Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk

Tromsø kommune

Foto: Gudmund Sundlisæter, Ragnhild Sandøy, Harald Bohne


Ragnhild Sandøy
Journalist


Gudmund Sundlisæter


Jan Roger Iversen


Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 19. januar 2021
Oppdatert: 23. januar 2021 23:01

Saken

Området

Malangen strekker seg fra Målselvas kilder i grensetraktene via fjorden ut på Malangsgrunnen og storhavet. Mellom Senja og Kvaløya kalles fjorden for Malangskjeften. Dette er et naturskjønt og mangfoldig område med fjorder og sund, holmer og skjær, grønne sletter og kvite korallstrender  omgitt av dramatisk alpine fjell  på alle kanter. Malangsværan kalles øyene ut mot fiskerike Malangsgrunnen. Her er et rikt dyreliv  med  både stasjonære og vandrende arter av fisk, fugl og kval. Dette området var fram til 1964 Hillesøy kommune. I vår tid kalles området ofte bare for Yttersia eller Sommarøy-området.

Kvitfjellet – Vilgesvárri (566 moh.) og Lakstinden  – Lassávárri (455 moh.) vender ut mot Malangskjeften og Sandvika, Rødfjellet (542 moh.) ligger mellom Malangen og Kattfjorden. Skoggrensa ligger mellom 150 og 300 moh. Det er mange små vatn elver og bekker og myrer i fjellene. Bogdalen og Sørfjorddalen går i nord sør retning. Dette lave fjellområdet er omgitt av fjorder og sund i nordøst og sør, i nordvest eksponert mot havet, skjermet av små og store øyer fra Brensholmen til Kattfjorden.

Fra Tromsø er det 40 km til Sørfjorden i Kattfjorden og 60 km til Hillesøya. Det er fergesamband mellom Brensholmen og Botnhamn på Senja og rutebåt til Tussøy fra Sandneshamn og Sommarøy. Fiskerier, fiskeriindustri og reiseliv er viktige næringer. Kvitfjellet og Rødfjellet er viktige vinterbeiter og kalvingsland for rein, og sauehold  og utmarksbeite har vært viktig siden jernalderen. Kulturlandskapet er rikt på kulturminner. Vakker natur, hotell, rorbuanlegg, spisesteder og båtutleie , variert skiterreng, turruter og strender og midnattssol  – området har vært et populært turmål og reisemål. Sykkelturistrute nr 1 etappen Tromsø  – Senja – Andøya følger Fv 862 og fergesambandet Brensholmen – Botnhamn.

Saka

Anlegget består av de to vindkraftverkene Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya. Norsk Miljøkraft AS sendte søknad første gang 1999. Raudfjell Vind AS fikk konsesjon på Raudfjell vindkraftverk i 2012. Tromsø Vind AS fikk konsesjon på Kvitfjell vindkraftverk i 2015. Prosjektene ble slått sammen til Nordlys vind, eid av Tromsø vind, som er eid av tyske investorer. Risa AS startet anleggsarbeidene i oktober 2017. Anlegget skulle settes i drift september 2019, men fikk utsatt frist, først til medio 2020, deretter ut 2020. Anlegget ble idriftsatt 31.12.2020.

Anlegget er koblet til det offentlige nettet i  en 132 kV linje bygd av Troms Kraft Nett. To trafostasjoner er bygd  for å transformere kraften fra 33 kV til 132 kV. Det er etablert et nett av grusveier på ca 50-60 km, elektrisk infrastruktur, servicebygning og oppstillingsplasser og fundamenter til hver turbin.

Planlegginga for Kvitfjell vindkraftverk starta sist på 1990-tallet, og NVE innvilga konsesjon i 2001. Det var ei rekke innvendinger, bl.a. Riksantikvaren, Samisk kulturminneråd, Naturvernforbundet, Miljøvernforbundet og Reindriftsforvaltninga pekte på mangelfulle utredninger, men konsesjonen ble ikke formelt påklaga. I følge Reindriftsforvaltninga ville 40 km² beiteområde  gå tapt.

Da NVE i 2012 ga konsesjon også til vindkraft på Rødfjellet, var motstanden blitt langt større. Ti instanser inkludert lokale grunneierinteresser og Tromsø kommune, klaga vedtaket. Trass dette fastholdt OED konsesjonen i 2015. Konsesjonen til Kvitfjellet blei fornya med en økning i installert effekt fra 160 til 200 MW, uten at det ble gjort ny konsekvensutredning.

Seinere ble det strid om adkomstveien som selskapet ville legge et helt annet sted enn de var gitt tillatelse til. Det blei likevel gitt tillatelse av NVE og etter klage til OED.

