Bilde 2 Lillesand rådhus

Forvaltningskaos i Lillesand

Markering mot vindkraftutbygging i Lillesand kommune foran Lillesand rådhus 10. […]

Forfatter:

Christina Fjeldavli

Publisert:

31. januar 2022

Del:

Markering mot vindkraftutbygging i Lillesand kommune foran Lillesand rådhus 10. februar 2021. Foto: Tord Aslaksen

Tekst: Eivind Mauland. Foto: Tord Aslaksen

Etter å ha mottatt klage fra Motvind Norge og lokale parter i saken, vedtok bystyret i Lillesand i juni 2021 å oppheve en dispensasjon gitt til Lillesand Vind. Lillesand Vind klaget på nevnte vedtak og fikk 1. desember 2021 medhold av Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren hevder at verken Motvind Norge eller de lokale partene har klagerett. Dermed er en gammel dispensasjon, gitt av kommunens planutvalg, igjen gyldig. Siste nytt i saken er at Motvind Norge, i samarbeid med tretten lokale parter, har anmodet Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) om å omgjøre Statsforvalterens vedtak, fordi dette vedtaket, slik Motvind Norge ser det, må regnes som ugyldig.

Anmodningen til Kommunal- og distriksdepartementet går kort og godt ut på at Motvind Norge, og de lokale partene, er fratatt sin rett etter forvaltningsloven til å påklage avvisning av klagerett. Denne klageretten er imidlertid direkte forankret i loven og kan ikke omgås. Dernest er Statsforvalterens vedtak ugyldig fordi Statsforvalteren bygger sitt skjønn på feil faktum. Dette er i anmodningen begrunnet med grove varslingsfeil som Statsforvalteren har oversett og som innebærer at partene ikke er å laste. I tillegg foreligger ikke bare én, men mange særlige grunner, til å gi klagen fristoppreisning.  

Statsforvalteren i Agder har valgt å opprettholde Lillesand kommunes avslag på dispensasjon til utvidelse og ombygging av Nordbøveien. Dermed står Lillesand Vind uten atkomst for sine turbintransporter til vindkraftverket og har søkt Olje- og energidepartementet (OED) om statlig arealplan. Lillesand Vind har fått avslag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på søknad om utvidelse av konsesjonsområdet, og har klaget saken videre oppover i systemet til OED. Dermed sitter OED med hele kortstokken. OED gav nylig utsatt frist til idriftsettelse, stikk i strid med det som er kommunisert av bystyret og fylkesutvalget. Valget om å gi utsatt frist strider også imot det Stortinget har vedtatt.

Det som skjer i Lillesand illustrerer til fulle forvaltningskaoset som råder rundt arealdisponeringsspørsmål i vindkraftsaker. Kaoset er i seg selv en rettssikkerhetstrussel, noe vi også ser klart og tydelig i Fosen-saken. Lillesand-saken har flere likhetstrekk med Fosen-saken, men også klare forskjeller. Mens Åfjord kommune på Fosen hele tiden har samarbeidet med vindkraftutbyggeren, har Lillesand kommune vist evne og vilje til å ta naturvernet i betraktning. Da anleggsarbeid ble startet i form av klareringshogst i Nordbø-marka for nøyaktig ett år siden, valgte Lillesand kommune å stanse utbyggeren. Da hadde aksjonister fra ulike organisasjoner for lengst inntatt Nordbø med tilhørende medieoppslag.

Med det kaoset som har preget saken er det ingen overraskelse at det oppstår saksbehandlingsfeil. Vi har ingen interesse av å henge ut Statsforvalteren i Agder i denne saken. Tvert om trenger vi mer enn noen gang et statsforvalterembete som slåss for rettsikkerheten til innbyggerne. Motvind Norge håper og tror at det ikke går prestisje i saken og at sakens faktum blir lagt til grunn for Kommunal- og distriksdepartementets vurdering.

Les mer om saken her: Asko ber nå staten overkjøre Lillesand kommune • Motvind Norge

Dokumentene i saken kan du lese her:

Nye innlegg