustriens interesser settes foran interessene til samiske reineiere har vekket internasjonal oppsikt. En dom som falt i Høyesterett 11. oktober 2021 viser at norske myndigheter unnlater å respektere urfolks rett til kulturutøvelse.    

Fortsatt har ikke ansvarlige myndigheter tatt reelt ansvar. Fortsatt blir folkehelseaspektet ignorert av regjering og myndigheter, til tross for at flere instanser nå innrømmer at man har et manglende erfarings- og kunnskapsnivå om dette.

Folkehelseutvalget i Motvind Norge

Motvind Norges gjennomgang av vindkraftkonsesjoner avdekker en systematisk mangel på helsekonsekvensutredninger. I stedet for å foreta en samlet vurdering, har NVE og OED vurdert faktorer som hørbar støy, solblink og skyggekast isolert fra hverandre, i forhold til en gitt en grenseverdi. Synergi- og sumeffektene er fullstendig ignorert. Vi registrerer at man har unnlatt å rådføre seg med faglige autoriteter innen området støybelastning og helse. At NVE og OED har unnlatt å innhente råd fra fagpersoner med relevant kompetanse knyttet til støybelastning og helse, ser vi på som svært alvorlig. Flere lokalsamfunn og hundrevis av husstander lider i dag under det som Motvind Norge og organisasjonens helsefaglige rådgivere i lang tid her har påpekt: Verken konsekvensutredningsforskriften eller helselovgivningen har blitt fulgt i vindkraftsaker.

Etter påtrykk fra naboer har enkelte kommuner i etterkant av vindkraftutbygging krevd helsekonsekvensutredninger (HKU) etter Folkehelseloven § 11, men svært få har fått gjennomslag for dette. De rapportene som har blitt utarbeidet i etterkant, har til dels holdt et svært lavt faglig nivå. Der kommuner har avslått krav om HKU fra sine innbyggere, er det gjerne begrunnet med økonomiske ulemper for eier/utbygger av kraftverket (!). Motvind Norge krever nå at folkehelseaspektet ved vindkraftutbygging blir tatt på alvor, og at lover og forskrifter blir fulgt. Dette gjelder blant annet folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern, konsekvensutredningsforskriften, forurensningslovverket og utredningsinstruksen.

Hva skal vi med lover om forsvarlig helsevern for befolkningen, hvis disse lovene ikke blir fulgt? Hva skal vi med helsemyndigheter, når de ikke gjør jobben sin?

Folkehelseutvalget i Motvind Norge

Hva skal vi med lover om forsvarlig helsevern for befolkningen, hvis disse lovene ikke blir fulgt? Hva skal vi med helsemyndigheter, når de ikke gjør jobben sin? Helsemyndighetene skal påse at befolkningen ikke påføres helseskade når nye industrianlegg bygges. Forøvrig er åpenhet i prosessene helt fra start, fra fase 0, svært viktig. Grunneieravtaler bør først inngås etter at kommuneplaner og reguleringsplaner er gjennomgått av både kommunestyret. I tillegg er det svært viktig at lokalbefolkningen informeres og involveres.

Les mer om hvordan vindindustrien påvirker folkehelsen i fagrapporten ENERGI & NATUR.

Nye innlegg