crypto-blog-featured-image1

Innspill til Konsesjonsprosessen for vindkraftverk

Dette var ingen offisiell høring og ingen invitasjon til å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. mars 2020

Del:

Dette var ingen offisiell høring og ingen invitasjon til å komme med synspunkter. Prosessen som er satt igang av OED med henblikk på å forbedre konsesjonsregimet for vindkraft fremstår slik uryddig.

Forslagene til endringene i konsesjonsregimet er departementets svar på de vel 5380 høringsuttalelsene til Nasjonal rammeplan og der de fleste sa NEI TIL VINDKRAFT.

Det er klart at de ikke kan legge fram en Stortingsmelding før de har ryddet opp i huset, men vi skal sørge for at de ikke glemmer vårt krav om at hele huset må rives! Det står på usikret og farlig grunn, grunnmuren er hullete og svak, og byggverket bygd etter bit-for-bit metoden uten sammenheng, øverste etasje er bygd uten tillatelse. Det er klart det må rives.

Det er mange elementer som ikke behandles i NVEs rapport, f.eks. hjemmelspørsmålet. Motvind Norge har saksøkt OED med påstand om at konsesjon gitt til vindkraft på Vardafjell i Sandnes er ugyldig pga. manglende hjemmel og grove saksbehandlingsfeil.

Vardafjellsaken er ikke unik på noen måte. Motvind Norge forbereder ytterligere søksmål i andre vindkraftsaker der flere av de samme grove saksbehandlingsfeil går igjen (Øyfjellet og Tysvær). Ytterligere 5 vindkraftkonsesjoner kan bli angrepet rettslig (Andmyran er en av disse) avhengig av finansielle ressurser og lokalt engasjement

Å forsere prosess mot et nytt og forbedret konsesjonsregime uten å hensynta begrunnet tvil mht rettsforhold og saksbehandlingsprosedyrer i NVE/OED er ikke tillitsvekkende. Heller ikke å utelate forretningsmodellens første ledd som er avtaler med grunneiere og kommune.

I innspillsrunden inviterte departementet den danske ambassaden, altså en fremmed stat som har økonomisk interesse i utbygging av vindkraftverk, til å delta i møtet 11. mars.

Videre er det en pussighet at departementet etter at innspillsmøtet i Oslo ble avlyst pga korona, på kort varsel inviterte til befaring og innspillsmøter på Fosen og i Dalane. Disse ble deretter avlyst. I møtet som var tenkt gjennomført i Egersund 23. mars, var Motvind Dalane invitert, mens Motvind Sørvest og Motvind Norge ikke var invitert. Av invitasjonslisten fremgår det igjen at bransjen og aktører med økonomisk særinteresse inviteres, mens NGO-siden blir stemoderlig behandlet og neglisjert. Dette er dårlig saksbehandling, og det er i strid med FNs bærekraftmål.

OED har ikke lagt opp til høringsinnspill på vanlig måte, innspill ble sendt via postmottak@oed.dep.no innen 17. mars 2020. Informasjonen so lå på nettsidene regjeringen.no er forøvrig fjernet.