Vedtekter

for Motvind Norge org nr. 923 421 068 vedtatt på stiftelsesmøte den 16.11.2019.

§1 Navn
Organisasjonens navn er: Motvind Norge.

§2 Kommune
Motvind Norge er registret i Stavanger kommune.

§3 Organisasjonsform
Organisasjonen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på organisasjonens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Motvind Norge består av én landsdekkende organisasjon med personlige medlemmer som støtter formålet i §4. Lokale grupper kan tilslutte seg organisasjonens formål gjennom erklæring, men de er økonomisk og juridisk frittstående, og det er ikke krav om organisasjonsform. Motvind Norge er ikke økonomisk eller juridisk ansvarlig for de lokale gruppenes forpliktelser eller handlinger.

Motvind Norge kan handle og uttale seg på vegne av saken i tråd med formålet i §4.

§4 Formål:

 1. Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter. Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.
 2. Motvind Norge arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

 §5 Medlemskap og kontingent 

Motvind Norge er en medlemsorganisasjon med individuelt medlemskap for personer som støtter formålet i § 4. Barn under 12 år må ha samtykke fra minst en av sine foresatte for å tegne medlemskap. 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent for gjeldende år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen av styret. 

Medlemskap kan tas opp igjen når skyldig kontingent er betalt. 

Kontingent fastsettes av landsmøtet og betales forskuddsvis innen 1. mars hvert år. Medlemsregisteret driftes sentralt. Det skal sendes ut informasjon og kontingentfaktura og eventuell påfølgende oppfølging, minimum 6 uker før innbetalingsfristen, for aktivt å følge opp medlemmenes tilslutning til formålet. 

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av landsmøtet. 

Medlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med 2/3 flertall, men avgjørelsen kan ankes inn for landsmøtet. 

§6 Landsmøtet 

Landsmøtet er Motvind Norge sitt høyeste organ, og avholdes innen utgangen av april hvert år. 

Ved medlemstall over 200 personer kan det innføres en ordning med forholdsmessig geografisk representasjon på landsmøtet fra første medlem, med utgangspunkt i medlemmenes registrerte adresse. Nærmere retningslinjer om representasjon lages av styret og vedtas av landsmøtet. Landsmøtet består av medlemmer som har stemmerett i alle saker. Det skal føres protokoll. 

Landsmøtets oppgaver: 

Landsmøtesaker

 • Møteleder velges av landsmøtet 
 • Godkjenne formålet (stiftelsesmøtet) og budskapsplattform (ordinære landsmøter) 
 • Godkjenning av årsmelding 
 • Godkjenning av årsregnskap 
 • Godkjenne budsjett 
 • Godkjenne eventuell handlingsplan 
 • Beslutte inneværende års medlemskontingent 

Valg

 • Leder 
 • Styremedlemmer 
 • Varamedlemmer 
 • Revisor 
 • Valgkomite 

Landsmøtet godkjenner eventuelle arbeidsplaner og andre saker som er foreslått av styret, samt forslag til saker som har kommet inn fra lokale grupper eller enkeltmedlemmer.

Fristen for å fremme saker til landsmøtet er minimum 4 uker før møtet. Frist for endringsforslag knyttet til vedtekter er senest 4 uker før møtet. 

Landsmøtet skal innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst 2 uker før landsmøtet.

Hvert medlem har én stemme. Med mindre annet er bestemt, er et vedtak gyldig med alminnelig flertall. Landsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Avholdne stemmer anses som ikke avgitt. 

Landsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 

Første ordinære landsmøte avholdes i april 2020. 

§7 Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av et flertall i styret eller etter krav fra minst 1/3 av medlemmene.

Møteinnkallelse skjer med 3 ukers varsel, og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære landsmøter. 

§8 Valgkomite 

Landsmøtet nedsetter en valgkomite på 3 medlemmer, som skal innstille på medlemmer og varamedlemmer til styret, revisor og eventuell honorering av tillitsvalgte. Valgkomiteen velges for tre år. Det skal være rullerende representasjon hvor det byttes ut én representant i valgkomiteen ved hvert landsmøte. 

§9 Styret 

Motvind Norge har et styre på 7-13 medlemmer. Styret kan konstituere seg selv. Når det valgte antall styremedlemmer er partall har leder dobbeltstemme i avstemminger hvor resultatet blir like mange stemmer for og mot. Det skal velges 3 varamedlemmer. 

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet for to år av gangen. Det skal tilstrebes kontinuitet. På første ordinære landsmøte (innen 30. april 2020) velges halve styret for ett år og resten for to år. Det skal tilstrebes balansert sammensetning angående geografi, kjønn, yrkesmessig bakgrunn og alder. 

Styret er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret skal arbeide i samsvar med formål og oppgaver i vedtektene, samt vedtak fattet av landsmøtet bl.a.: 

 • Oppnå formålet med organisasjonen gjennom å utforme strategi 
 • Oppnevne eventuelle arbeidsgrupper, komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi, herunder kunne delegere prokura og signaturrett
 • Styreleder eller den styret bemyndiger representerer organisasjonen utad 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

§10 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte som er utpekt av Landsmøtet, herunder styrerepresentanter og vararepresentanter, kan motta refusjon for faktiske utgifter. Eventuelle honorar fastsettes av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. 

§11 Økonomi 

Alle kontingenter, sponsormidler, tilskudd og tilsvarende inntekter skal inn på bankkonto som disponeres av styret. 

Alle utbetalinger fra Motvind Norges konti skal godkjennes av styrets leder og nestleder. Signatur og prokura er derfor gitt til styrets leder og nesteleder i fellesskap. Det kan velges en økonomiansvarlig i styret, og vedkommende kan da gis signaturrett og prokura sammen med leder eller nestleder. Økonomiske disposisjoner for daglig drift kan delegeres generalsekretær, og eventuell økonomiansvarlig, gjennom instruks. 

Pengegaver kan ikke mottas på vilkår fra avsender som er i strid med formålet. 

§12 Ansettelser 

Styret ansetter/engasjerer generalsekretær. Eventuelle ytterligere ansettelser/engasjementer/kjøp av tjenester avgjøres av generalsekretær, innenfor godkjent budsjett. Styret utarbeider instruks for stillingen som generalsekretær. Styret er de ansattes arbeidsgiver. Det skal redegjøres for bruk av midler til ansatte/ engasjerte/innkjøpte tjenesteytere på landsmøtet. 

§13 Vedtektsendringer 

Vedtektene kan bare endres med to tredels flertall av de frammøtte stemmeberettigede på landsmøtet. Avholdne stemmer telles som avgitt mot forslaget. Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet heves.

§14 Tvist 

Tvist mellom medlemmer, eller mellom medlemmer og organisasjonen, om forståelse av disse vedtektene, avgjøres med flertallsbeslutning av et konfliktråd hvor hver av partene velger ett medlem og disse to sammen velger et tredje medlem. 

§15 Oppløsning 

Oppløsning av Motvind Norge avgjøres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må sendes ut med sakspapirene. 

Eventuelle gjenværende midler skal disponeres til et formål som er i samsvar med Motvind Norges hovedformål. Landsmøte avgjør innenfor denne rammen hva pengene skal brukes til. 

 

Les som PDF