Energikommisjonen1

«Mer av alt – raskere» er en stor trussel mot vår natur og folks nærmiljø

I NOU 2023:3 «Mer av alt –raskere» foreslår Energikommisjonen en […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

1. februar 2023

Del:

I NOU 2023:3 «Mer av alt –raskere» foreslår Energikommisjonen en raskere utbyggingstakt for vindkraft. Nasjonens felleseide naturverdier og friluftsområder blir gjort til objekter som man kan få adgang til å ødelegge for penger. Grafisk design: Kari Merete Andersen

«Mer av alt – raskere», som Energikommisjonen foreslår, er en stor trussel mot naturen og mot folks nærmiljø, mener Motvind Norge. Les pressemeldingen her!

Tekst: Motvind Norge


Energikommisjonen presenterte i dag sin nye rapport med den virkelighetsfjerne Ole Brumm-tittelen «Mer av alt – raskere».  Rapporten er i stor grad en oppskalering av regjeringens politikk der de durer på med store vindkraftprosjekt på våre fjell og heier. Kommisjonen har åpenbart ikke tatt inn over seg budskapet i naturavtalen Norge nylig signerte i Montreal, som fastslår at vi ikke kan fortsette å forbruke naturen til industriformål.

Energikommisjonen foreslår at 15 % av grunnrenteskatten skal tilfalle kommunene. Dette er et svært skadelig forslag! Det gjør nasjonens felleseide naturverdier og friluftsområder til objekter man kan få adgang til å ødelegge for penger. Kommisjonen forstår åpenbart ikke konsekvensene av det de foreslår. Det er uforsvarlig å gi økonomiske gulrøtter til et formål som vil innebære at små fattige utkantkommuner blir presset til å si ja til store naturinngrep som det vil ta titusener av år for naturen å lege. Naturen er et felleseie som vi alle taper på å miste. Grunnrenten må derfor tas inn i statskassen.

Naturen er et felleseie som vi alle taper på å miste. Grunnrenten må derfor tas inn i statskassen.

Det foreslås å halvere saksbehandlingstiden for vindkonsesjoner. Dette er et knefall for EU og tilpasning til EU-direktiver som krever at behandlingstiden for nye konsesjoner skal reduseres til to år. En slik endring vil ytterligere svekke den norske konsesjonsprosessen for vindkraft. En prosess som hittil har bidratt til mistillit til både forvaltning og energipolitikk og har fått mye kritikk for mangelfulle undersøkelser og utredninger. Kortere saksbehandlingstid vil også medføre en økning i det betydelige demokratiske underskuddet som allerede ligger i dagens konsesjonsprosess med hemmelighold og utbredt politisk manipulasjon for å få vindkraftsaker gjennom i kommunestyrer.

Det er veldig positivt at Energikommisjonen går inn for en storsatsing på energieffektivisering med mål om 20 TWh innen 2030. Det er på linje med Motvind Norges estimat på 17 TWh og IEA som sier at 40 % av utslippsreduksjonene innen 2040 må komme fra energieffektivisering. Motvind Norge støtter dette forslaget som er et slakt av både denne og foregående regjeringers tafatte ambisjoner for energieffektivisering på bare 10 TWh. Som kjent har det skjedd lite, selv med disse lave ambisjonene.

Energikommisjonen ser også for seg en storsatsing på vindkraft til havs. Motvind Norge deler fiskeriorganisasjonenes syn når de sier at dette er for altfor dårlig utredet og mener det er uansvarlig å beslutte før man vet mer.

Energikommisjonen mener at klimamålene ser svært ambisiøse ut. Disse målene, samtidig med ambisjonene om stor økning i forbruk og vekst, driver frem et kraftbehov vi ikke kan, eller bør, innfri. Resultatet er et selvpåført hastverk som er bestemt uten at man har regnet på, eller opplyst om, hva det vil koste både økonomisk, i forbruk og ødeleggelse av natur og tap av mykere verdier som bolyst, rekreasjon og naturglede. Redusert hastverk kan redusere konfliktnivået og bedre sikre at klimamålene i Norge, som har verdens reneste kraftsystem, blir gjennomført på en måte som reduserer de store konfliktene og ikke svekker befolkningens tillit og holdninger til både regjering og forvaltning.

Les NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» her!


Nye innlegg