[row padding=»20px 0px 0px 0px»] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Øyfjellet vindkraftverk (Vesterfjellan)» tag_name=»h1″] [/col] [/row] [row style=»collapse» width=»full-width»] [col span__sm=»12″] [ux_slider bullets=»false»] [ux_image id=»3800″] [/ux_slider] [row_inner style=»collapse»] [col_inner span__sm=»12″]

Foto: Ada Einmo Jürgensen

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row padding=»30px 0px 0px 0px»] [col span=»4″ span__sm=»12″] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6833″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Ragnhild Sandøy
Journalist

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6828″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Tor Lasse Evensen

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6828″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Tor Arne Røsberg

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6845″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=»collapse»] [col_inner span__sm=»12″]

Publisert: 20. februar 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 11:20

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Saken»]

Øyfjell vindkraftverk er planlagt i Vesterfjellan som omfatter sju fjell. Om kraftverket blir bygd, vil fjellene bli omgjort til et gigantisk industriområde. Til sammenligning har vi illustrasjonskart med tilsvarende vindkraftverk plassert i Vesterfjellan,  i Trondheimsmarka, i Oslomarka og i Bergens byfjell.

Vesterfjellan har en stor symbolbetydning i og med at de var beitelandet til den samisk pioneren Elsa Laula Renberg. Sør for Vesterfjellan ligger Lomsdal-Visten nasjonalpark – Njaarken varjelimmiedajve, og i nordvest De syv søstre. Denne delen av helgeland står for en stor del av kraftforsyninga i Nordland. Helgeland kraftlag bygde et stort kraftverk ved oppdemming av Hundålvatnet i 1961. Lenger øst er Røssvatnet med Statkraft sine kraftverk i Øvre- og Nedre Røssåga.

Kraftutbyggingen er planlagt i inngrepsfri natur, like nord for Lomsdal-Visten nasjonalpark – Njaarken varjelimmiedajve, også kalt «Det gjemte landet», et av landets mest uberørte naturområder. Her finner du 1102 km2 variert område med store vidder, fjell, lune fjorder og dype daler der urskogen knaker i vinden.

Ad støy og krav til støynivå i M128 Veileder til retningslinjer for støy (vedlegges) kap. 2.6.4 side 27 som angir grønn sone (40dB(A)Lden for beskyttelse av rekreasjonsområder og stille områder med kvalitet.
Der står det bl.a.

«I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker bør nye støykilder normalt ikke tillates. I disse områdene er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket.»

Kartet over Øyfjellet som angir støy viser at alle områder innenfor det grønne arealet blir lite egnet til friluftsliv og rekreasjon pga støy. For Øyfjellet vil dette påvirke rekreasjonsområdet inntil ca. 3 km fra nærmeste turbin iht. støykartet i MTA-planen. Er det tydelig kommunisert?

Status

Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det etableres et kraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende transformatorstasjoner i konsesjonsområdet.
(MTA er skrevet før endelig valg av turbin. MTA legger derfor til grunn et maksimalt turbinutlegg. Endelig turbinutlegg vil enten bli som her beskrevet eller noe redusert for en eller flere faktorer som antall, fysisk størrelse, støy med mere. Installert effekt per turbin kan bli noe økt innenfor de angitte rammer. )
OED påla selskapet å komme til enighet med Reinbeitedistrikt 20 – Jillen Njaarke. Det er ikke gjort.

Vedtak om konsesjonsendringer og MTA-plan er påklaget av flere.

Motvind Norge

Motvind Norge har bistått lokal Motvind Øyfjellet og samarbeider med reinbeitedistriktet og Naturvernforbundet Nordland.