Frist for idriftsettelse ble satt til 01.06.2020, i 2020 utsatt til 31.12.2020.  

De ødeleggelsene vi nå ser på Rødfjellet og Kvitfjellet er en god dokumentasjon på en energipolitikk på ville veier. Skadene overstiger langt det som ble tillatt i konsesjonen. Det er nok mange som har hatt vansker for å forstå skadeomfanget av planene og søknadene. Det er lokalsamfunnet som må bære byrdene. I istandsettingsplanen hevder utbygger at kranoppstillingsplasser er bygd mindre enn i tillatelsen og krever å få beholde hjelpekranplassene til gjengjeld .  

Kronologien på NVEs konsesjonsside viser et virvar av søknader, planer og vedtak, og at det i praksis er helt umulig for noen å ha oversikt. Merk at innspill og klager ikke er lagt ut på visninga, slikt må man be om særslilt innsyn i. Sakene har ikke alltid vært sendt ut på bred høring. Spørsmålet er om NVE har gitt tillatelser underveis som har gått under radaren for grunneierne og lokalsamfunnet?

Det vi ser her er bl.a. en følge av at det tillates å bygge større turbiner enn forutsatt i konsekvensutredningene. NVE hevder at store turbiner gir mindre ulemper enn flere mindre som tidligere planlagt. Dette er ikke dokumentert, verken med hensyn til synlighet eller skader i terrenget. De tre turbinene på Lakstinden har fått uakseptable dimensjoner. Veier og oppstillingsplasser for turbiner av denne størrelsen er umulig å innpasse i slike landskap.

Reindrifta og vindkraft på Kvaløya
https://motvind.org/kvitfjell-og-raudfjell-vindkraftverk/reindrifta-og-vindkraft-pa-kvaloya/

Foto: Gudmund Sundlisæter

Kilder

NVE konsesjonssak (Raudfjell)
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=90&type=A-1

NVE konsesjonssak (Kvitfjell)
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=23&type=A-1,A-6

Nordlys Vind AS
https://nordlysvind.no/

Zephyr AS
https://www.zephyr.no/prosjekter/kvitfjell-raudfjell/

Risa AS
https://risa.no/referanse/kvitfjell-vindpark/

Tidslinje

2018 – 2020

2020
31.12.2020 Idriftssatt

24.6.2020 Istandsetting og opprydding på Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk. Bekymringsmelding fra La naturen leve

17.3.2020 NVE ga utsatt drift for idriftsettelse til 31.12.2020 på gitte vilkår.

2.4.2020 Adv. Simonsen Vogt Wiig klagde på vilkårene og at aktører fikk klage på vedtaket.
Det er allment kjent at vilt og tamrein trenger ro i kalvingstida. Vinteren 2020 var en uvanlig hard vinter for rein og andre hjortedyr her nord. At tiltakshaver tillot seg å klage på vilkår i vedtaket om utsatt frist, er god dokumentasjon på at prosjektet aldri skulle fått konsesjon. At NVE gir utsettelser på denne måten har i seg selv flere prinsipielle sider.

13.3.2020 To år etter at NVE sendte klagene til OED for behandling, nesten tre år etter anleggsstart og 2,5 måneder før kraftverket skulle ha vært satt i drift, gjorde OED vedtak om MTA plan:
Klagene og innsigelsen tas ikke til følge. NVEs ovennevnte vedtak om godkjenning av anleggsarbeid, MTA og detaljplan for Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk stadfestes.

13.03.2020 OED stadfestet NVEs vedtak av 19.04.2018 om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Tre måneder før utbyggingene skulle være ferdig og anlegget idriftssatt.

2019
12.11.2019 NVE rapport fra tilsyn 22.10.2019 132 kV Kvaløya transformatorstasjon – Håkøybotn  

2018
12.06.2018 vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Vedtakene ble påklaget.

12.6.2018 NVE godkjente MTA og detaljplan for ny/endret adkomstvei. Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Troms og Sametinget. Sametinget trakk senere klagen.

19.4.2018 NVE godkjente MTA og detaljplan. Vedtaket ble påklaget av Tromsø kommune og Brensholmen vannverk, Fylkesmannen i Troms og Risten Turi Aleksandersen.

19.04.2018 NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

18.04.2018 OED stadfestet NVEs vedtak av 20.10.2017 godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

2016 -2017

2017
1.12.2017 Mattilsynet fremmet innsigelse til MTA og detaljplan for planområdet og
23.2.2018 til MTA og detaljplan for adkomstveien.  NVE har vurdert klagene og kommet til at de ikke gir grunnlag for å endre vedtakene som er gjort i saken. De sendte klagene 29. april 2019 til Olje- og energidepartementet (OED) til behandling.

