Power Point, Emblemsvåg
Vindkraft er ikke bærekraftig

Vindkraft er ikke bærekraftig

  av styreleder Eivind Salen Motvind Sørvest avholdt 4. februar […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

8. februar 2022

Del:

 

av styreleder Eivind Salen

Motvind Sørvest avholdt 4. februar et seminar på Sølvberget i Stavanger der inviterte gjester internt og eksternt holdt innlegg over temaet om vindkraft er en grønn næring med bærekraftig energiproduksjon, eller om det i det andre ytterpunktet er et pengesluk som bare gjør skade. Det er vanskelig å holde på det første, etter å ha overvært seminaret som tilgjengelig på YouTube (starter etter ca 50 min), og det er uomtvistelig at det koster mye penger og at det betales av fellesskapet, og det er også uomtvistelig at energiproduksjonen kommer med en skadelig kostnad for natur, miljø og helse, med mer.

Først ut var undertegnede, styreleder i Motvind Norge. Midt tema var påstanden: Vindkraften blåser opp strømprisen. Det er en sammenheng mellom norsk og europeisk energipolitikk, og strømprisen vi betaler her hjemme. Dette er i vindkraftens interesse. Eksportkabler fra region sørvest har kapasitet på 5200 MW, mer enn all vindkraft i Norge til sammen (4000 MW), og når vi eksporterer norsk kraft ut får vi europeiske priser tilbake. Det tjener vindkraften på. I tillegg er det subsidier og skattefordeler som er til vindkraftens fordel, vannkraftens disfavør. Det er spesielt, når vannkraften i all hovedsak er offentlig eid, mens vindkraften er eid privat. Til sist åpner jeg for en bekymring at det er ikke sikkert alt som foregår her er helt lovlig. Og inntekt som følge av lovbrudd er økonomisk kriminalitet. Motvind Norge har tidligere vist at det skjer lovbrudd langs alle ledd i prosessen, her er siste ledd i forretningsmodellen, og hva som skjer etter at vindkraftverket begynner å produsere. Vi er ikke i posisjon til å si lovbrudd har skjedd, men vi skulle ha mer enn nok til å mene og kreve at dette blir gransket nærmere av en uavhengig instans.

Etter dette var det Jon Evang, fra Zero, som var velkommen til vårt arrangement og til og med fikk stille i politikerdebattent til slutt. Den tjenesten håper jeg blir gjengjeldt av Zero, og andre miljø- og bransjeorganisasjoner som taler vindkraftens sak.

Første del av programmet ble avsluttet av Atle Rostad, fra Industriaksjonen. De har advart mot utenlandskablene lenge, men føler ingen glede over å ha fått rett. De har også advart mot at høye strømpriser vil gå ut over industriarbeidsplassene våre, det vil si arbeidsplassene, for i den norske modellen er det de konkurranseutsatte frontfagene som forhandler først og setter standard for alle lønnsoppgjør. Nå ser industriarbeiderne og Industriaksjonen at samfunnsøkonomer at arbeidskraft er en knapphet, så om eksport av strøm og dyrere strømpris fører til tap av arbeidsplasser, så vil det være et gode for landet. – Det er så man knapt kan tro hva man leser, ordene tilhører Rostad i innlegget sitt, og jeg anbefaler alle å se og høre det fra cirka 1 time og 34 minutt ut i sendingen.

Jan Emblemsvåg: Er vindkraft bærekraftig?

Spørsmålet om vindkraft er bærekraftig og en energiforsyning til å stole på ble tatt opp i sin fulle bredde av professor Jan Emblemsvåg fra 2 timer og 8 minutter ut i sendingen. Den anbefaler vi alle å se, for her blir vindkraften som energiform i detalj avkledd og står frem som helt uegnet til å forsyne et moderne samfunn med energien vi trenger når vi trenger den, og også uegnet til å være en hovedkilde til energi i et bærekraftig samfunn. Årsaken er at den er så upålitelig, og produserer energi etter vinden og ikke etter behovet.

Emblemsvåg viser i detalj hva det betyr. Når man beregner og bruker årsproduksjon i et vindkraftverk, så er det vanligvis både i beregningen og presentasjonen implisitt at produksjonen er jevnt fordelt når kraften trengs, sånn det er med andre energikilder. Beregner man for eksempel livsløpskostnader, med regnestykket hvor mye kraftanlegget koster å bygge delt på hvor mye kraft den vil komme til å produsere, så får man pris per produsert kraft. Men vindkraften produserer i rykk og napp, så for vindkraft blir regnestykket satt opp sånn ikke riktig. Faglig blir det argumentert sånn at elektrisitet kommer med en viss kvalitet, og må måles etter Pålitelig (Realibility), Tilgjengelighet (Availability) og Håndterbarhet (Maintainability). Dette må med i regnskapet, og kostnaden med å finne og bruke alternativ kraft når vindkraften ikke produseres må tilfalle vindkraften, og ikke den alternative kraften. Det er rimelig, for dette er kostnader vindkraften påfører samfunnet, og kostnader andre ikke ville hatt om det ikke var for vindkraften.

