Øyfjellet vindkraftverk (Vesterfjellan)


Foto: Ada Einmo Jürgensen


Ragnhild Sandøy
Journalist


Tor Lasse Evensen


Tor Arne Røsberg


Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 20. februar 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 11:20

Saken

Øyfjell vindkraftverk er planlagt i Vesterfjellan som omfatter sju fjell. Om kraftverket blir bygd, vil fjellene bli omgjort til et gigantisk industriområde. Til sammenligning har vi illustrasjonskart med tilsvarende vindkraftverk plassert i Vesterfjellan,  i Trondheimsmarka, i Oslomarka og i Bergens byfjell.

Vesterfjellan har en stor symbolbetydning i og med at de var beitelandet til den samisk pioneren Elsa Laula Renberg. Sør for Vesterfjellan ligger Lomsdal-Visten nasjonalpark – Njaarken varjelimmiedajve, og i nordvest De syv søstre. Denne delen av helgeland står for en stor del av kraftforsyninga i Nordland. Helgeland kraftlag bygde et stort kraftverk ved oppdemming av Hundålvatnet i 1961. Lenger øst er Røssvatnet med Statkraft sine kraftverk i Øvre- og Nedre Røssåga.

Kraftutbyggingen er planlagt i inngrepsfri natur, like nord for Lomsdal-Visten nasjonalpark – Njaarken varjelimmiedajve, også kalt «Det gjemte landet», et av landets mest uberørte naturområder. Her finner du 1102 km2 variert område med store vidder, fjell, lune fjorder og dype daler der urskogen knaker i vinden.

Ad støy og krav til støynivå i M128 Veileder til retningslinjer for støy (vedlegges) kap. 2.6.4 side 27 som angir grønn sone (40dB(A)Lden for beskyttelse av rekreasjonsområder og stille områder med kvalitet.
Der står det bl.a.

«I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker bør nye støykilder normalt ikke tillates. I disse områdene er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket.»

Kartet over Øyfjellet som angir støy viser at alle områder innenfor det grønne arealet blir lite egnet til friluftsliv og rekreasjon pga støy. For Øyfjellet vil dette påvirke rekreasjonsområdet inntil ca. 3 km fra nærmeste turbin iht. støykartet i MTA-planen. Er det tydelig kommunisert?

Status

Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det etableres et kraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende transformatorstasjoner i konsesjonsområdet.
(MTA er skrevet før endelig valg av turbin. MTA legger derfor til grunn et maksimalt turbinutlegg. Endelig turbinutlegg vil enten bli som her beskrevet eller noe redusert for en eller flere faktorer som antall, fysisk størrelse, støy med mere. Installert effekt per turbin kan bli noe økt innenfor de angitte rammer. )
OED påla selskapet å komme til enighet med Reinbeitedistrikt 20 – Jillen Njaarke. Det er ikke gjort.

Vedtak om konsesjonsendringer og MTA-plan er påklaget av flere.

Motvind Norge

Motvind Norge har bistått lokal Motvind Øyfjellet og samarbeider med reinbeitedistriktet og Naturvernforbundet Nordland.

Vi har sendt klage på MTA og konsesjonsendringer. Begrunnelsen for klagen er følgende:
1. Arbeidet på adkomstveien må stanse til klagebehandlingen er ferdig.
2. Forvaltningsloven er ikke overholdt i saksbehandlingsforløpet.
3. Konsesjonen har ikke tilstrekkelig hjemmel i energiloven.
4. MTA-planen er mangelfull og oppfyller ikke krav til synliggjøring av visuelle konsekvenser.
5. Naturmangfold er mangelfullt beskrevet. Feil faktum gir feil beslutningsgrunnlag.
6. Vilkåret om reindrift er ikke oppfylt. Avbøtende tiltak har ikke reell verdi.
7. Vilkåret om iskast er mangelfullt beskrevet. Avbøtende tiltak har ikke reell verdi.
8. Vilkår om støy bygger på foreldet forståelse av støyforskriften.

Les hele klagen her.