22.11.2017 Kommunestyret i Tromsø vedtok å klage på NVEs vedtak om endret konsesjon. Kommunestyret mente at vedtaket var mangelfullt i forhold til den massive motstanden mot  omlegging av transportveg med ilandføringskai i Nordfjordbotn, FV 862 gjennom bygda og adkomstveg opp Sørfjorddalen.

09.11.2017 Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplanen sendt på høring til Tromsø kommune, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Mattilsynet, Sametinget, reinbeitedistriktet, Statens vegvesen og andre  fra konsesjonsbehandlingen. NVE mottok 15 uttalelser.

22.10.2017 To-tre dager etter at NVEs tillatelse til konsesjonsendring, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse,  stor RISA AS klar med anleggsmaskinene i Kattfjorden. Utbygger og entreprenør var sikker på positivt vedtak.

26.10.2017 Aluminiumselskapet Alcoa Norway ANS inngikk 15 års kontrakt med Nordlicht-prosjektet om kjøp av hele produksjonskapasiteten.

20.10.2017 NVE ga konsesjon til ny adkomstvei, som følger eksisterende vei opp Sørfjorddalen, ny ilandføringskai i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget

28 instanser var mot søknaden om endringer  av veien og forhåndstiltredelsen. Fylkesmannen i Troms fremmet innsigelse utfra hensynet til reindrift. Høringsuttalelsene dreide seg bl.a. om:

1. Friluftsliv, jakt og fiske, både for lokale brukere og Tromsø
2. Fugleliv/ dyreliv
3. Utvidelse til å innbefatte Rødfjell, uten vurdering av samla belastning
4. Visuell forurensning Samlede virkninger for landskap ikke vurdert for sammenslåing av Raudfjell/ Kvitfjell og større turbiner
5. Støy
6. Risiko for iskast mye større enn tidligere anslått
7. Verdiforringelse av eiendommer
8. Naturbasert reiseliv blir skadelidende. Stillheten i uberørt landskap nær Tromsø by er grunnlaget for reiselivet
9. Drikkevatn. Ingen vilkår stilt. Fare for forurensning av flere kilder. Forurensing inntraff, og det kjøres etter 2 år, fortsatt drikkevatn i flasker til beboere.
10. Fornybarmål kan oppfylles med større vektlegging av natur
11. Naturmangfoldloven er ikke fulgt. Negative effekter er ikke tilstrekkelig vektlagt. Endringer i hydrologi

NVE la for endelige konsesjoner for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk, vekt på tillatelsen for bruk av veien i Sørfjorddalen for frakt av anleggsmaskiner, og at alle nødvendige tillatelser var gitt til å kunne starte arbeid med etablere ca. seks km internvei inne i planområdene.

NVE begrunna vedtaket slik: Vi mener at konsesjonsendringen, ekspropriasjonstillatelsen og forhåndstiltredelsen vil medføre større sannsynlighet for at vindkraftverkene blir realisert.
Videre: Etter NVEs vurdering vil virkningene som følger av tungtransport gjennom bygda utgjøre den største ulempen for lokalbefolkningen i Kattfjord. Vi har lagt vekt på at virkningene vil være tidsbegrensede, og at den tyngste trafikken vil begrense seg til en periode på fire til fem måneder.

Den nye atkomstveien ble begrunnet med reduserte kostnader og terrenginngrep. Bruk av eksisterende vei og oppgradert kaianlegg beskrives som fordelaktig sammenlignet med etablering av 700 meter tunnel og nytt moloanlegg i sjø.

Moloanlegget som var forutsetningen for at grunneiere i Buvika godtok anlegget, ble ikke nedfelt i skriftlig avtale. Det pågår rettssak om erstatning for tapt kompensasjon for å avstå grunn.

Mange høringsinstanser krevde at søknaden om endring av hovedatkomst måtte konsekvensutredes for bla. reindrift, forurensning, friluftsliv, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Flere viste til Forskrift om konsekvensutredninger § 8, om «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». Andre pekte også på at saken ikke var tilstrekkelig opplyst, og flere etterlyste MTA-planen for å kunne vurdere saka.

NVE avviste alle innvendinger: Etter NVEs vurdering er saken etter endt høring tilstrekkelig opplyst til å fatte vedtak..

