Brev til kommunen fra Folkehelse i Motvind, 21.01.23

Brev om folkehelse sendt til 128 kommuner

Folkehelseutvalget i Motvind Norge mener folkehelseperspektivet bør ivaretas bedre i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. januar 2023

Del:

Folkehelseutvalget i Motvind Norge mener folkehelseperspektivet bør ivaretas bedre i vindkraftsaker. Grafisk design: Siri Fjeseth

128 av landets kommuner mottok denne uken brev fra folkehelseutvalget i Motvind Norge. Hensikten med brevet er å hjelpe de som sitter i kommunestyrer og formannskap med å sikre at lover og forskrifter blir fulgt i vindkraftsaker.  

Tekst: Folkehelse i Motvind 


Som vedlegg til brevet vi sendte ut denne uken, vil kommunene finne to veiledere som etter intensjonen skal gjøre det lettere å ivareta folkehelseperspektivet i vindkraftsaker. Veilederne inneholder grunnleggende fakta om sammenhengene mellom vindkraftverk og helseplager, samt informasjon om hvor man kan finne de rette lovhjemlene og relevante faglige retningslinjer. Videre informeres det om hvilke forvaltningsorganer man kan henvende seg til når det skal etableres vindkraft i nærområdet. Både i brevet og i Veileder 1 påpeker vi hvilket ansvar kommunen har og hva de kan gjøre for å ivareta hensynet til vindkraftnaboenes livskvalitet og helse.

Kommuner kan i utgangspunktet si nei til vindkraftprosjekter og dermed effektivt unngå de negative helsekonsekvensene. Har kommunen allerede samtykket til å igangsette en konsesjonsbehandling, kan det være krevende å ivareta hensynet til folkehelsen i etterkant. Vi anbefaler derfor kommunene å være tidlig ute med slike krav. Selv der fastsatte konsesjonsvilkår og forutsetninger er brutt, har det vist seg vanskelig for enkeltpersoner, grendelag eller små kommuner å få gjennomslag for avbøtende tiltak. Hensynet til vindkraftutbyggerenes økonomi blir dessverre ofte vektlagt mer enn hensynet til folkehelsen. 

Vi håper nå at mange av de som sitter i formannskap, kommunestyre og administrasjon faktisk vil lese brevet og veilederne. Vi håper også at en del av dem vil forstå at vindturbiner kan være en stor belastning for mange av naboene, og at de kan forårsake alvorlige helseplager både hos voksne og barn. Det er viktig at alle landets kommuner får kjennskap til at lover og forskrifter ofte ikke følges i vindkraftsaker. De som sitter i kommunestyre og formannskap kan ta grep, men da må de ha den rette kunnskapen.

 

En veldig viktig del av hensikten er å få kommunestyrerepresentanter og formannskap til å forstå at de kan gjøre noe for å ivareta hensynet til naboenes livskvalitet og helse.

Det er viktig at alle landets kommuner får kjennskap til at lover og forskrifter ofte ikke følges i vindkraftsaker.


Grafisk design: Siri Fjeseth 

Om Folkehelse i Motvind 

Folkehelse i Motvind er et fagutvalg i Motvind Norge. Vi samler oppdatert forskning på sammenhengen mellom vindindustri og oppståtte helseproblemer, og følger med på retningslinjer og anbefalinger fra blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU. Målet vårt er å løfte frem hensynet til folkehelsen i vindkraftsaker.