Vi har sendt klage på MTA og konsesjonsendringer. Begrunnelsen for klagen er følgende:
1. Arbeidet på adkomstveien må stanse til klagebehandlingen er ferdig.
2. Forvaltningsloven er ikke overholdt i saksbehandlingsforløpet.
3. Konsesjonen har ikke tilstrekkelig hjemmel i energiloven.
4. MTA-planen er mangelfull og oppfyller ikke krav til synliggjøring av visuelle konsekvenser.
5. Naturmangfold er mangelfullt beskrevet. Feil faktum gir feil beslutningsgrunnlag.
6. Vilkåret om reindrift er ikke oppfylt. Avbøtende tiltak har ikke reell verdi.
7. Vilkåret om iskast er mangelfullt beskrevet. Avbøtende tiltak har ikke reell verdi.
8. Vilkår om støy bygger på foreldet forståelse av støyforskriften.

Les hele klagen her.

[/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″]

Reindriftsfaglige utredning fra Protect Sápmi

I ny distriktsinndeling for Nordland ble Brurskanken rbd og Brønnøy/Kvitfjell rbd i 1999 slått sammen til Reinbeitedistrikt 20 – Jillen Njaarke/Brønnøy/Kvitfjell-Brurskanken.

Grenser fastsatt i Reindriftsstyrets sak 27/99 av 27.4.1999 er som følger:
Fra havet inn Tosenfjorden – over Rismålstinden – over Jordbruvatnet, Jordbruelva, Gåsvasselva, Svenningelva ned til Trofors. Auster-Vefsna til Fisklauselv – opp til Fisklausvatn, over vatnet og ned til Røssvatnet – inn til Tustervatn til Tverrberget. Fra Tverrberget vestover gjennom Stillvasshola til Almdalen – derfra ned Herringelva og Fustavassdraget til Vefsnfjorden. Vefsnfjorden utover – nordover rundt fastlandet og ut mot havet – derfra sørover til grensa i sør.

I samme vedtak ble også beitesoner innenfor vinterbeiteområdet i distriktet vedtatt. Distriktet grenser i nord mot Røssåga/Toven, i øst mot Byrkije og i sør mot Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt. Distriktet er et helårsdistrikt og har alle årstidsbeiter innenfor sine grenser og berøres ikke av norsk/svensk reinbeitekonvensjon.

[row_inner] [col_inner span=»6″ span__sm=»12″]

Reindrifta og Elsa Laula Renberg

Vesterfjellan er del av beitelandet til Reinbeitedistrikt 20 -Jillen Njaarke, og var beitelandet til den samiske pioneren Elsa Laula Renberg. Reinbeitedistrikt 20 er slik et symbollandskap, et landskap som har vært utsatt for inngrep fra storsamfunnet over lang tid.

Elsa Laula Renberg (1877-1931) var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker og har blitt et samepolitisk ikon. Hun var en nettverksbygger av de sjeldne. Hun stiftet mange foreninger og var hovedpersonen bak det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Da ho var 27 år skrev hun heftet «Inför lif eller död» der alt hun stod for ble begrunnet. Hun kjempet for reindriftssamenes sak, og mente at det sto om liv eller død for hennes folk som ble utsatt for så mye urett.

I dag blir hennes innsats minnet over hele Sápmi-Sameland. Slik var det ikke i hennes levetid. Hun var et menneske som ikke kunne forbigå urett i stillhet. Dette førte henne til betydningsfylte posisjoner, og dermed også til mange konflikter. Dette kom ofte som en følge av hennes frittalenhet og hennes evne og vilje til å la sak gå foran andre hensyn, men også på grunn av hennes uvilje mot å inngå kompromisser. Hun var omstridt og møtte motstand i sin samtid, både fordi hun var same og fordi hun var kvinne.

[/col_inner] [col_inner span=»6″ span__sm=»12″] [accordion title=»Hedret på mange vis»] [accordion-item title=»Tråante 2017″]

var hundreårsfeiringen for det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim fra 6. februar 1917. De som framfor noen har æren av at møtet kom i stand, er Elsa Laula renberg sammen med Daniel Mortenson. 

