crypto-blog-featured-image1

HAVVIND – Høringssvar fra Motvind Norge

Høringssvar fra Motvind Norge Dato: 01.11.2019 Fra Motvind Norge Uttalelse […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

5. november 2019

Del:

Høringssvar fra Motvind Norge

Dato: 01.11.2019

Fra Motvind Norge

Uttalelse til:

Høyringsnotat Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs Forslag til opning av område etter havenergilova.

Vindkraft er en lite effektiv og svært kostbar energiteknologi som medfører store negative konsekvenser for natur, samfunn og miljø og der klimaeffekt er vanskelig å dokumentere. Norge har er betydelig kraftoverskudd, så vi ser ikke at det er behov for vindkraft i havet ut fra forsyningssikkerhet.

Motvind Norge advarer mot at å legge til rette for vindkraftutbygging i de sårbare og biologisk viktige sjøområdene slik det er foreslått.

Generelt
Vi vil minne om de store problemer som vi i dette landet nå strir med på grunn av storskala vindkraft. For å redusere utslipp skulle man skaffe mer fornybar kraft, og forvaltning og lovverk ble rigget om for å gjøre utbygging av vindkraft så enkelt som mulig. I starten ble vindkraft presentert som miljøvennlig, grønn og ren energi og som et vesentlig bidrag til globalt klima.

I dag vet vi at denne satsinga bygde på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Strategien var lite gjennomtenkt og kunnskapene var for dårlige, om vindkraft som energiteknologi og om de mange negative konsekvenser på natur, mennesker og miljø.

5380 innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land er et av mange utslag av det folkeopprøret vindkraftutbygginga har skapt. Opprøret handler om den formålsløse og ødeleggende virksomheten, samt måten konsesjonsprosessene og ulike tvangstiltak gjennomføres på.

Vi vet at vindkraft med installasjoner, roterende deler og støy er konfliktfylt mht dyreliv og fiskerier til sjøs.

Motvind Norge vil advare mot at landet nå atter en gang kaster seg på en dårlig forberedt satsing med utbygging av vindkraft som har liten effekt og store konflikter som konsekvens.

Vi registrerer også at norske selskap skal etablere havvind på fiskebanker i andre lands territorier, og at dette har medført sterke reaksjoner fra kystfiskerne der. Innenfor kystlinja i norsk territorium er fiskerne blitt fratatt områder til oppdrettsindustri. Det siste vi trenger nå er økt konfliktnivå på havet, der fiskerne nok en gang taper og blir fortrengt fra sine gamle arealer. Havvindstrategien framstår ikke som bærekraftig.

Bærekraftig forvaltning av havområdene krever kompetanse og respekt for naturen og rettighetshaverne.

Motvind Norge ser med bekymring på den ukritiske lanseringa av havvind fra regjering og partiene på Stortinget. Med forrige elleville og storstilte vindkraftsatsing, uten et godt kunnskapsgrunnlag, i minne, burde alle legge føre-var-prinsippet til grunn.

Om de foreslåtte geografiske områdene

I høringsforslaget er det pekt ut tre områder der to ligger rett utenfor kysten:

Utsira Nord er vest av Haugalandet, fra Bømlafjorden til Boknafjorden.
Sandskallen-Sørøya Nord er i havet nordvest av Hammerfest. (Rett skrivemåte=Sandskallan, i plu.)
Sørlige Nordsjø II er lengst sør i Nordsjøen.

Naturmangfold

I alle tre områder vil støy medføre store konflikter i forhold til marine økosystemer. Fisk, gytende fisk i særdeleshet, og store marine pattedyr som kvalarter, vil bli negativt berørt av støyen fra rotorbladene. Utsira Nord og Sandskallan, Sørøya-Nord vil være spesielt konfliktfulle i forhold til kval, fisk og gytende fisk.

Alle tre lokaliteter er kritiske i forhold til sjøfugl og trekkfugl. Flere trekkende arter som hekker på Svalbard (kortnebbgås, hvitkinngås, ringgås, rødnebbterne) vil bli berørt av en utbygging på Sandskallan. Sjøfugl vil være spesielt utsatt. På Utsira Nord vil vindkraft være like konfliktskapende for sjøfugl og trekkfugl. Også Sørlige Nordsjø II vil ha store konsekvenser for trekkfugl.

Fylkesmannen i Vestland har i 2019 påvist ny og tidligere ukjent viten om trekkorridorer ved hjelp av radar natterstid. Disse inventeringene dokumenterer at kunnskapene våre om sårbare områder og bestander er meget mangelfull.

Fiskerinæringa

Fiskeriene har vært og er viktige for næringslivet, eksport av sjømat er basis for på kysten og kystfisket er viktig for bosetting i distriktene. Motvind Norges syn er at hensynet til dyrelivet knyttet til havet og fiskeriene må ha første prioritet i disponering av alle areal i fjordene, langs kysten og i havområdene.

Da Energi- og miljøkomitéen behandlet utkastet til havenergiloven påpekte de at fiskeriene må hensynstas. De framlagte forslagene hensyntar ikke fiskeriene og heller ikke de viktige bestander.

Landskap og opplevelser

Landskap er viktig for reiseliv og friluftsliv, og langs kysten er havet en viktig del av stedsverdi og landskapsopplevelser. Utenfor Nord-Rogaland og Sørøya i Finnmark vil vindkraftanlegg bli godt synlige fra land, og med kraftige blinkende reflekslys vil de bli svært dominerende elementer i landskapet. Dette vil få negativ konsekvens for stedsverdier, friluftsliv og reiseliv i regionen.

Evt. klimagevinst

Vi stiller oss tvilende til argumentet om at vindkraften kan bli brukt til delelekrifisering av gassproduksjonen på Melkøya, og at dette fremholdes som en klimagevinst.

OED framhever at havvind fra Sandskallan vil kunne bidra til redusert bruk av fossilt brensel til bl.a. egenproduksjon av elektrisk kraft på Melkøya. Dersom det reduserte gassforbruket og klimaavtrykket lokalt i praksis bare betyr at reduksjonen vil forplante seg som tilsvarende økt gasseksport fra øya, vil det reduserte klimaavtrykket lokalt forplante seg som et tilsvarende økt klimaavtrykk der gassen havner. Vi kan derfor ikke se at det foreligger noen åpenbar og reell klimagevinst i forslaget fra OED,

Kunnskapsgrunnlag og prosesser

Motvind Norge er kjent med de utredninger som er gjort tidligere. Det var foruroligende at NVE i 2011 i sin utredning om Havvind, la fram forslag med mange lokaliteter i viktige fangstområder og i grense til naturreservater.

Vi finner de samme områdene igjen i NVEs Strategisk konsekvensutredning, 2012, der anbefalinga var: «Etter en helhetlig vurdering anbefaler NVE å prioritere åpning av områdene Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord i første omgang. Disse områdene skiller seg ut som områder med svært gode teknisk-økonomiske forhold og de samlede konsekvenser er vurdert som akseptable.»

Trass mange negative tilbakemeldinger og innspill er det de samme områdene som nå foreslås. Motvind Norge stiller store spørsmål ved at NVE på denne måten velger å overse viktige høringsinnspill og sentrale aktører.

Kunnskapsgrunnlaget må slik sies å være mangelfullt og feilaktig. NVE mangler vesentlig kompetanse om natur og miljø og konsekvensene av vindkraft, både på hav og på land. På havet har NVE ingen erfaring.

Dette er nok en dokumentasjon på behovet for en innstramming av konsesjonslovgivninga, herunder at det er behov for en kraftig skjerping av kvaliteten i konsekvensutredninger.

Nye innlegg