NVE ga forhåndstiltredelsen på følgende vilkår: Transport av anleggsmaskiner: Før det kan iverksettes transport av anleggsmaskiner på fylkesvei 862 og vei gjennom Sørfjorddalen til Raudfjell, skal lokalsamfunnet informeres om den forestående transportaktiviteten. Transporten skal være ledsaget av følgebil og nødvendig vaktmannskap for å sikre trygg ferdsel langs veien.

22.08.2017 Norsk Miljøkraft søkte ifølge NVE om ny adkomst til  vindkraftverket.

17.7.2017 Norsk Miljøkraft Tromsø AS og Norsk Miljøkraft Raudfjell AS søkte om planendring, ekspropriasjon, samt forhåndstiltredelse for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Denne søknaden omfatta endring av atkomstvegen til fjellet. Den skulle nå gå opp fra Sørfjorden, forbi skole, barnehage og bebyggelse her, og opp Sørfjorddalen der trekkveiene for reindrifta går. Tidligere var  atkomsten godkjent fra Buvika, dels via tunnel gjennom fjellet, en bedre løsning for lokalbefolkningen i Sørfjorden. Også befolkningen i Buvika var fornøyd med denne løsninga. Som kompensasjon skulle de få ny molo. Dette var en omfattende endring. To konsesjoner ble slått sammen til en, uten at det ble gjort ny konsekvensutredning av de samlede effektene.

2016
31.05.2016 NVE godkjente MTA- og detaljplan for adkomstvei fra Buvika

1999 – 2015

2015
17.04.2015 Anleggskonsesjonen ble oppdatert med forlenget varighet. I tillegg ble vilkårene i konsesjonen justert i samsvar med nyere praksis.

26.05.2015 OED tok ikke klagene til følge og stadfestet NVEs vedtak om konsesjon for Raudfjell vindkraftverk .

2012
19.5.2012 NVE ga Raudfjell Vind AS konsesjon til Raudfjell vindkraftverk
Etter NVEs vurdering  vil anlegget ikke svekke naturmangfoldet på sikt. Virkninger for reindrift er vurdert til moderate, og det berørte reinbeitedistriktet har inngått avtale med utbygger. Vindkraftverket ville medføre visuelle virkninger for landskap, kulturminner og friluftsliv, men ikke av et slikt omfang at ulempene ved utbygging overveier fordelene.

NVE tok «til etterretning at Tromsø kommune har valgt å ikke behandle reguleringsplan for tiltaket» samt den lokale motstanden. Det var alt.

Vilkår i konsesjonen, som krav om miljø- og transportplan skulle utarbeides i samarbeid med Tromsø kommune, og at NVE kan kreve undersøkelser av virkninger for naturmangfoldet i driftsperioden.

2008
11.06.2008 Vedtak i Tromsø kommunestyre Kommuneplanens arealdel for distriktet 2007-2018 (med 23 mot 17 stemmer): “Det skal ikke båndlegges arealer for et vindkraft på Raudfjell.”

2007
20.11.2007 NVE vedtok endinger i konsesjon og frist for driftsettelse

2005
Mai 2005 NVE endret  tidspunkt for idriftsettelse

2004
13.07.2004 Norsk miljøkraft AS melding om Raudfjell vindkraftverk

2001
16.02.2001 NVE ga konsesjon til å bygge og drive Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble ikke påklaget.

2000
22.03.2000 Tromsø kommunestyre (med 44 mot 7 stemmer): “Tromsø kommune ønsker at vindenergien skal utnyttes, og mener at Kvitfjell er et egnet sted for etablering av et vindkraftverk.»

1999
13.10.1999 Norsk Miljøkraft søkte konsesjon for å bygge et vindkraftverk på Kvitfjellet.

Fakta

Tekniske fakta

(Kvitfjell og Raudfjell  vindkraftverk samlet)

Antall turbiner: 67 stk
Turbintype: SiemensGamesa SGRE-DD-130
Installert effekt pr turbin: 4,2 MW
Rotordiameter: 130 meter
Nav høyde: 85 meter
Veger: 6 km + 40 km
Installert effekt: 284,4 MW
Årlig produksjon: 900 GWh

Prosjektutvikler: Norsk Miljøkraft AS og Prime Capital
Utbyggingsansvarlig: Prime Capital v/Siemens Gamesa
Driftsoperatør: Zephyr AS
Kraftkjøper: Alcoa Norge ANS

Eierselskap (konsesjonssøker): Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS

Eierselskap
Nordlysvind AS (Kvitfjell og Raudfjell samlet) Arzteversorgung Westfalen-Lippe,  AeVWL, et tysk pensjonsfond, eier 66,7%. Siemens er hovedleverandør av teknologisk utstyr og Siemens Bank GmbH minoritetseier 33,3%.

