Tysvær vindkraftverk

Foto: Kathrine Bakkevig

Saken

Så absurd er vindkraftregimet. I tilfellet Tysvær blir dette godt illustrert. Dette gjelder hele Haugalandet, som i  kampen om nasjonal oppmerksomhet har hatt vansker med å nå fram. Derimot har motstanden hatt stor suksess lokalt, og Tysvær er en av kommunene som kjemper mest intenst mot at utbygging skal bli tredd over hodet på de. Ordføreren i Tysvær har gått så langt som å si at han blir med i lenkegjeng om noen prøver seg med anleggsmaskinene her.

Kontroverser

Saksbehandling, Statlig arealplan fra 2009, Overkjøring av lokaldemokratiet – Tysvær kommune er sterkt i mot, Salg til kontroversielt utenlandsk selskap før alle formelle sider ved konsesjonen er på plass, støyproblemer og nabovirkninger, landskap – kystlynghei, fugleliv.

Da saken var oppe til høring sensommeren 2019, kom det omtrent 100 høringsuttalelser (deriblant organisasjoner, kulturinstitusjoner og kommune, fylkeskommune og fylkesmann). Bortsett fra grunneierlaget som har økonomiske interesser i prosjektet, var samtlige negative. NVE satte likevel alle høringsuttalelser til side, og har godkjent endringer og ønsker fra konsesjonær etter hvert som de har kommet. Denne praksisen undergraver hele systemet med høringsprosesser.

Et viktig poeng i saka, og en gjenganger i vindkraftsaker, er at NVE etter at konsesjon er gitt, har tillatt store endringer i prosjektet. Tysvær er et slående eksempel på at man lokalt motsetter seg slike endringer, mens statsmakten ved NVE og  OED etter klage fra konsesjonær, likevel godkjenner endringene med henvisning til opprinnelig konsesjon. Endringene blir ikke realitetsbehandlet.

Første konsesjon ble gitt i 2008. Staten gikk inn i prosjektet med statlig arealplan i 2009, fordi «det hastet så veldig å komme i gang». I 2020, 11 år etter, er spaden fortsatt ikke satt i jorda, og prosjektet har fått flere utsatte frister, sist fra 2020 til 2021. I vedtak av 18.12.2019 begrunnet NVE utsettelsen blant annet med at de har «vektlagt at det blant annet har medgått tid til forhandling med nye turbinleverandører, etter tidligere aktuell leverandør gikk konkurs». Dette er spesielt i og med at disse opplysningene ikke var oppgitt av  konsesjonær i søknaden. Det har vært godt kjent at selskapet Senvion har vært i betalingsvanskeligheter, og i slike tilfeller må konsesjonær selv ta ansvaret for evt dårlige avtaler, slik det er vanlig i samfunnet. Dette er et av flere eksempel på saksbehandlingsfeil i NVE, der vedtak begrunnes med informasjon som ikke har vært tilgjengelig for høringspartene. Videre: Siemens Gamesa overtok verdier og materiell (assets) i konkursrammede Senvion, Siemens Gamesa er turbinene Tysvær Vindpark AS vil benytte.

Fortsatt er støyforurensingen og problemene naboer vil bli utsatt for ikke gjennomgått. Fem naboer kommer over grenseverdien på Lden 45 dBA, minst to av de er ikke blitt varslet om vedtak eller hørt i prosessen. Det er hubro i området og ørnereir mellom turbinene. Hubro er utrydningstruet, og ørn er totalfredet.

Status

MTA-plan er godkjent og anlegget har fått innvilget utsatt frist for idriftssettelse til utgangen av 2021. Begge vedtak er påklaget.

Hva gjør Motvind?

Motvind Sørvest har sendt 23 siders klage på flere vedtak, tilrettelegging og saksbehandling, og har gjennomført spleis for å finansiere oppstart rettslig hjelp.

Tysvær er en vanskelig og uoversiktlig sak, men her har vært lokal og innbitt motstand i årevis, og mange saksbehandlingsfeil er godt dokumentert. Denne saken dokumenterer hvordan staten ved konsesjonsmyndighetene ivaretar særinteresser som vindkraftaktører og overkjører lokalsamfunn. Ingen av Motvinds igangsatte Spleis-saker har gått raskere enn denne.

Våre krav

  • Godkjennelse av MTA-plan og vedtak om utsatt frist trekkes tilbake
  • Ny full konsekvensutredning målt opp mot 0-alternativet

Lenker

NVE konsesjonssak Tysvær kommune

Symbollandskap

Lars Hertervig (1830-1902) er en av Norges mest berømte landskapsmalere. Han «tolker en inderlig og undertiden ekstatisk naturopplevelse som setter ham i en særstilling i norsk landskapskunst, ref. Store Norske leksikon (SNL). Om du ødelegger hans malerier, er det kulturvandalisme, og du vil bli strengt straffet og vidt fordømt. Om du ødelegger landskapet hans, vil staten derimot belønne deg med stor fortjeneste.

Fakta

Tekniske fakta

Omsøkt effekt: 47,3 MW (installert)
Årsproduksjon:
160,82 GWh
Turbintype: Ikke avklart. Hovedalternativ 2008 45 turbiner a 3 MW

Selskap

Konsesjonshaver: Tysvær Vindpark AS
Eier: Alpiq har vært inne som eier, men flere har vært involvert, og blir ytterligere komplisert av at Tysvær Vindkraftverk består av tre ulike vindkraftverk; Gismarvik, og flere. Solgt til Green Investment Group, før alle formalle tillatelser er på plass.

Illustrasjoner

Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

Denne siden ble publisert 20.02.20. Sist oppdatert 10.03.20 kl 11.38