Reindriftsfaglige utredning fra Protect Sápmi

I ny distriktsinndeling for Nordland ble Brurskanken rbd og Brønnøy/Kvitfjell rbd i 1999 slått sammen til Reinbeitedistrikt 20 – Jillen Njaarke/Brønnøy/Kvitfjell-Brurskanken.

Grenser fastsatt i Reindriftsstyrets sak 27/99 av 27.4.1999 er som følger:
Fra havet inn Tosenfjorden – over Rismålstinden – over Jordbruvatnet, Jordbruelva, Gåsvasselva, Svenningelva ned til Trofors. Auster-Vefsna til Fisklauselv – opp til Fisklausvatn, over vatnet og ned til Røssvatnet – inn til Tustervatn til Tverrberget. Fra Tverrberget vestover gjennom Stillvasshola til Almdalen – derfra ned Herringelva og Fustavassdraget til Vefsnfjorden. Vefsnfjorden utover – nordover rundt fastlandet og ut mot havet – derfra sørover til grensa i sør.

I samme vedtak ble også beitesoner innenfor vinterbeiteområdet i distriktet vedtatt. Distriktet grenser i nord mot Røssåga/Toven, i øst mot Byrkije og i sør mot Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt. Distriktet er et helårsdistrikt og har alle årstidsbeiter innenfor sine grenser og berøres ikke av norsk/svensk reinbeitekonvensjon.

 

Reindrifta og Elsa Laula Renberg

Vesterfjellan er del av beitelandet til Reinbeitedistrikt 20 -Jillen Njaarke, og var beitelandet til den samiske pioneren Elsa Laula Renberg. Reinbeitedistrikt 20 er slik et symbollandskap, et landskap som har vært utsatt for inngrep fra storsamfunnet over lang tid.

Elsa Laula Renberg (1877-1931) var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker og har blitt et samepolitisk ikon. Hun var en nettverksbygger av de sjeldne. Hun stiftet mange foreninger og var hovedpersonen bak det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Da ho var 27 år skrev hun heftet «Inför lif eller död» der alt hun stod for ble begrunnet. Hun kjempet for reindriftssamenes sak, og mente at det sto om liv eller død for hennes folk som ble utsatt for så mye urett.

I dag blir hennes innsats minnet over hele Sápmi-Sameland. Slik var det ikke i hennes levetid. Hun var et menneske som ikke kunne forbigå urett i stillhet. Dette førte henne til betydningsfylte posisjoner, og dermed også til mange konflikter. Dette kom ofte som en følge av hennes frittalenhet og hennes evne og vilje til å la sak gå foran andre hensyn, men også på grunn av hennes uvilje mot å inngå kompromisser. Hun var omstridt og møtte motstand i sin samtid, både fordi hun var same og fordi hun var kvinne.

Hedret på mange vis
Tråante 2017 var hundreårsfeiringen for det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim fra 6. februar 1917. De som framfor noen har æren av at møtet kom i stand, er Elsa Laula renberg sammen med Daniel Mortenson. 

Boka om Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets store Minerva
Siri Broch Johansen er forfatter bak biografien om Elsa Laula Renberg, og portretterer Elsa som et menneske av kjøtt og blod, med både gode og dårlige sider. Boka kom i 2015

Hurtigbåten MS Elsa Laula Renberg er en av Nordland fylkeskommunes to nye hurtigbåter som i februar 2019 ble satt inn i de regionale båtrutene; «Nordlandsekspressen», forkortet til «NEX».
NEX 1 Bodø-Sandnessjøen og NEX 2 Bodø-Svolvær

Skulpturen av Elsa Laula Renberg er en del av et prosjekt for å få flere kvinner på sokkel og en av to kvinneskulpturer i Vefsn. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Helgeland, Sametinget og Nordland Fylkeskommune. Kunstner Ellen Jacobsen har laget skulpturen som ble avduket 6. februar 2019 av plenumsleder på Sametinget, Tom Sottinen.