Konsulentselskap:
Rambøll (veianlegg, kai, planering)
Norsk Miljøkraft Tromsø AS (turbiner, bygninger, påvirkning på andre arealinteresser, støy, ising, etc.)

Prosjektselskap:
Tromsø Vind AS and Raudfjell Vind AS lokalisert i Oslo, ledes av Peter Aall Simonsen (Simonsen Vogt Wiig) og Dr. Mathias Bimberg (Prime Capital AG)

  • Siemens Gamesa Renewable Energies AS: Byggeledelse, levering og installasjon av vindturbiner og langsiktig service og vedlikehold
  • Siemens AS (Siemens Energy Management): Leveranse, installasjon og vedlikehold av hovedtransformatorer, utstyr til trafostasjoner og kommunikasjonssystem.

Risa AS  fra Nærbø var ansvarlig for anlegg.
Bygging av veier og kranområder, turbinfundamenter, stasjoner og servicebygg og kabling mellom turbiner og ulike stasjoner.

132 kV linja Håkøybotn – Brensholmeidet og 132 kV linja Håkøybotn – Kvaløysletta
Lokale nettselskap er pålagt å bygge nye overføringslinjer fra vindkraftverk. Kostnadene legges til nettleia.

Anlegget med den 31 km lange 132 kV-linja Håkøybotn – Brensholmeidet foregikk i 2013-2014. Arbeidet inkluderte en transformatorstasjon på Brensholmeidet og to koplingsstasjoner; én i Håkøybotn og én ved Tverråsen.  Bygging av 132 kV linje Håkøybotn – Kvaløysletta foregikk fra påske til høst 2019 med mye forstyrrelser og skader i terrenget. Ansvarlig tiltakshaver er Troms Kraft Nett AS.

Illustrasjoner

        Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

        Se egen presentasjon

Lysforurensning

fra vindkraftanlegg er blitt et problem over hele landet. I mange fjordlandskap blir lysblinkene fra anleggene synlige i titalls mil omkrets. Å få hele nærmiljøet omkranset av slik blinkende lysforurensing oppleves av mange som en stressfaktor og et stort inngrep i livet. Trass plassering 200 meter over bakken på høye fjelltopper og høydedrag, har hverken NVE eller andre myndigheter sett dette som noe problem.

Mener vindturbiner gir dobbel påvirkning på naturen: – Hodet og kroppen får ikke fred Naboer til vindkraftanlegg mener lysforurensning fra blinkende turbiner går på helsa løs. NRK 23.1.2021

https://youtu.be/W-ZHTQ64yEk

Tromsø kommune sin rolle

Høsten 2019
Bekymringsmelding til NVE med bilder på bakgrunn av klager fra grunneiere og publikum om skader under anleggsarbeidet 132 kV Kvaløya transformatorstasjon-Håkøybotn koblingsanlegg av området. Det har også vært medieoppslag om kjørespor i terrenget og skader på skianlegg. NVE har mottatt bilder både fra Tromsø kommune og tiltakshaver  av inngrep og terrengskader, samt det påbegynte arbeidet med å istandsette skadene.

14.6.2012
Byrådets vedtak om å klage på konsesjon for Raudfjell vindkraftverk:

«Det vises til vedtak sak 117/08 i Tromsø kommunestyre og gjeldende arealdel i kommuneplan. Tromsø kommune klager med dette på NVEs vedtak om konsesjon. Utbygging av Raudfiell  vindkraftverk er ikke i samsvar med den arealbruk som er fastsatt av kommunestyret. Tromsø kommune ber om at utbygging av Raudfiell vindkraftverk ikke skjer før det er høstet erfaring med hensyn til mulige effekter på drikkevannsforsyning, landskap og naturmangfold, med drift av det tilstøtende og konsesjonsgitte vindkraftverk. Vedtaket er fattet i medhold av forvaltningslovens § 28.»

11.06.2008
Vedtak i Tromsø kommunestyre sak 117/08  Kommuneplanens arealdel for distriktet 2007-2018 (med 23 mot 17 stemmer):

“Det skal ikke båndlegges arealer for et vindkraft på Raudfjell.”

22.03.2000
Tromsø kommunestyre (med 44 mot 7 stemmer):

“Tromsø kommune ønsker at vindenergien skal utnyttes, og mener at Kvitfjell er et egnet sted for etablering av et vindkraftverk.»

