Buheii-nyhetssak

Buheii Kommuneplanens arealdel og allmennheten

Anleggsarbeidet det australske Macquarie-eide selskapet Green Investment Group har igangsatt i Buheii i Kvinesdal er ulovlig.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. april 2020

Del:

Foto: Einar Risnes

Anleggsarbeidet det australske Macquarie-eide selskapet Green Investment Group har igangsatt i Buheii i Kvinesdal er ulovlig. Tiltaket slik det er godkjent av OED krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, pbl. Den tillatelsen mangler og da utløses kommunal plikt til følge opp ulovligheter etter pbl 32-1. Motvind Norge har 8. april bedt Kvinesdal kommune pålegge stans i anleggsarbeidet i påvente av avklaringer i forhold til pbl.

Etter at OED i november 2017 avslo klagene på konsesjon har Nordisk vindkraft og Hybrid Tech nå solgt konsesjonen til Green Investment Group, GIG som igjen er eid av australske Macquarie Group.

Nordisk vindkraft AS og Hybrid Tech AS søkte i sin tid om dispensasjon men glemte å søke dispensasjon fra flere av de bestemmelser det må dispenseres fra. Tiltakene er derfor hverken begrunnet, varslet, utredet, behandlet eller gitt gyldig tillatelse i samsvar med pbl krav. I tillegg er vindkraftverket endret i flere omganger med tillatelse etter energiloven men ikke etter pbl. Anleggsarbeidet er derfor satt i gang uten nødvendige tillatelser.

Det ser ikke ut til NVE og OED har oppfattet manglene.

I november 2019 gjorde Motvind Norge, La Naturen Leve og Naturvernforbundet i Agder Kvinesdal kommune klar over feilen. Etter flere purringer fikk organisasjonene tilbakemelding fra Kvinesdal kommune sist i februar. Kommunen viser til og gir sin tilslutning til en juridisk vurdering kommunen har bestilt fra Advokatkontoret Tofte som mener alt er i den skjønneste orden. Utredningen besvarer imidlertid ikke organisasjonenes spørsmål. Det er neppe lurt å neglisjere egne innbyggere og frivillige organisasjoner i en kontroversiell sak. Buheii er nå blitt berømt og Kvinesdal kommune beryktet.

Kommunene har hjemmel til å avslå dispensasjon. Politikerne bør gjøre seg kjent med erfaringene i Sandnes, Flekkefjord, Sirdal, Bjerkreim, Sokndal, Egersund, Farsund, Frya, Tysvær og flere. Ordfører i nabokommunen Lyngdal har gått i spissen for et nasjonalt ordføreropprør mot vindindustri.

Statlig plan er underlagt og hjemlet i pbl og må ivareta lovens hovedformål om bærekraftig samfunnsutvikling. Kvinesdal og alle andre kommuner plikter å ivareta lover, natur og innbyggere framfor global finansinteresser.

Inngrepene i vindkraft er så brutale at folk landet rundt tenner varder og setter kringvern om egen identitet, kultur, helse og naturkapital. Folk i det ganske land slutter rekkene med befolkningen i Øvre Kvinesdal og andre utsatte områder og gir nå så det monner. Både aksjoner og rettsapparat må tas i bruk for å ivareta grunnleggende rettssikkerhet for naturen og allmennheten overfor staten, og i noen tilfeller også kommunene, da vi står overfor et stort demokratisk problem i dette landet.

Motvind Norge har utredet vindkraft i forhold til økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Vindkraft blir aldri bærekraftig i Norge!

Redd Buheii – Spleis
OED avslo klagene på utsatt frist Buheii vindkraftverk 

Multiconsult AS Buheii vindkraftverk
Buheii Vindkraft AS – OEDs vedtak –  klagesak 16.11.2017
Buheii vindkraftverk Konsesjonssak NVE