Aasland OED i mosjøen

Statsråd med språkvegring

EU foreslår nå tildeling av konsesjoner uten at det foreligger […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

29. juli 2022

Del:

EU foreslår nå tildeling av konsesjoner uten at det foreligger prosjektspesifikke konsekvensutredninger, hvis myndighetene på forhånd har pekt ut områder som spesielt velegnet for produksjon av fornybar energi. På bildet er olje- og energiminister Terje Aasland (til venstre) på vei inn til et møte i forbindelse med et opphold han hadde i Vefsn kommune 2. mai i år. Foto: Motvind Norge


Tekst: Hildegunn Flengstad og John Fiskvik, leder og 1. nestleder i Motvind Norge


EU sendte 18. mai ut på høring «REPowerEU», en plan som skal sette ny fart på videre utbygging av fornybar energi i EU. Planen innebærer en kraftig reduksjon av lokale myndigheters og lokalbefolknings mulighet for involvering og innflytelse på videre utdelinger av konsesjoner til f.eks vindkraft.

 

Motvind Norge er en stor, medlemsbasert organisasjon, etablert i forbindelse med den voldsomme folkelige reaksjonen på forrige regjerings utredning «Nasjonal ramme» for videre utbygging av vindkraft på land i Norge i 2019. Reaksjonene den gangen var som kjent så voldsomme at regjeringen Solberg måtte skrote hele planen.

Reaksjonene den gangen var som kjent så voldsomme at regjeringen Solberg måtte skrote hele planen.

Vår organisasjon var nå ikke en gang gitt plass på listen over høringsinstanser, som omfattet 140 offentlige instanser og private organisasjoner. Vi kritiserte 14. juli både dette og at olje-og energidepartementet 9. juni hadde sendt ut en prinsipielt svært viktig sak på kort sommerhøring med frist 8. august. Pga. kritikk fra oss og andre ble fristen forlenget til 22. august. Vi kritiserte også at departementet ikke hadde oversatt de aktuelle EU-dokumentene i saken til norsk, men presenterte dem på engelsk.

Olje-og energiminister Terje Lien Aasland svarte på vår kritikk i Klassekampen 19. juli. Der begrunner han at dokumentene ble sendt ut på engelsk slik: «Hvis Norge skal ha en reell mulighet til å påvirke det som blir vedtatt i EU, må vi være tidlig ute med å utvikle en norsk posisjon. Derfor var det originaldokumentene på engelsk som ble sendt ut på høring.» Hvis det var viktig å handle raskt med høringen, er det påfallende at saken lå i departementet i tre uker før den ble sendt ut på høring. Samtidig viser dette at departementet hadde god tid til å få dokumentene oversatt til norsk om departementet hadde ønsket det.

Hvis det var viktig å handle raskt med høringen, er det påfallende at saken lå i departementet i tre uker før den ble sendt ut på høring.

Det går an å spekulere på hvorfor dette skjedde. Etter en rask gjennomlesing av dokumentene finner vi essensen i saken, godt gjemt inne i de 34 engelske sidene. Hovedpoenget er at myndighetene skal utpeke områder som spesielt egnet for utbygging av fornybar energi, nokså identisk med det Solberg-regjeringen prøvde på i 2019. Så kommer det svært viktige, her gjengitt på norsk (Hvis statsråden ikke er fornøyd med oversettingen, får han komme med sin versjon):

Hovedpoenget er at myndighetene skal utpeke områder som spesielt egnet for utbygging av fornybar energi, nokså identisk med det Solberg-regjeringen prøvde på i 2019.

«I de områdene som er utpekt som særlig egnede for fornybar energi bør fornybar-prosjekter, som er i samsvar med regler og bestemmelser som er fastlagt i den eller de planer som medlemsstatene har utarbeidet, forventes å ikke ha vesentlige innvirkninger på miljøet. De bør derfor være unntatt fra kravet om miljøkonsekvensutredning på prosjektnivå som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU24, med unntak av prosjekter som kan forventes å få vesentlige innvirkninger på miljøet i en annen medlemsstat, eller hvis en medlemsstat, som kan forventes å bli berørt i vesentlig grad, ber om det.»  

Kortversjonen kan formuleres slik: Når myndighetene har pekt ut områder som spesielt velegnet for produksjon av fornybar energi, kan konsesjoner gis av myndighetene uten at prosjektene blir konsekvensutredet. Forutsatt at ikke Sverige, Finland eller Russland skulle protestere!

Når myndighetene har pekt ut områder som spesielt velegnet for produksjon av fornybar energi, kan konsesjoner gis av myndighetene uten at prosjektene blir konsekvensutredet.

Det er kanskje ikke så rart at statsråden foretrakk å sende saken på høring uten å oversette dokumentene til norsk.


 

Nye innlegg