29.03.2017
Tromsø kommune Kommuneplanens arealdel 2017-2026 med godkjente kommuneplanbestemmelser

21.4.2017  
Båndleggingssone etter andre lover H 740:
N1-12 Følgende energianlegg har fått konsesjon av Norges vassdrag- og energidirektoratet etter energiloven og/eller vannressursloven (status: juni 2015).
H740_1: Vindkraftverk Kvitfjell
H740_2: Vindkraftverk Raudfjell

Kontroverser, uttalelser og klager

Våre fjell og vår lange slitsomme kamp
Av Unni Yttergård, høsten 2020
Kvitfjell fikk konsesjon uten noen kamp eller innsigelser, det grunnet uvitenhet, og at vi i Kattfjorden fikk beskjed fra utviklingslaget på andre siden av fjellet om at vi ikke hadde noe med området der. Men kampånden hos oss våknet da Rødfjellet ble meldt inn av Jonny Sørensen i Norsk Miljøkraft, og den kampen slet vi med til den bitter end.

Konsesjon ble gitt i 2012, vi anket og fikk da kommunen med på laget. OED kom på befaring og overkjørte Tromsø kommune og alle andre med innvendinger. Konsesjon var gitt med transportveien opp fra Buvika (på motsatt side av fjellet). I 2017 fikk vi tilfeldig høre at transportveien skulle endres, i landføring av turbinene skulle være fylkesveien gjennom Kattfjorden før den gikk opp mot fjellet. Vi protesterte, men igjen hastebehandlet NVE og godkjente endringer av transportvei med ca 1 mil langs fylkesveien gjennom bygda og opp i fjellet ved skolen og barnehagen, tross protester fra Tromsø kommune og bygdefolket.

Da vi seks kvinner mot vindkraft på Kvaløya fikk stoppet konsesjon for Sandhaugen vindkraftverk, slo vi oss på brystet og feiret.

Det har vært en lang og vond kamp som virkelig har gått på helsa løs. Nå står anlegget der som et stygg påminnelse om at vi ALDRI mer får fjellan våres tilbake.

Klager på NVEs vedtak vedr Raudfjell vindkraftverk:

Tromsø kommune
Reindriftsforvaltningen i Troms
Naturvernforbundet i Troms
Forum for Natur og Friluftsliv Troms (FNF Troms)
NHO Reiseliv
Lauklines kystferie
Ann-Sissel og Hjalmar S. Westgård
Nordre Kattfjord Grunneierlag (NKG)
Aksjonsgruppa MOTVIRA
Kattfjord utviklingslag og Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag

(Kilde: NVE)

28 aktører klagde eller deltok i høringsrunden til NVE etter vedtaket om endring av veien og forhåndstiltredelsen:

Folkemøtet på Sjøtun ved Oddmar Nilsen. Uttalelse 31.08.2017.
Det pekes på flere tekniske forhold som ikke ligger til rette for utbygging og anleggstrafikk: stikkrenner, veidimensjonering, kai/molo-forhold, fare for ekspropriasjon fra kommunens side, støvplager, etc. Tilrår at NVE avslår konsesjonssøknad

Kvitfjell skilag. Uttalelse 27.09.2017.
Påpeker ulemper for bl.a. opparbeidet løypenett. Krever at det utføres konsekvensutredning.

Risten Turi Aleksandersen Uttalelse 25.09.2017.
Siidainnehaver i Kvaløya reinbeitedistrikt Utbygging vil gi store ulemper både i anleggs- og driftsfase med forringelse / tap av viktige beiteområder, især i Raudfjellområdet. Tilrår avslag på konsesjonssøknad.

Kattfjord utviklingslag Uttalelse 25.09.2017.
Krever konsekvensutredning for ny adkomstvei fra Sørfjorden eller Nordfjorden, og begrunner kravet i 16 punkt (fra drikkevannskilder til næringsaktivitet og bokvalitet). Konklusjon: Eneste grunn til at tiltakshaver ønsker å endre adkomstvei er økonomisk relatert til utbygger. «Ikke la økonomien til et investeringsselskap være eneste grunn til å tillate at et velfungerende lokalsamfunn raseres».

Norske reindriftsamers Landsforbund Uttalelse 26.09.2017.
Krever at prosjektet ikke iverksettes før det foreligger en ny konsekvensutredning som omfatter hele prosjektet (Kvitfjell og Raudfjell) og vurdering av kumulative virkninger.

Hana Kekic og Jon Andre Dalbakk. Uttalelse 26.09.2017.
Krever konsekvensutredning av omsøkt adkomstvei. Påpeker ulemper for natur, dyre- og fugleliv, turister, boforhold, rekreasjon, etc.

Tromsø kommune kommunestyret 27.09.2017.
Ber om at utbygging baseres på bruk av regulert kai, adkomst og anleggsvei. Ekspropriasjon ikke aktuelt. Ingen innsigelser til utvidelse på 0,5 km2.

