21-Synlighet-og-dominans

Stjørdal kommune vingler og holder døra på gløtt!

Fylkestinget i Trøndelag vedtok for 20 måneder siden et tydelig NEI til ytterligere vindkraft i Trøndelag. Stjørdal kommune vedtok enstemmig for 18 måneder siden å slutte seg til Trøndelag fylkestings vedtak.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. februar 2021

Del:

4-5 vindkraftanlegg er under oppføring, godkjenning eller planlegging rundt Selbusjøen. Disse vil endre karakteren til landskapet og få store konsekvenser for bl.a. naturmangfold, dyreliv og livskvalitet. Kartet viser foreslåtte turbinplasseringer, dominanssoner og influens i 5, 10, 20 og 30 km avstand. Illustrasjon: Bård S. Solem.Bård S. Solem

Fylkestinget i Trøndelag vedtok for 20 måneder siden et tydelig NEI til ytterligere vindkraft i Trøndelag. Stjørdal kommune vedtok enstemmig for 18 måneder siden å slutte seg til Trøndelag fylkestings vedtak.

I går 18.02.2021 åpnet kommunestyret i Stjørdal døra på gløtt for mottak  av vindkraftsøknader – selv om de «på generelt grunnlag er skeptisk til en vindkraftutbygging i kommunen». De holder dermed vindkraftbransjen for narr!

Vindkraftbransjen etterlyser forutsigbarhet – det kunne de fått! De kunne fått en bekreftelse på at det 18 måneder gamle vedtaket fortsatt står ved lag. I stedet ønsker de alle «næringslivsinitiativ» velkommen slik at de kan behandle det «åpent, ryddig og skikkelig etter det lovverk som måtte bli gjeldende».

Vi trenger politikere som staker ut kursen, som sier at vindindustri ikke er en ønsket næring i Stjørdal. Politikere som går i front og kjemper for grunnleggende prinsipper. I stedet kommer de haltende etter og skal behandle sak for sak etter hvert som de dukker opp…

Fra Vennefjellet i sør kan utsikten bli dramatisk endret hvis Arise AB får realisert drømmen om å oppføre 31 turbiner i 220 meters høyde. Inngrepene er permanente og klimagassutslippene fra karbonrik vegetasjon irreversible! Illustrasjon: Bård S. Solem Foto: Olav Bidtnes.
Fra Selbuskogen i øst kan utsikten bli dramatisk endret hvis Arise AB får realisert drømmen om å oppføre 31 turbiner i 220 meters høyde. Inngrepene er permanente og klimagassutslippene fra karbonrik vegetasjon irreversible! Illustrasjon: Bård S. Solem Foto: Bård S. Solem

Rundt Selbusjøen er det nå 4-5 vindkraftverk under oppseiling. Det siste forslaget som dukket opp 5. februar er 31 turbiner i 220 meters høyde som er foreslått i Leksdal statsalmenning sør for Stjørdal sentrum. Stokkfjellet i Selbu er allerede under bygging. Eggjafjellet og Åstfjellet er til behandling hos NVE mens anlegget i Brungfjellet er lagt til side (men kan dukke opp igjen). På Kattuglåsen er det også foreslått noen turbiner. Landskapet i midtre deler av Trøndelag kan bli rasert og fullstendig forandret hvis disse realiseres!

Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er at det svenske vindkraftselskapet ARISE AB for noen dager siden presenterte et forslag om etablering av et vindkraftverk i skogområdene i Leksdalen statsalmenning noen kilometer sør for Stjørdal sentrum – tross kommunens tidligere NEI til vindkraft. I møte med Stjørdal kommune kunne de fortelle at «fornybar elproduksjon er sentralt for å skape nye industriarbeidsplasser slik som batterifabrikker, datasentre og hydrogenanlegg». Vi skal altså ofre våre omgivelser for å produsere Bitcoin, batterier og hydrogen med stort energitap!

