barna-i-Roan

Maktens arroganse lyser ut av brevet fra Olje- og energidepartementet

Barn som skal leve i Nord-Fosen siida. Foto: Privat Tekst: […]

Forfatter:

Kari Merete Andersen

Kategorier:

Publisert:

25. juni 2022

Del:

Barn som skal leve i Nord-Fosen siida. Foto: Privat


Tekst: Kari Merete Andersen


Siste fredag før sommerferien for mange, 24.06.22, sendte Olje- og energidepartementet (OED) ut et langt og juridisk brev om hvordan Fosen-dommen vurderes. OED sier i brevet rett ut hva de tenker å gjøre med den mer enn åtte måneder gamle høyesterettsdommen der sørsamene på Fosen vant, men der ingen oppfølging av dommen har skjedd. 

OED skriver at «målet for prosessen i departementet er å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas» (vår utheving). Den eneste logiske konsekvensen av dommen er å rive de ulovlige anleggene, men OED skriver (sitat): «I denne saken mener departementet at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess.»

OED legger opp til at dette skal ta tid. En ødeleggende utmattelsesprosess skal fortsette. Og de tenker ikke å gjøre tiltak ute i vindkraftanleggene nå, selv om dommen henger der. OED sier: «I lys av målet om å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas, er det etter departementets syn ikke aktuelt med beslutninger som innebærer at området tilbakeføres før spørsmålet er nærmere utredet». De skal ikke gjøre noe som helst annet enn å utrede, utrede, utrede.

«Den prosessen som er igangsatt i departementet skal sikre nødvendig utredning av blant annet den faktiske situasjonen på Fosen og effekten av mulige avbøtende tiltak, før et nytt vedtak fattes». Men situasjonen er jo at saken har vært gjennom flere rettsinstanser, og ved høyesteretts-behandling ble all kunnskap dratt fram. For en gangs skyld også kunnskap fra faktiske reindriftsutøvere og utredere med reindriftsbakgrunn. Den faktiske situasjonen som departementet synes å mangle er utførlig beskrevet i rettssakene og i Høyesteretts sluttbehandling.

OED planlegger en prosess som skal ta lang tid: «… nødvendig at det gjennomføres en forvaltningsprosess for at det skal kunne fattes nye vedtak. I denne prosessen må det gjennomføres utredninger for å skaffe tilveie et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for de vedtakene som skal fattes,…». Her er ingen signaler om at noe skal gjøres raskt for at de som allerede har mistet så mye skal tas hensyn til. Nå har det gått seks vintre der tradisjonell reindrift ikke har vært mulig på Storheia og i Roan. Man har en høyesterettsdom som sier at sånn skal det ikke være. Og OED legger opp til år etter år med utredninger

Da dommen falt og OED fant ut at de ville utrede og lage ny konsesjon, hadde de to muligheter: Enten å ta hensyn til reindriftsfamiliene, urfolks rettigheter og ratifisert internasjonal konvensjon, ta hensyn til sørsamene, som til alt overmål er en minoritet i vår samiske minoritet. Eller å ta hensyn til vindkraftselskapene og la anleggene ture og gå som de allerede har gjort i noen år. Og da velger de åpenbart å ta hensyn til pengemaskinene, kraftselskapene, som egentlig var den tapende part, framfor sørsamene. De kunne jo faktisk ha gjort det helt motsatte

Det er åpenbart svært viktig for OED (samt Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet) at vindkraftverkene driftes videre og å love ut en ny konsesjon. Gjennom å ignorere en høyesterettsdom, får departementet tydelig plassert seg på kartet. Vindindustrien skal prioriteres – uansett. Her har vi myndigheter som konsekvent tar parti med utbyggere. De internasjonale investorene skal ikke ha noe å frykte. Det er klart at det blir krise i videre vindkraftutbygging hvis man nå skal begynne å ta hensynet til urfolk og reindrift helt alvorlig. Da vil det bli mange områder som ikke kan gjøres om fra naturområder til industriområder. Og det vil kraftig svekke investorenes interesse for å gå inn i det norske markedet. Kanskje man til og med må legge bort videre vindkraftplaner. Derfor er det helt kritisk for myndighetene å forlenge og utrede oppfølgingen av Fosen-dommen. Maktens arroganse lyser ut av dette brevet fra Olje- og energidepartementet til Sametinget.

Merking av reinkalver læres tidlig på Fosen. Foto: Privat


Meld deg inn i Motvind Norge her!

Nye innlegg