[/accordion-item] [accordion-item title=»Boka om Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets store Minerva»]

Siri Broch Johansen er forfatter bak biografien om Elsa Laula Renberg, og portretterer Elsa som et menneske av kjøtt og blod, med både gode og dårlige sider. Boka kom i 2015

[/accordion-item] [accordion-item title=»Hurtigbåten MS Elsa Laula Renberg»]

er en av Nordland fylkeskommunes to nye hurtigbåter som i februar 2019 ble satt inn i de regionale båtrutene; «Nordlandsekspressen», forkortet til «NEX».
NEX 1 Bodø-Sandnessjøen og NEX 2 Bodø-Svolvær

[/accordion-item] [accordion-item title=»Skulpturen av Elsa Laula Renberg»]

er en del av et prosjekt for å få flere kvinner på sokkel og en av to kvinneskulpturer i Vefsn. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Helgeland, Sametinget og Nordland Fylkeskommune. Kunstner Ellen Jacobsen har laget skulpturen som ble avduket 6. februar 2019 av plenumsleder på Sametinget, Tom Sottinen.

Les mer om Elsa Laula Renberg her

[/accordion-item] [/accordion] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row style=»collapse» width=»full-width» h_align=»center» padding=»50px 0px 50px 0px»] [col span__sm=»12″ align=»left»] [section label=»Siste section» bg_color=»#bababa» bg_overlay=»rgba(0, 0, 0, 0.54)» dark=»true» mask=»arrow» padding=»60px» border=»0px 0px 0px 0px» border_radius=»0″ border_color=»rgb(235, 235, 235)»] [row_inner style=»collapse» h_align=»center» padding=»0px 20px 0px 20px»] [col_inner span__sm=»12″]

Siste

[/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″ text_depth=»2″] [ux_image id=»4120″ link=»https://www.nrk.no/nordland/eolus-wind-haper-pa-enighet-med-appfjell-og-reinbeitedistrikt-uten-at-det-blir-rettssak-1.15057870″ target=»_blank»]

Reineierne hevder de ble tilbudt 5000 kroner per vindturbin i møte med vindkraftutbygger

[/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″ text_depth=»2″] [ux_image id=»1202″ link=»https://motvind.org/ny-skandale-i-oyfjelletsaka/»]

NVE har 19.5.2020 oversendt klagene til OED

[/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″ text_depth=»2″] [ux_image id=»3599″ link=»https://www.nrk.no/nordland/eolus-wind-haper-pa-enighet-med-appfjell-og-reinbeitedistrikt-uten-at-det-blir-rettssak-1.15057870″]

Etterlyser håndfaste forslag til avbøtende tiltak for rein på Øyfjellet – kan gå mot rettssak

[/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″ text_depth=»2″] [ux_image id=»3806″]

Kneblet samisk nasjonalhelt for å vise motstand mot vindkraft

[/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=»collapse» h_align=»center» padding=»0px 10px 0px 10px»] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″] [button text=»Sametinget – vårflytting» color=»secondary» size=»small» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» icon_reveal=»true» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/Sametinget-Vårflytting.pdf» target=»_blank»] [/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″] [button text=»Stans arbeidet under vårflyttingen» color=»secondary» size=»small» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» icon_reveal=»true» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/Stans-anleggsarbeidet-i-reindriftens-vårflytting.pdf» target=»_blank»] [/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″] [button text=»NVE – vedtak vårflytting» color=»secondary» size=»small» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» icon_reveal=»true» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/NVE-Vedtak-vårflytting.pdf» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=»collapse» h_align=»center» padding=»0px 10px 0px 10px»] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″] [button text=»OED – Svar på klage vårflytting» color=»secondary» size=»small» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» icon_reveal=»true» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/OED-svar-klage-Vårflytting.pdf» target=»_blank»] [/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″] [button text=»FM – Høringsuttalelse vårflytting» color=»secondary» size=»small» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» icon_reveal=»true» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/FM-Høringsuttalelse-vårflytting.pdf» target=»_blank»] [/col_inner] [col_inner span=»4″ span__sm=»12″] [button text=»Salgskontrakt Øyfjellet» color=»secondary» size=»small» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» icon_reveal=»true» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/Salgskontrakt-Øyfjellet.pdf» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [/row] [row] [col span=»6″ span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Tidlinje» visibility=»hidden»] [title style=»center» text=»Lenker»] [button text=»NVE konsesjonssak» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=218&type=A-1,A-6″ target=»_blank»] [button text=»Motvind Øyfjellet klage» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/02/Klage-til-OED-jan20_Lokal-gruppe.pdf» target=»_blank»] [button text=»Naturvernforbundet klage» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/02/MTA-klage-OED-fra-Naturvfb.n.pdf» target=»_blank»] [button text=»Motvind – Bevar Øyjellet (FB gruppe)» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://www.facebook.com/groups/2094517910587880/» target=»_blank»] [button text=»Øyfjellet vindkraftverk (FB gruppe)» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://www.facebook.com/groups/848995741780797/» target=»_blank»] [button text=»Øyfjellet Eolus Vind» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://oyfjelletvind.no/» target=»_blank»] [accordion title=»Tidslinje»] [accordion-item title=»2014 – 2020″]

