Motvind Norges mål er å stanse utbygging i Norge. Grafisk design: Motvind Norge

VINDKRAFT – en rapportserie fra Motvind Norge

Motvind Norge mener vindkraftutbygging ikke er svaret på klimaendringer. Vårt […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

11. oktober 2019

Del:

Motvind Norge mener vindkraftutbygging ikke er svaret på klimaendringer. Vårt mål er å stanse utbyggingene i Norge. Vi har utarbeidet rapportserien Vindkraft for å styrke kunnskapsgrunnlaget om vindkraft. Rapportserien inneholder informasjon som viser at vindkraftkonsesjoner er gitt på mangelfullt grunnlag. 

Klimaendringer har medført et nødvendig søkelys på fornybar energi. Vindkraft er betraktet som fornybar energi, men utbyggingene har vist seg å ha store konsekvenser for bl.a. helse, livskvalitet og tap av naturmangfold. FNs naturpanel IPBES angir at arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringer. Inngrepene og naturtapet er irreversibelt og ikke fornybart. I Norge er det i skrivende stund gitt om lag 100 konsesjoner, hvorav en tredel er ferdigstilt, og 15 er under bygging. Protestene øker i takt med at konsekvensene viser seg fram.

Motvind rapport 1-2019: Hvor stort areal blir berørt av vindkraftverk?

Rapporten setter søkelyset på ulike arealbegreper som viser konsekvensene av vindkraftutbygging. Rapporten viser at konsekvensene berører et betydelig større areal enn det NVE legger til grunn og referert av vindkraftbransjen.

Forfattere: Bård S. Solem og Arne Røyset

ISBN:  978-82-691830-0-9

Motvind rapport 2-2019: Vindkraftverk på bekostning av samisk reindrift?

Rapporten handler om hvordan FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 anvendes av konsesjonsmyndighetene ved behandling av vindkraftverk i reinbeiteområder. Rapporten viser at artikkel 27 i utgangspunktet gir et godt rettslig vern for reindriften og dens beitearealer, men at vernet artikkelen gir, ikke får vesentlig anvendelse i konsesjonsmyndighetenes praksis her i landet.

Forfatter: Ida Sofie Mienna Olsen

ISBN: 978-82-691830-1-6

Motvindrapport nr. 3 Vindkraftindustri eller reindrift?

En stor del av vindkraftutbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur. Naturvernforbundet i Ávjovárri (Guovdageaidnu og Kárášjohka) har i samarbeid med Motvind Norge kartlagt situasjonen rundt vindkraftindustri i reindriftsområder. Dette er første gang reindriftas egne erfaringer med vindkraftindustri er undersøkt; det gjelder så vel erfaringer med konsesjonsprosessen, anleggsfasen som driftsfasen.

Kortversjon av rapporten, dvs. Del A, foreligger også på samisk og engelsk.

Motvindrapport nr. 3: Svein Lund, Peer Gaup og Piera Jovnna Somby: Vindkraft eller reindrift?
Motvind Norge, juni 2020

ISBN 978-82-691830-3-0 (Digital)

Nye innlegg