Statskog som er satt til å forvalte store eiendommer – våre eiendommer – har inngått en intensjonsavtale med ARISE AS for å etablere vindkraftverket. «Vi sikrer fellesskapets verdier for framtida» er hovedoppslaget på deres hjemmeside. Det kan umulig være naturmangfold, rekreasjon, folkehelse, dyreliv, uberørt natur og villmark de har i tankene. Hvilke verdier setter Statskog høyest?

Dette er forslaget til turbinplassering som Arise AB la fram for Stjørdal kommune 4. februar 2021. Kartet viser ikke de fysiske inngrepene i terrenget (veier, skjæringer, fyllinger, sprengstein, masseuttak, trafostasjon, driftsbygninger mm). Illustrasjon: Bård S. Solem

Forslaget til ARISE AB og Statskog er stikk i strid med prinsippvedtakene i Trøndelag fylkeskommune og Stjørdal kommune som ikke ønsker ytterligere vindkraft i fylket og kommunen! Politikerne har gitt et tydelig signal – da er det frekt å lansere en utbygging som går på tvers av demokratiske vedtak!

Arise AB foreslår turbinplasseringer som vist på kartet. Turbiner i 220 meters høyde vil fullstendig dominere landskapet i 660 m avstand (3x turbinhøyden) og dominere omgivelsene inntil 2,2 km avstand (10x turbinhøyden). Dette er i følge NVE og Miljødirektoratets definisjon av dominans. Illustrasjon: Bård S. Solem

De 31 turbinene nord for Vennafjellet vil totalt dominere 28 km2 og sette en industriell karakter på landskapet som beslaglegger 79 km2 av det flotteste terrenget i Trøndelag. 200 km2 blir påvirket av anlegget i en avstand på 5 km. Turbinen vil kunne være synlige fra Gråkallen i vest til Skarvan i øst, Frosta i nord og Rensfjellet i sør. Turbinene som er 220 m høye – like høye som masta på Vassfjellet – vil rage høyere enn Vennafjellet.

Eksempel på turbiner med høyde 220 m plassert på Vassfjellet – der maste også er 220 m.  Illustrasjon: Bård S. Solem
Eksempel på turbiner med høyde 220 m plassert på Tyholt. Tyholttårnet er 70 meter ved restauranten. Illustrasjon: Bård S. Solem

Dette anlegget kommer på toppen av de andre anleggene som er under oppseiling rundt Selbusjøen. Hvem har ansvaret for å presentere det totale bildet? Hvorfor er ikke sentrale planmyndigheter i førersetet? Hvorfor dukker anleggene opp som paddehatter uten en overordnet plan? På tross av tydelige politiske signaler!

I stedet for et reelt grønt skifte får vi industrianlegg med enorme dimensjoner i naturen. Ønsker vi turbiner i 220 meters høyde som roterer og blinker med høyintense lys? Skaper et lydtrykk og støy som gjør store områder uegnet til rekreasjon og friluftsliv, fritidsbebyggelse og boliger? Sprenger seg vei gjennom fjellet, fragmenterer naturområder og graver opp karbonrik myr? Hindrer ferdsel i vinterhalvåret på grunn av fare for iskast?

Vi har nettopp startet på FNs tiår for naturrestaurering. Da er det ikke smart å starte det med ytterligere nedbygging. Økonomene kan fortelle oss at det er mye dyrere å restaurere natur enn å la være å bygge den ned.

Vindkraft er ikke fornybar – den setter varige spor i landskapet og folkesjela!

Politikerne i Stjørdal tok hadde sjansen til å stadfeste sitt tidligere vedtak. Vindkraftbransjen etterlyser forutsigbarhet – det fikk de ikke!

Protokoll møte i Stjørdal kommunestyre 18. februar 2021 sak FO 8/21 Vindindustri i Leksdal statsalmenning

ARISE AB sin presentasjon i kommunen 4. februar 2021