Mai 2020
Etter den harde snøvinteren avdektes nå de store inngrepene som er gjort i anleggsarbeidet.

April 2020 Vårflyttinga
OED overprøvde NVEs vedtak om 1 mnd anleggstopp. Stor konflikt! Store konsekvenser

Jula 2019
Veidekke AS startet opp anleggsarbeid på atkomstvegen
Jillen Njaarke reinbeitedistriktet krevde stans. Avslått av NVE.

18 des 2019
NVE godkjenner MTA, dette påklages fra flere blaMotvind, pga at vilkår – reindrift IKKE er lukket.

Høst 2019
Utbedring av kommunale Tveråvegen starter etter samtykke fra Vefsn kommune

2019, høst, etter valget
Statlig arealplan vedtatt av OED – etter gjentatte anmodninger fra Vefsn kommune.

Jillen Njaarke reinbeitedistrikt får oppsettende virkning hos Namsmannen.
Oppsettende virkning avvises hos Tingretten.

MTA høringsvar sendes inn fra RBDistriktet, FM(!), Sametinget, Naturv. Forbundet Nordland. Alle protesterer på at vilkår – reindrift IKKE er lukket.

Juli 2019
Protect Sapmi reindriftsfaglig utredning.

2019
MTA-plan sendt inn fra Eolus. NVE sendt på høring før(!)

2016
OED behandlet klagene, og stadfestet konsesjon til Øyfjellet.
NB! Forutsetning for reindrift tatt inn i som vilkår.

2014
Konsesjon til Mosjøen- og Øyfjellet vindkraftverk,
Klager.

Før 2014?
Lokale grundere i Øyfjellet vindpark as tar initiativ til vindkraftverk

[/accordion-item] [/accordion] [/col] [col span=»6″ span__sm=»12″ divider=»0″ padding=»0px 10px 0px 10px»] [title style=»center» text=»Fakta»] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″] [section label=»Section with arrow» padding=»10px» height=»300px» margin=»0px» border=»3px 3px 3px 3px» border_radius=»10″ border_color=»rgb(134, 129, 129)»]

Effekt MW – Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det etableres et kraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende transformatorstasjoner inne i konsesjonsområdet.

Tekniske fakta

Effekt: inntil 400 MW med to tilhørende transformatorstasjoner
Årsproduksjon: ca 1,3 TWh
Antall turbiner: 72 stk. Nordex N149 5,x MW
Navhøyde: 105m
Rotorspenn diameter: 160 m
Totalhøyde: 180m

Anleggsvei/internvei lengde: ca 56 km
Atkomstvei lengde: ca 11 km

«Atkomstveien totalt er ca. 11 km lang, kjørebane minimum 5 m med større (90 m) møteplasser omtrent hver km og mindre (40 m) møteplasser mellom disse.»

Det vil si at den beskjedne  veien det er gitt tillatelse til å oppgradere, i praksis blir en helt nytt veganlegg. 

Overføringslinja kommer i tillegg til disse inngrepene.