Reinbeitedistrikt 14 v/Per Kitti. Uttalelse 27.9.2017.
Ber NVE se bort fra innsigelser fra Risten Turi Aleksandersen vedr. avtaler som allerede er inngått.

Fylkesmannen i Troms. Uttalelse 22.09.2017
med innsigelse til endringssøknaden inntil det er gjennomfør konsekvensutredning av de samlede inngrepene i området vedr. reinbeitedistriktets tålegrense.

Statens vegvesen region nord. Uttalelse 28.09.2017
opplyser at fylkesveg 862 har redusert bæreevne med begrensinger på hvor store og tunge kjøretøyer som kan trafikkere. De vil derfor være skeptisk til å gi dispensasjon. Ber om en rekke faktaopplysninger.

Unni Yttergård e-post 2.09.2017.
Er imot omsøkt konsesjonsendring med begge alternativer for ilandføring. Veier ikke dimensjonert for dette. Krever utredning.

Oddmar Nilsen uttaler seg på vegne av grunneierne og viser til folkemøte (se ovenfor). Man føler seg ført bak lyset ettersom tidligere lovnader er blitt brutt. Ber om at NVE avslår søknad på endring av konsesjonssøknaden.

Stig Korsberg m. fl. krever konsekvensutredning for omsøkt adkomstvei. Viser til at det vil gi a) verditap på hus og eiendom, b) støy og utslippsforurensing, c) Forringelse av FV 862 som pendlervei i anleggsperioden

Forum for natur og friluftsliv Troms 03.10.17
klager på at saksbehandlingen virker mangelfull og hastepreget. De påpeker at grunnlaget for konsesjon til Kvitfjell og senere også Raudfjell vindkraftverk, var at atkomstvei skulle gå fra Buvika, og at det skulle etableres ny havn der. Ny havn var med på å skape større aksept for utbyggingsplanene lokalt. Omsøkt endring bidrar ifølge FNF Troms til å øke det lokale konfliktnivået rundt vindkraftutbyggingen på grunn av tungtrafikk gjennom bygda, forbi skole og barnehage, i tillegg til virkninger for friluftsliv og miljø. FNF anbefaler at NVE avslår søknaden.

Kvaløya reinbeitedistrikt viser til motsetningene mellom Per Kitti og Risten Aleksandersen der førstnevnte mener at endringen av atkomstvei vil ha marginal betydning for reindriften, og at de nevnte avtaler derfor skal bestå. Styremedlem Risten Turi Aleksandersen mener på vegne av sin siidaandel at ny atkomstvei vil medføre ytterligere ulemper for reindrifta sammenliknet med atkomstvei fra Buvika.

Troms fylkeskommune (FK) uttalelse  4.10.2017
viser til Tromsø kommunes vedtak i saken. Etter FKs syn må kommunens vurdering tillegges avgjørende vekt i NVEs vurdering. Konklusjon: Flere forhold er ikke tilstrekkelig belyst i søknaden, og fordeler ved konsesjonsgitt og alternativ atkomstløsning er ikke godt nok veid opp mot hverandre. Da virkninger for friluftsliv, barn og unge ikke er grundigere utredet, anbefaler FK at NVE avslår søknaden.

Jorunn Minde  e-post av 4.10.2017
krever avslag på endringssøknaden på grunn av manglende konsekvensutredninger.

Victoria Berglund e-post 3.10.2017
skriver at deres bolig ligger 15-20 meter fra kaia ved Sjøtunveien, hvor de jobber med barn med vanskelig bakgrunn. De tilbyr barna et rolig, trygt og sikkert miljø. Berglund peker også på redusert markedsverdi på eiendommen som de har investert i for å kunne bo i rolige omgivelser.

Nordre Kattfjord grunneierlag v/ Virve Ravolainen brev 3.10.2017
krever konsekvensutredning av tiltaket pga. begrenset informasjon om inngrep og virkninger av disse for blant annet lokalbefolkning, friluftsliv, reindrift, jakt og næringsvirksomhet, som naturbasert turisme. Grunneierlaget mener at prosessen bærer preg av hastverk. Basert på informasjonen som foreligger, er grunneierlaget imot den omsøkte konsesjonsendringen med atkomstvei fra Kattfjord (Sjøtun og/eller Nordfjordbotn). De mener at endringen vil medføre store virkninger for Nordfjorden og Sørfjorden i form av anleggsstøy, anleggstrafikk, forurensning og tap av naturområder.