Les mer om Elsa Laula Renberg her


Siste

https://www.nrk.no/nordland/eolus-wind-haper-pa-enighet-med-appfjell-og-reinbeitedistrikt-uten-at-det-blir-rettssak-1.15057870

Reineierne hevder de ble tilbudt 5000 kroner per vindturbin i møte med vindkraftutbygger


https://motvind.org/ny-skandale-i-oyfjelletsaka

NVE har 19.5.2020 oversendt klagene til OED


https://www.nrk.no/nordland/eolus-wind-haper-pa-enighet-med-appfjell-og-reinbeitedistrikt-uten-at-det-blir-rettssak-1.15057870

Etterlyser håndfaste forslag til avbøtende tiltak for rein på Øyfjellet – kan gå mot rettssak


Kneblet samisk nasjonalhelt for å vise motstand mot vindkraft

Sametinget – vårflytting
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/Sametinget-Vårflytting.pdf

Stans arbeidet under vårflyttingen
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/Stans-anleggsarbeidet-i-reindriftens-vårflytting.pdf

NVE – vedtak vårflytting
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/NVE-Vedtak-vårflytting.pdf

OED – Svar på klage vårflytting
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/OED-svar-klage-Vårflytting.pdf

FM – Høringsuttalelse vårflytting
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/FM-Høringsuttalelse-vårflytting.pdf

Salgskontrakt Øyfjellet
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/04/Salgskontrakt-Øyfjellet.pdf


Tidslinje


NVE konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=218&type=A-1,A-6

Motvind Øyfjellet klage
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/02/Klage-til-OED-jan20_Lokal-gruppe.pdf

Naturvernforbundet klage
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/02/MTA-klage-OED-fra-Naturvfb.n.pdf

Motvind – Bevar Øyjellet (FB gruppe)
https://www.facebook.com/groups/2094517910587880/

Øyfjellet vindkraftverk (FB gruppe)
https://www.facebook.com/groups/848995741780797/

Øyfjellet Eolus Vind
https://oyfjelletvind.no/

Tidslinje 2014 – 2020

Mai 2020
Etter den harde snøvinteren avdektes nå de store inngrepene som er gjort i anleggsarbeidet.

April 2020 Vårflyttinga
OED overprøvde NVEs vedtak om 1 mnd anleggstopp. Stor konflikt! Store konsekvenser

Jula 2019
Veidekke AS startet opp anleggsarbeid på atkomstvegen
Jillen Njaarke reinbeitedistriktet krevde stans. Avslått av NVE.

18 des 2019
NVE godkjenner MTA, dette påklages fra flere blaMotvind, pga at vilkår – reindrift IKKE er lukket.

Høst 2019
Utbedring av kommunale Tveråvegen starter etter samtykke fra Vefsn kommune

2019, høst, etter valget
Statlig arealplan vedtatt av OED – etter gjentatte anmodninger fra Vefsn kommune.

Jillen Njaarke reinbeitedistrikt får oppsettende virkning hos Namsmannen.
Oppsettende virkning avvises hos Tingretten.

MTA høringsvar sendes inn fra RBDistriktet, FM(!), Sametinget, Naturv. Forbundet Nordland. Alle protesterer på at vilkår – reindrift IKKE er lukket.

Juli 2019
Protect Sapmi reindriftsfaglig utredning.

2019
MTA-plan sendt inn fra Eolus. NVE sendt på høring før(!)

2016
OED behandlet klagene, og stadfestet konsesjon til Øyfjellet.
NB! Forutsetning for reindrift tatt inn i som vilkår.

2014
Konsesjon til Mosjøen- og Øyfjellet vindkraftverk,
Klager.

Før 2014?
Lokale grundere i Øyfjellet vindpark as tar initiativ til vindkraftverk


Fakta

Effekt MW – Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det etableres et kraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende transformatorstasjoner inne i konsesjonsområdet.

Tekniske fakta

Effekt: inntil 400 MW med to tilhørende transformatorstasjoner
Årsproduksjon: ca 1,3 TWh
Antall turbiner: 72 stk. Nordex N149 5,x MW
Navhøyde: 105m
Rotorspenn diameter: 160 m
Totalhøyde: 180m

Anleggsvei/internvei lengde: ca 56 km
Atkomstvei lengde: ca 11 km

«Atkomstveien totalt er ca. 11 km lang, kjørebane minimum 5 m med større (90 m) møteplasser omtrent hver km og mindre (40 m) møteplasser mellom disse.»

