sammenligning-sommer-vinter-2020

Kontakt tillitsvalgte på Tinget – i dag!

Energi- og miljøkomiteens innstilling til Stortinget viser at regjeringen gjennom stortingsmeldingen legger aktivt til rette for storstilt videre utbygging av vindkraft.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

29. november 2020

Del:

Energi- og miljøkomiteens innstilling til Stortinget viser at regjeringen gjennom stortingsmeldingen legger aktivt til rette for storstilt videre utbygging av vindkraft. De åtte forslagene som ser ut til å få flertall på Stortinget, vil ha liten eller ingen begrensende effekt, tvert i mot, to forslag vil fungere som sterke drivere for utbygging. Naturen kan ikke leve med en stortingsmelding som bare er skuebrød, og som i realiteten tilrettelegger for mer vindkraft og naturrasering!

Kun folkemakt kan vinne fram i dagens demokrati. Bruk dine demokratiske muligheter – kontakt minst en stortingsrepresentant – i dag!

To av forslagene, VI og VII, som det er flertall for, går på skattlegging av vindkraft. Det er sannsynlig at regjeringen kun vil legge opp til mer penger til kommunene. Disse forslagene vil fungere som sterke incentiv for videre utbygging, ikke minst i kommuner med svak økonomi. Dvs at vi havner i en forverret situasjon med natur som handelsvare.

Det er fremsatt flere forslag om å styrke vernet av natur, men det er ikke flertall i Stortinget for noen av dem. Tilråding IX er ikke perfekt, men vil være et betydelig fremskritt for vern av natur. Dette forslaget støttes av Energi- og miljøkomiteens medlemmer i Ap, SP, SV og MDG. Dersom Frp og Ap (vi vet ikke hvem i Ap som støtter IX) stiller seg fullt bak tilråding IX, tror vi den vil få flertall og blir vedtatt når stortingsmeldingen behandles i Stortinget tirsdag 1. desember.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker et bedre vern av natur mot vindkraftverk å kontakte representanter fra Frp og Ap på Stortinget – før tirsdag 1. desember. Be de stemme for tilråding IX i innstillingen som lyder:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ny hjemmel i energiloven som lyder: 
“Konsesjon kan bare gis hvis fordelen ved tiltaket klart overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt. Skader og ulemper av andre tiltak som utføres i sammenheng med det omsøkte tiltaket skal tas med i vurderingen av om det bør gis konsesjon. Det skal også tas hensyn til andre skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig betydning. I vurderingen av om konsesjon bør gis skal det særlig legges vekt på konsekvenser for friluftsliv, landskap, naturmangfold, samiske interesser, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning. Hensynet til kommunale og regionale arealplaner skal vektlegges.”

Kontakt stortingsrepresentantene via e-post i dag! En time investert i dag kan bidra til å spare store naturverdier og tusenvis av timer politisk arbeid. Alle parti er viktige, viktigst er parlamentariske ledere og partiledere samt politikere med verdisyn der naturen har høy verdi.  Ruth Grung i Ap og Jon Georg Dale i Frp som er gruppeledere i denne saken, er spesielt viktige.

Slik gjør du: Velg parti under Partifordeling, adressene kommer opp når du klikker på representantene, se oversikter under Representanter og komiteer.

Lik og del dette innlegget! Kopier og lim inn teksten på Facebook, på din vegg, i Din historie, på Messenger og Twitter.

Komiteens tilrådinger I-XVIII fra side 32 i Energi- og miljøkomiteens innstilling (Innst. 101 S)  

Debatten om innstillinga 1. mars blir tidlig på dagen. Sakene før er korte saker som ikke tar lang tid, så følg med fra kl. 10:00 

Vindkraftdebatt i Stortinget

Nye innlegg