Odd Henry Olsen e-post 4.10.2017
driver et enkeltmannsforetak i Kattfjord, med drosjetransport som hovedvirksomhet. Olsen mener at atkomstvei fra Buvika vil gi positive ringvirkninger for næringslivet sør på Kvaløya, med bedre samferdsel og dypvannskai som vil kunne brukes til andre formål.

Naturvernforbundet i Tromsø og omegn  brev 4.10.2017
Uttalelsen omhandler forhold rundt konsesjonsprosessen for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk, i tillegg til forhold som vil bli vurdert i forbindelse med behandling av MTA-plan for vindkraftverkene. Konsesjonene for begge vindkraftverkene  bør vurderes på nytt.

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA (SSU) brev av 4.10.2017
SSU mener at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, og ber om konsekvensutredning for fauna, herunder jaktbare arter i Sørfjorddalen. KU bør også vurdere samlede virkninger som følger av adkomst gjennom Sørfjorddalen sammen med vindkraftverkene på Kvitfjellet og Rødfjellet. SSU legger til grunn at vindkraftverkene vil ha virkninger for jaktbare arter i utmarkslagets område, og mener at omsøkte atkomstvei vil medføre inngrep med virkninger for deres interesser. SSU ber om at NVE legger frem dokumentasjon dersom NVE vurderer at ny atkomstvei ikke vil gi negative virkninger for fauna og jaktbare arter i Sørfjorddalen. Manglende dokumentasjon vil etter SSUs vurdering være i strid med naturmangfoldloven  § 9 og Grunnloven § 112.

Miljøvernforbundet brev 4.10.2017
skriver at saken mangler  relevante  dokumenter til å kunne sendes på høring. Miljøvernforbundet krever at NVE følger gjeldende lovverk og egne veiledere for saksbehandling i vindkraftsaker. De viser spesielt til NVEs veileder 1 2016 pkt 1.2 om «Konsesjonspliktige endringer».

Sametinget brev 13.10.2017
skriver at det i nærhet til eksisterende vei opp gjennom Sørfjorddalen er flere automatisk fredete kulturminner som ble registrert for en tid tilbake.

Mattilsynet brev 10.10.2017
opplyser at skolen og barnehagen ved atkomstveien er forsynt med vann fra borebrønn som ligger ved veitraseen. For øvrig påpeker Mattilsynet at de ikke har hatt søknader om Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk på høring da disse var til behandling, og at det i planområdet er et stort vannverk som forsyner tre bygdesamfunn i tillegg til flere private brønner og overflateforsyninger. Mattilsynet har bedt om bedre kart og planer for å sikre drikkevannforsyningen. Siden de ikke har mottatt dette, kan de ikke vurdere saken og ber om ny høringsfrist når dette foreligger.

Kilde: NVE

        Foto: Gudmund Sundlisæter, Ragnhild Sandøy, Harald Bohne, privat

      
        Konflikter og rettssaker i media

Les mer:

Videoer
https://vimeo.com/303020780

Facebook – videoer

Ødeleggelsene på Raudfjell og Kvitfjell . Gudmund Sundlisæter, La naturen leve, 10.10.2020

Nyttår 2021 fra Ørnfløya på Brensholmen  av Gudmund Sundlisæther. Fra Brensholmen og Ørnfløya mot Kvitfjellet. 1. januar var offisiell dato for idriftsettelse av Raudfjell/Kvitfjell vindkraftverk etter et halvt års ekstra byggetid. Lysblink og turbinstøy har tatt over for nordlyset og stillheten i mørketida. NVE og OED har vektlagt  utbyggers økonomi framfor negative konsekvenser for natur og miljø, kulturmiljø, landskap, friluftsliv og lokalt næringsliv.

I det grønne skiftes navn……….. AvTone Mette Yttergård. Kveldstur på Hillesøy med utsikt mot Kvaløya, høsten 2020. Et trist skue!

Vardetenning i Kattfjorden, Kvaløya 8. oktober 2019

Vindkraftindustrien på Kvaløya‼️?  28.8.2019

Hver gang disse transportene kjøre forbi er det som et støt i hjerte, det er så vondt og så ubegripelig? Hadde aldri trodd at noe så ødeleggende ville skje i min kjære lille heimbygd ? for mæ er store deler av den gleden og trygghet æ følte over å bo her borte.

Utbygging på Kvitfjell/Raudfjell. Dette vil vi ikke ha!  27.1.2019

Av området

https://www.youtube.com/watch?v=dvrh2Jk3p0s
https://www.youtube.com/watch?v=eFPx0K2Vvhg
https://vimeo.com/157917608

Kronikker og kommentarer

Les mer

Facebooksider relatert til prosjektene