crypto-blog-featured-image1

Nasjonal rammeplan – vår uttalse

Motvind Norge konkluderer klart i vår høringsuttalelse. Vindkraft har altfor […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

6. oktober 2019

Del:

Motvind Norge konkluderer klart i vår høringsuttalelse. Vindkraft har altfor store konsekvenser i forhold til fordelene. Alternativer for å nå fornybarmål må utredes. Alle gitte konsesjoner må stanses mens lovligheten vurderes av en uavhengig instans. Ingen konsesjoner kan gis utsatt frist for oppstart før rettsgrunnlaget er avklart. Rammeplanen må selvsagt behandles i Stortinget.

Vi angriper påstanden om at bare 0,2 % av Norges landareal, eller 650 km2, blir berørt. Dette er kort og godt feil. Man skal regne ekstremt pro vindkraft for å komme frem til et så lavt tall, slik vindkraftbransjen gjør når den gjør sine beregninger.

Vindkraftutbyggingene har mye større arealkonsekvenser. Mens NVE sier at kun 0,75 km2 utsettes for direkte inngrep pr TWH, sier våre funn 5 ganger høyere tall. Det er store arealer det er snakk om og dette har de ikke ordentlige tall på! 

Slik systemet fungerer i dag er også valget av hvor anleggene skal ligge, helt opp til vindkraftbransjen selv. Området velges av utbygger som inngår avtaler med grunneierne, lenge før konsesjonssøknaden sendes inn. Kommunene er også i alle de år feilaktig blitt fortalt at de har plikt til å gi dispensasjon fra arealplanen. Så her er det skapt et fritt, uoffisielt «arealmarked» utenfor offentlig kontroll. Det er da du får utbygginger på Stølsheimen og i Finnskogen, på Kvaløya, Andmyran og Haram. Når vi føyer til at myndighetene ikke har satt et øvre tak på hvor mange TWH som skal bygges ut, ser vi at i prinsippet at alt areal i Norge nå ligger åpent for initiativtakere som sier de vil bygge vindkraft!

Det er i tillegg skapt enda et marked i denne forretningsmodellen, hvor selve konsesjonstillatelsen videreselges. Her videreselges arealet med «grunneierne på rot» opptil flere ganger, og når man tenker på at bruksretten er oppnådd gjennom ekspropriasjonstrussel, ser dette merkelig ut. Hvem har sagt et dette er tillatt?

Forvaltning og forretning blandes, og lønnsomheten til konsesjonseier som har avgjørende vekt i NVE, kommer til syvende og sist av at det er alle oss som er tvunget til å betale for gildet over nettleia.

Motvind Norge mener struktureringsprosessen bak vindkraftutbyggingene er ulovlig, og at forretningsmodellen som benyttes bør forbys i Norge.

Vindkraft er heller ikke bærekraftig, men en for stor trussel mot natur, helse og andre næringsinteresser, og særlig reindrift. I tillegg har konfliktpotensialet store sosiale kostnader, og i mange lokalsamfunn går støy, iskast og skyggekast ut over helse og livskvalitet. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet har vist seg å veie tyngre enn samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette betyr at ingen av bærekraftens grunnforutsetninger er oppfylt!

Motvind Norge er en ny organisasjon, etablert for å gi den folkelige motstanden en stemme, og være et tydelig alternativ for politikere og presse. Vi vil at vårt høringsinnspill med dokumentasjon skal bidra til å vekke politikerne, forvaltningen og media slik at de forstår hvorfor motstanden mot vindkraftutbyggingen er stor og stadig voksende.

Våre innspill kan i sin helhet leses her:  
Høringssvar fra Motvind Norge med vedlegg om konsekvenser for areal, reindrift, bærekraft og befolkning.

Kontakt: Eivind Salen, leder interimsstyret, mobilnr. 900 96 564

Nye innlegg