nei til vindkraft i norsk natur vinter v storheiaveien

Julehilsen fra Motvind Norge 2022

Motvind Norge har sendt julehilsen til sine over nitten tusen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. desember 2022

Del:

Motvind Norge har sendt julehilsen til sine over nitten tusen medlemmer. Her kan alle lese julebrevet, enten man er medlem eller ikke. Og de gode ønskene gjelder for dere alle!

Det går mot jul og nytt år, og vi har sendt ut faktura for medlemskap for året 2023. I den sammenheng har vi stor forståelse for at det nå er tøffe tider for svært mange, og at det er nødvendig med tilsvarende tøffe prioriteringer i mange hjem. Dersom desember er spesielt vanskelig for deg, er det mulig å utsette å betale kontingenten til senere i 2023. Det meste av prisøkningene som rammer folk hardt nå, er både direkte og indirekte et resultat av en feilslått energipolitikk, en politikk vi kjemper for å få endret.

I dag selger kraftbransjen et livsnødvendig produkt som det koster 12 øre/kwh å produsere for opptil 50-60 ganger mer. Og verre kan det bli utover vinteren. Maksimal profitt hentes ut både fra husholdninger og næringsliv, og energifattigdommen dette medfører rammer både bredt og brutalt. Regjeringens strømstøtte har bøtt på noe av konsekvensene, men det er en ufullstendig og midlertidig løsning på et permanent problem. Så lenge myndighetene ikke gjør noe for å normalisere strømprisene, vil også presset for å få bygge nye vindkraftverk øke, med tilhørende store tap av natur.

Motvind Norge ønsker å fortsette, og intensivere, kampen for en nødvendig storopprydding i energipolitikken, og vil være den fremste stemmen for en bærekraftig og sosialt rettferdig energipolitikk på naturens premisser. For å vinne frem i den nasjonale debatten og for å kunne gi nødvendig støtte til de lokale- og regionale gruppene som kjemper for sin nærnatur, er ditt medlemskap og din støtte viktigere i 2023 enn noensinne. Motvind Norge vil være den fremste stemmen for en bærekraftig og sosialt rettferdig energipolitikk på naturens premisser.

Noen av kravene vi kjemper om gjennomslag for er:

  • Nei til mer vindkraft i Norge.
  • Kontroll over strømeksporten og dermed prisnivået, gjennom å bruke hele handlingsrommet i EØS-avtalen.
  • Prioritere strøm til fastlandsindustrien, ved å kutte elektrifisering av sokkelen.
  • Prioritere strøm bort fra tiltak med lav samfunnsnytte, som krypto-mining.
  • Økt satsing på fornybar energi som ikke skader naturen, samt oppgradering av vannkraft.
  • Økt satsing og støtte til energieffektivisering både i husholdningene og næringslivet.

Kommende år blir svært avgjørende for vindkraftmotstanden i Norge. Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg, og flere steder vil vindkraft bli den viktigste valgkampsaken. Vi trenger alt av medlemmer og ressurser for å sikre at lokalt og regionalt engasjerte skal få nødvendig støtte og materiell til å sette dagsorden i sitt lokalvalg. Nasjonalt presser nå energimyndighetene raskt på med havvind uten tilstrekkelig kunnskap om effektene på marine økosystemer, sjøfugl og fiskerinæring. Og regjeringen nekter fortsatt å følge opp den viktige Fosen-dommen, der to av Norges største vindkraftverk bryter samenes urfolksrettigheter. Sammen med samiske organisasjoner, partier og andre allierte, krever vi fortgang i riving og tilbakeføring, slik at menneskerettighetsbruddet kan opphøre.

Kommende år blir svært avgjørende for vindkraftmotstanden i Norge. Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg, og flere steder vil vindkraft bli den viktigste valgkampsaken.

En rekke nye vindkraftprosjekter på land står også på tegneblokken, og ordførere og kommunedirektører over hele landet blir nedringt av spekulanter som vil ha innpass. Ofte er dette fordekt som «mulighetsstudier for hybridkraft». Fremgangsmåten er vi godt kjent med fra før; direkte kontakt med grunneier, kort frist for signering av avtale, trusler om ekspropriasjon og utbyggingsplaner som presenteres i lukkede møter i formannskapet. Det er avgjørende at kommunene sier tydelig fra at man verken vil ha utidig press eller hemmelighold. Denne type fremgangsmåte er uakseptabel, særlig fra offentlig eide energiselskaper.

En rekke nye vindkraftprosjekter på land står også på tegneblokken, og ordførere og kommunedirektører over hele landet blir nedringt av spekulanter som vil ha innpass. Ofte er dette fordekt som «mulighetsstudier for hybridkraft».

Presset for mer vindkraft er stort fra regjeringen og andre, og det påstås at vi må ofre naturen og akseptere mer vindkraft for å unngå kraftmangel i Norge. Det vises gjerne til Statnetts analyser om fremtidig kraftbalanse som dokumentasjon på dette. Men på forespørsel nekter Statnett å opplyse om hvilke prosjekter og tiltak de inkluderer som nytt strømforbruk frem mot 2030, på grunn av «sensitiv forretningsinformasjon». Et godt råd til alle våre medlemmer: Når utbyggere hevder at det vil bli mangel på kraft i ditt distrikt, krev å få dette dokumentert gjennom at de må vise til konkrete vedtatte investeringer i nye industritiltak med reelle investorer, og ikke luftslott. Likefullt viser Statnetts analyser et økende kraftoverskudd i årene etter 2030. Dette fordi vi etter hvert vil få fart på energieffektivisering, oppgradering av vannkraftverk samt vesentlig mer solenergi på eksisterende bygningsmasse. Den alternative energikommisjonen har på bakgrunn av dette fastslått at vi ikke trenger mer vindkraft.

Statnetts analyser [viser] et økende kraftoverskudd i årene etter 2030.

Inn mot julen og det nye året kan vi glede oss over resultatene i en ny stor studie om holdninger til vindkraft på land, som viser bred støtte for Motvind Norges politikk. 53 % av befolkningen er negative til vindkraft, mens kun 30 % er positive. Og vi merker oss at bare 3 % av befolkningen synes det er akseptabelt å få et vindkraftverk 1 kilometer fra egen bolig. Hele studien finner du her (side 48- 61).

Vi kan glede oss over resultatene i en ny stor studie om holdninger til vindkraft på land. 53 % av befolkningen er negative til vindkraft, mens kun 30 % er positive.

En julegave har vi allerede fått i den historiske naturavtalen i Canada, hvor verdens land har avtalt å stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Motvind Norge vil benytte avtalen til å legge press på myndighetene slik at den virkelig følges opp også i Norge med en mer naturvennlig politikk. Det vil eksempelvis være rimelig dobbeltmoralsk å betale kommunene for å legge til rette for mest mulig nedbygging i form av vindkraftindustri, når man nettopp har forpliktet seg til å verne om naturen.

En julegave har vi allerede fått i den historiske naturavtalen i Canada.

Vi i Motvind Norge er glade for at stadig flere organisasjoner har engasjert seg mot vindkraftprosjekter. Vi ønsker i 2023 å øke samarbeidet med andre organisasjoner som har som formål å verne om natur og klima, både i enkeltsaker og i det overordnete arbeidet. Om du ikke er medlem, men nå kan tenke deg å bli med i denne viktige organisasjonen kan du melde deg inn her.

Motvind Norge ønsker alle god jul og godt nyttår!