For vindkraft er disse problemene så store at vindkraft rett og slett ikke kan regnes som en selvstendig kraftkilde. Den er helt avhengig av alternative supplement, det som kalles balansekraft, og denne balansekraften er nødt til å være helt pålitelig og regulerbar. Andre såkalte fornybarkilder er væravhengige, og har samme problemer som vindkraft, eller så er det vanskelig å produsere i tilstrekkelig stor skala. Så på det europeiske kontinentet er balansekraften gass. Og Emblemsvåg viser i presentasjonen at installert effekt gass må være nesten nøyaktig lik installert effekt vindkraft. Så for å få det riktig, og faglig etterrettelig, må man snakke om vindkraft og gass. Vindkraft alene er uegnet som energiforsyning.

Når materialkostnadene kommer i tillegg, og vindkraft der har stort fotavtrykk, og avfallsproblemet er gigantisk, og arealbeslagene det samme, med forurensingsproblemer og drap av insekter og fugler, så avslutter Emblemsvåg med at han etter beste vilje ikke på noen måte kan konkludere annerledes enn at: Vindkraft er ikke bærekraftig!

Dette kan også vi argumentere med tyngde. Og politikere og myndigheter som skal legge energipolitikken vår er nødt til å ta hensyn til det. Vindkraft er ingen løsning i et bærekraftig samfunn.

Øvrige innlegg

Etter Emblemsvåg var det advokat Bjørn Stordrange som snakket om vindkraftens bruk av ekspropriasjon, og konsekvensene det har for folks rettssikkerhet. Opp mot hva vi ellers har hørt denne dagen blir dette selvsagt rystende, at det blir ekspropriert eiendom til inntekts ervervelse for kraftproduksjon som ikke er bærekraftig. Motvind Sørvests Bjørn Einar Rimereit går mer i detalj i vindkraftens forurensingsproblem, og særlig dette med slitasje, forsøpling og naturforringelse.

Etter lunsj er det Støy og Støygrenser, kan en kommune ivareta sine innbyggere når vindkraften kommer? av saksbehandler i Sandnes kommune, Robijne Verstegen. Sandnes kommune har vindkraftverket Vardafjell, og har virkelig fått merke problemene når utbyggers lønnsomhet teller mer for den norske stat enn innbyggers helse. Hildegunn Flengstad fra Hervik i Tysvær gir en sterk personlig historie hvordan dette oppleves for den som er innbygger, og ser og merker helseplagene på kroppen, og ser også venner og naboer gjennomgå det samme. Det er også følelsen av ikke å bli sett, og at det offentlige ikke bryr seg, at vindkraften får lov til å overkjøre. Allmennlege Steven Crozier forteller deretter at helseplagene ikke er innbilning, og forklarer faglig hva vi kan vite og ikke kan vite om dette. Vi vet mer enn nok til å måtte ta affære. Ordfører Sigmund Lier i Tysvær forteller fra en ordførers synspunkt hvordan dette ser ut politisk, og hvordan han som ordfører har forsøkt å følge opp naboer som Hildegunn og de andre. Det er ikke kommunen som er problemet, det er staten og energimyndighetene.

Samlet blir det svært sterkt.

Avslutningsvis fikk Steinar Eldøy ved Rogaland fylkeskommune fortalt litt om sine erfaringer som saksbehandler for vindkraft, og problemene han har møtt på fylkeskommunalt nivå. Da han først prøvde å holde innlegget sitt, virket ikke teknikken.

Det var en politisk debatt helt til slutt, med Mímir Kristjánsson fra Rødt, Geir Pollestad fra Senterpartiet, Ingrid Fiskaa fra SV og Gisle Meininger Saudland fra Fremskrittspartiet. Den debatten led litt under at de politiske representantene ikke hadde vært til stede og hørt seminaret, sånn at de spørsmålene publikum brant med ikke ble tatt opp. Men dette er jevnt over gode og ganske gode politikere for vår sak, så vi takker dem hjertelig for at de kom og stilte opp. Det må vi ha mer av, for problemene er så store at våre sentrale politikere er nødt til å ta tak i dem, og få løst det.

Vindkraft er ikke bærekraftig. Det er budskapet.

Nye innlegg