Det vil si at den beskjedne  veien det er gitt tillatelse til å oppgradere, i praksis blir en helt nytt veganlegg. 

Overføringslinja kommer i tillegg til disse inngrepene.

Selskap

Eierselskap: Eolus Vind Norge AS
Konsulent: Multiconsult AS
Utbyggerselskap: 
Entreprenører: Veidekke AS


Øyfjellet vindkraftverk vil være godt synlig i store områder. Synlighet skal dokumenteres i 20 km avstand i MTA-planen, men NVE og Miljødirektoratet oppgir at vindturbiner kan være synlige opptil 40-50 km avstand. Anlegget vil være godt synlig fra De sju søstre, Toven, Tverrfjellet, Geittinden og Lomsdal-Visten Nasjonalpark (Njaarken varjelimmiedajve).
 
Anlegget vil fullstendig endre karakteren til Vesterfjellan og Øyfjellet. Inntil 600 m avstand vil turbinene og inngrepene totalt dominere landskapet, NVE bruker begrepet «totaldominans», og gi det en industriell karakter. Inntil 2 km avstand vil anlegget dominere landskapsbildet i «ytre visuelle dominanssone». Dominans og synlighet vil gradvis avta med avstanden.
 
Utfra utbyggers støyberegninger vil 90 km2 blir ubeboelig eller uegnet til fritidsbebyggelse om man legger norske grenseverdier på 45dB(A)Lden til grunn. 160 km2 blir ikke egnet til rekreasjon eller friluftsliv iht. Veileder støy T-1442, der støynivået ligger over 40 dB(A)Lden.
 
Faren for iskast vil i perioder sperre av store deler av fjellområdet. Iskast kan oppstå på 2 timer, og isklumper kan slynges opptil 300 m fra turbinene.
 
Øyfjellet og Vesterfjellan består av store arealer inngrepsfri natur som går tapt. Anlegget vil påvirke inngrepsfri natur inntil 5 km avstand.
 
Reindrifta blir sterkt berørt. Øyfjellet og Vesterfjellan har viktige trekkruter, beiteområder og kalvingsområder. Ferdsel i perioder på vinteren og våren vil kunne være forbundet med livsfare pga. iskast.
 
Anlegget har enorme dimensjoner som man knapt kan forestille seg. Hvis vi legger anlegget ved Trondheim, Bergen eller Oslo kan vi få et inntrykk av dimensjonene og arealkonsekvensene.

 

        Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

Sammenligning andre områder

Anlegget har enorme dimensjoner man knapt kan forestille seg. Hvis vi legger anlegget ved Trondheim, Bergen eller Oslo kan vi få et inntrykk av dimensjonene og arealkonsekvensene. For å gi forståelse av de faktiske dimensjonene dette industrianlegget vil få, om det blir bygd, har vi lagt inn det planlagte Øyfjell vindkraftverk i kart for:
– Byfjellene i Bergen
– Trondheimsmarka
– Oslomarka
– Vesterfjellan, Mosjøen

        Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge


Turbinplassering og anleggsveier er tegnet opp på grunnlag av MTA-plan datert 6.5.2019 med oversiktskart for detaljplan 11.4.2019. Kartunderlag er hentet fra Norgeskart.no. Kartene er i samme målestokk.

Kartene viser soner for «total dominans» (3xturbinhøyden)  og «ytre visuelle dominanssone» (10x turbinhøyden) iht. NVE og Miljødirektorates definisjon. Anlegget vil legge beslag på inngrepsfri natur innen en avstand på 5 km.
Turbinenes synlighet bør vurderes i 10, 20 og 30 km avstand. Turbinene kan være synlige opptil 40-50 km avstand ihht. NVE.

Media

Kronikker og leserbrev

     Foto: Ole Henrik Kappfjell, Trond Erik Vollen