Vilkår for medlemsskap

Sist endret: 23.08.2022

Motvind Norge (Org. nr. 923 421 068) er en frittstående og selveiende medlemsorganisasjon som aktivt arbeider for å verne natur og miljø og å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge.

Motvind Norge tilbyr medlemskap for personer som støtter organisasjonens formål. Jf. Motvind Norges vedtekter («vedtekter») § 4. Barn under 12 år må ha samtykke fra minst en av sine foresatte for å tegne medlemskap.

Medlemskapet er individuelt og personlig, med rettigheter og plikter som er fastsatt i Motvind Norges vedtekter. Ved eventuell motstrid mellom bestemmelser i disse vilkårene og vedtektene, skal vedtektene ha forrang.

Som medlem i organisasjonen får du:

  • Mulighet til å påvirke og utgjøre en forskjell i arbeidet med å verne natur og miljø og å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge
  • Demokratiske rettigheter i organisasjonen, som stemmerett og rett til å fremme saker til landsmøtet
  • Informasjon om organisasjonens arbeid og aktiviteter
  • Mulighet til å delta i medlemsaktiviteter, demonstrasjoner og aksjoner

Medlemskapets gyldighet og medlemskontingent
Medlemskapet er gyldig når du er registrert som medlem og har betalt medlemskontingent. Kontingent fastsettes av landsmøtet og betales på forskudd innen 1. mars hvert år. Motvind Norge sender ut informasjon og faktura for medlemskontingenten minimum 6 uker før innbetalingsfristen.

Dersom medlemskontingent ikke betales innen forfall, vil Motvind Norge sende deg purring uten gebyr. Ved fortsatt manglende innbetaling av kontingenten, risikerer du å miste stemmerett og andre rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen eller styret. Medlemskapet kan gjenopptas når skyldig kontingent er betalt.

Kommunikasjon med medlemmer
Kommunikasjon er et av våre viktigste virkemidler for å gi god oppfølging av våre medlemmer. Motvind Norge benytter e-post, telefon, SMS, nettsider og sosiale medier for å informere om organisasjonens arbeid og aktiviteter og kommunisere med våre medlemmer.

Medlemmer som er digitale aktivister, blir varslet på SMS eller e-post om viktige hendelser og annen relevant informasjon av høy prioritet.

Medlemmer kan når som helst reservere seg mot å bli kontaktet av oss ved å rette en henvendelse til organisasjonen. Vår kontaktinformasjon finner du nederst i disse vilkårene.

Gaver og skattefradrag
Medlemmer som gir pengegaver til Motvind Norge kan få skattefradrag for støtten. Retten til skattefradrag gjelder for gaver som enkeltvis eller samlet overstiger 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår. Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner er begrenset til 50 000 kroner.

Dersom du ønsker skattefradrag må du oppgi ditt fødselsnummer til medlemsavdelingen slik at vi kan innberette støtten din til Skatteetaten. Les mer om skattefradrag på Skatteetatens nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan stilles vilkår for pengegaver som er i strid med organisasjonens formål.

Personvern
Vi behandler relevante og nødvendige personopplysninger om våre medlemmer for å registrere og administrere medlemskapet, innkreve medlemskontingent, og oppfylle våre forpliktelser. Våre medlemmer har til enhver tid rett til å be om innsyn i sine egne personopplysninger og rett til å få rettet og slettet personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige.

Les mer om hvordan Motvind Norge behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i vår personvernerklæring [sett inn lenke].

Utmelding
Medlemmer som ønsker å melde seg ut av Motvind Norge kan sende skriftlig melding til organisasjonen. Vår kontaktinformasjon er:

E-post: kontakt@motvind.org
Post: Motvind Norge, Hovfaret 17, 0275 OSLO

Du kan også kontakte innsamlingsansvarlig på telefon 906 49 697.

Dersom det er nødvendig kan vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan registrere utmeldingen.

Ekskludering
Medlemmer har plikt til å rette seg etter Motvind Norges vedtekter og vedtak som er fattet av landsmøtet. Gjeldende vedtekter er til enhver tid tilgjengelige på våre nettsider.

Medlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter eller vedtak, eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med 2/3 flertall, men avgjørelsen kan ankes inn for landsmøtet.

Endring av vilkår
Motvind Norge har rett til å endre vilkårene for medlemskap i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtak som er fattet av landsmøtet. Gjeldende medlemsvilkår er til enhver tid tilgjengelige på våre nettsider. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg direkte om dette.

Kontaktinformasjon
Motvind Norge
Hovfaret 17, 0275 OSLO
Org.nr. 932 421 068

E-post: kontakt@motvind.org
Sentralbord: 476 77 100
Innsamlingsansvarlig: 90649697