Selskap

Eierselskap: Eolus Vind Norge AS
Konsulent: Multiconsult AS
Utbyggerselskap: 
Entreprenører: Veidekke AS

[/section] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Illustrasjoner»]
Øyfjellet vindkraftverk vil være godt synlig i store områder. Synlighet skal dokumenteres i 20 km avstand i MTA-planen, men NVE og Miljødirektoratet oppgir at vindturbiner kan være synlige opptil 40-50 km avstand. Anlegget vil være godt synlig fra De sju søstre, Toven, Tverrfjellet, Geittinden og Lomsdal-Visten Nasjonalpark (Njaarken varjelimmiedajve).
 
Anlegget vil fullstendig endre karakteren til Vesterfjellan og Øyfjellet. Inntil 600 m avstand vil turbinene og inngrepene totalt dominere landskapet, NVE bruker begrepet «totaldominans», og gi det en industriell karakter. Inntil 2 km avstand vil anlegget dominere landskapsbildet i «ytre visuelle dominanssone». Dominans og synlighet vil gradvis avta med avstanden.
 
Utfra utbyggers støyberegninger vil 90 km2 blir ubeboelig eller uegnet til fritidsbebyggelse om man legger norske grenseverdier på 45dB(A)Lden til grunn. 160 km2 blir ikke egnet til rekreasjon eller friluftsliv iht. Veileder støy T-1442, der støynivået ligger over 40 dB(A)Lden.
 
Faren for iskast vil i perioder sperre av store deler av fjellområdet. Iskast kan oppstå på 2 timer, og isklumper kan slynges opptil 300 m fra turbinene.
 
Øyfjellet og Vesterfjellan består av store arealer inngrepsfri natur som går tapt. Anlegget vil påvirke inngrepsfri natur inntil 5 km avstand.
 
Reindrifta blir sterkt berørt. Øyfjellet og Vesterfjellan har viktige trekkruter, beiteområder og kalvingsområder. Ferdsel i perioder på vinteren og våren vil kunne være forbundet med livsfare pga. iskast.
 
Anlegget har enorme dimensjoner som man knapt kan forestille seg. Hvis vi legger anlegget ved Trondheim, Bergen eller Oslo kan vi få et inntrykk av dimensjonene og arealkonsekvensene.
[ux_gallery ids=»1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,3780,3774,3781″ lightbox_image_size=»original» type=»slider-full» slider_nav_style=»circle» slider_bullets=»true» image_size=»original»]

Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

[/col] [col span__sm=»12″]

Sammenligning andre områder

Anlegget har enorme dimensjoner man knapt kan forestille seg. Hvis vi legger anlegget ved Trondheim, Bergen eller Oslo kan vi få et inntrykk av dimensjonene og arealkonsekvensene. For å gi forståelse av de faktiske dimensjonene dette industrianlegget vil få, om det blir bygd, har vi lagt inn det planlagte Øyfjell vindkraftverk i kart for:
– Byfjellene i Bergen
– Trondheimsmarka
– Oslomarka
– Vesterfjellan, Mosjøen

[ux_gallery ids=»1105,1106,1107″ lightbox_image_size=»original» type=»slider-full» slider_nav_style=»circle» slider_bullets=»true» image_size=»large»]

Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

[/col] [col span__sm=»12″]

Turbinplassering og anleggsveier er tegnet opp på grunnlag av MTA-plan datert 6.5.2019 med oversiktskart for detaljplan 11.4.2019. Kartunderlag er hentet fra Norgeskart.no. Kartene er i samme målestokk.

Kartene viser soner for «total dominans» (3xturbinhøyden)  og «ytre visuelle dominanssone» (10x turbinhøyden) iht. NVE og Miljødirektorates definisjon. Anlegget vil legge beslag på inngrepsfri natur innen en avstand på 5 km.
Turbinenes synlighet bør vurderes i 10, 20 og 30 km avstand. Turbinene kan være synlige opptil 40-50 km avstand ihht. NVE.

[/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Media»] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Kronikker og leserbrev

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [ux_gallery ids=»1198,1199,1200,1201,1202,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127″ style=»default» lightbox_image_size=»original» type=»masonry» col_spacing=»xsmall» columns=»5″ image_radius=»3″ image_size=»large»]

Foto: Ole Henrik Kappfjell, Trond Erik Vollen

[/col] [/row]