Vardafjell 1

Sandnes-politikere tar turbinstøy på alvor

Det er den enkelte kommune som må vurdere hvordan turbinstøy […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

28. mars 2023

Del:

Det er den enkelte kommune som må vurdere hvordan turbinstøy kan påvirke folkehelsen. Grafisk design: Siri Fjeseth

Kommunen er ansvarlig myndighet når naboer til vindkraftverk får helseplager som en konsekvens av turbinstøy. Lokalpolitikere i Sandnes kommune tar ansvaret på alvor.

Tekst: Bjarne Jensen, saksbehandler for Motvind SørVest


Stavanger Aftenblad publiserte 25. mars en viktig artikkel om de pågående støy- og helseproblemene knyttet til Vardafjell vindkraftverk. Som kjent er det mange ulemper forbundet med å være bosatt nær vindturbiner, noe naboer til Vardafjell vindkraftverk i Sandnes har fått erfare gjennom flere år. I desember 2021 ble vindkraftselskapet som drifter anlegget pålagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gjennomføre støymålinger. Frist for gjennomføring ble satt til mars i fjor, men først nylig er resultatene gjort kjent.

Mangelfull støyrapport

Dessverre fremstår støyrapporten fra Vardafjell vindkraftverk som svært mangelfull. Støy er målt ved kun tre av de syv turbinene som anlegget består av. Disse tre er de som ligger lengst unna de naboene som har klaget på støy. Støymålinger ble først gjennomført ved to av turbinene i mars 2022. Da var konklusjonen at det var for mye vind til at man kunne legge resultatene til grunn. I juni 2022 ble støyen målt ved en tredje turbin. Denne gangen ble det konkludert med at det var for lite vind for en slik type måling. Sammenlagt har utbyggeren målt støyen i 4-5 timer.

Dessverre fremstår støyrapporten fra Vardafjell vindkraftverk som svært mangelfull.

Videre må det påpekes at støyen er målt rett under turbinen, og ikke der folk bor. Utbygger har unnlatt å følge de internasjonale standardmetodene for denne typen målinger (IEC 61400-11), til tross for at gjeldende støyretningslinjer egentlig krever dette. Utbyggerens rapport er ikke vurdert av fagpersoner med ekspertise på støy og helse. NVE mangler denne kompetansen, og har unnlatt å leie inn eksterne fagfolk til å se på det. Det kan nevnes at Motvind Sørvest sendte inn en klage til NVE og Sandnes kommune på støyrapportene fra utbygger. De påpekte feilene ble ikke vurdert av NVE, og de ble heller ikke nevnt i den avsluttende rapporten. NVE skriver i sin konklusjon at «[de] registrerte ingen avvik eller anmerkninger», men at de likevel vil «vurdere» å endre et av konsesjonsvilkårene på bakgrunn av støyklagene som har kommet inn.

Lokalpolitikere i Sandnes kommune tar turbinstøy på alvor

Dessverre ser det ut til at administrasjonen i Sandnes kommuner aksepterer NVEs konklusjon i støysaken. I kommuneadministrasjonen har man nemlig gitt uttrykk for at støysaken nå bør avsluttes, til tross for at mange naboer fremdeles har store støy- og helse plager. Heldigvis er det kloke politikere i Sandnes kommunestyre som ikke vil slå seg til ro med dette. I kommunens Utvalg for miljø og tekniske saker ble det nylig enstemmig vedtatt å sende saken tilbake til kommuneadministrasjonen, med klar beskjed om at problemene må løses:

«Utvalg for miljø og tekniske saker ber kommunedirektør legge fram sak for utvalget og formannskapet med formål å reparere vedtaket vedrørende redusert støygrense fra Lden 45 til Lden 42 for Vardafjell jfr. tidligere enstemmige vedtak, slik at utvalget og formannskapet kan gjøre nytt vedtak i tråd med intensjonen i tidligere vedtak. Før saken legges fram må støykartet oppdateres med målinger fra alle berørte naboer. Utvalget viser til ansvaret kommunen har etter at kommunene fra 1. januar 2020 fikk delegert myndighet som forurensningsmyndighet for blant annet støy fra vindturbiner.»

Kommunen er ansvarlig myndighet for folkehelseloven og forurensningsloven

Norges vassdrags- og energidirektorat er konsesjonsgiver i vindkraftsaker, men tar ikke ansvaret når naboer til vindkraftanlegg får helseplager som en konsekvens av støyen. NVE kan kun føre tilsyn etter etter energiloven. Alle andre lover må følges opp av andre myndigheter. NVE har bekreftet at det er kommunen som er ansvarlig myndighet for folkehelseloven og forurensingsloven. Utslipp av støy er definert som forurensing i forurensingsloven. Det er altså den enkelte kommune som må vurdere hvordan turbinstøy kan påvirke folkehelsen. Både administrativt ansatte og politikere i kommunene bør gjøre seg kjent med dette ansvaret før de vurderer å støtte vindkraftprosjekter.

Norges vassdrags- og energidirektorat er konsesjonsgiver i vindkraftsaker, men tar ikke ansvaret når naboer til vindkraftanlegg får helseplager som en konsekvens av støyen.


Nye innlegg