Svarthammaren-foto-Liv-berge-Heimsbakk

Stopp for Svarthammaren vindkraftanlegg Trøndelag

Mot Svarthammaren. Foto Liv Berge Heimsbakk. Tekst: Kari Merete Andersen […]

Forfatter:

Kari Merete Andersen

Kategorier:

Publisert:

24. august 2022

Del:

Mot Svarthammaren. Foto Liv Berge Heimsbakk.


Tekst: Kari Merete Andersen


Svarthammaren i Trøndelag skulle skånes fra vindkraftutbygging, men så kom planene opp på nytt. Nå er området reddet igjen, denne gangen av Forsvaret.

Konsesjon til vindkraftutbygging på Svarthammaren ble første gang gitt i 2013, til SAE Vind. Dette selskapet trakk seg imidlertid fra konsesjonen grunnet dårlig lønnsomhet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lyste da ut området på nytt i 2018, og tre selskap søkte dermed om konsesjon i 2019: Norsk Vind Energi (Helvig, Skorpen, Lånke), Trønderenergi (Gjersvold) og Njordr (Sjøtveit).

Svarthammaren ligger i et område som på utlysningstidspunktet hørte til Snillfjord kommune. Kommunestyret i Snillfjord gikk med stort flertall imot vindkraftanlegget. Men så ble Snillfjord kommune ved kommunesammenslåing splittet opp, og dermed havna Svarthammaranlegget i nye Orkland kommune. I 2022 har Orkland kommune til behandling sin arealplan, og gamle snillfjordinger har jobbet for at fjellområdet skal tilbakeføres fra vindindustriområde til LNFR-område. Samtidig har vindkraftutbyggere vært på møter i Orkland kommune og jobbet for nytt vindkraftanlegg. Som følge av det var innstillingen fra Orkland kommune at området fortsatt skal være avsatt til vindkraftanlegg.

Mange har jobbet hardt for å få kommunen til å tilbakeføre området til LNFR. Gruppa «Bevar Svarthammaren» og Naturvernforbundet i Orklaregionen har planlagt politiske møter, og både Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag har jobbet med saken. Dyktige enkeltpersoner knyttet til disse gruppene har skrevet viktige avisinnlegg, og stadig flere folk har våknet og blitt oppmerksomme på planene. Nå ser det ut til at området reddes av Forsvaret!

Forsvarsbygg jobber med Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og bygningsloven, og Forsvarsbygg er gitt innsigelsesmyndighet for å ivareta Forsvarets interesser. Sitat fra brevet Forsvarsbygg har sendt: «Forsvarsbygg fremmer innsigelse til at området på Svarthammaren er avsatt til vindkraft. Arealbruken er ikke forenlig med nasjonale forsvarsinteresser. Et vindkraftverk vil svekke ytelsene fra Forsvarets nye radar for luftromsovervåking og forstyrre innflyvningskontroll og lav- og nærforsvarsberedskapen til landets viktigste flybase. Arealbruken er i strid med nasjonale mål og interesser som gjennom Forsvarssektorens langtidsplaner er besluttet å skulle forsterkes og videreutvikles» (Brevet refererer til lokalisering av kampflybasen på Ørland, Langtidsplan for Forsvaret / Luftkommando og luftkontroll, samt investeringsbeslutningen for militær luftromsovervåking).

Videre sitat fra brevet: «Kommunene har i sitt planarbeid ansvar for at også nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. I henhold til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kgl. res 14. mai 2019, skal det legges til rette for å sikre Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner.»

Ifølge avisa Sør-Trøndelag sa ordfører Oddbjørn Bang følgende etter å ha fått brevet fra Forsvarsbygg: «Det er ingen andre områder som er konsesjonssøkt, så videre vindkraftutbygging i Orkland er lagt dødt med denne innsigelsen». Han bekreftet at kommunen ikke kommer til å vedta noe som går på bekostning av nasjonale forsvarsinteresser. Nå gjenstår det å se at kommunen omgjør arealplanen sin for området, sånn at det blir tilbakeført til LNFR, et industrifritt naturområde. Da kan vi feire!

Det er med dette området som med flere andre som vindkraften har kastet seg over – navnebruken er unøyaktig og de bruker ikke de stedsnavnene som man er vant med fra tidligere tider. Svarthammaren i seg selv er ikke et svært område, men anlegget var planlagt langt utover i Krogstadfjellet på Tannvikhalvøya. Nå må det få fred!


Her finner du mer informasjon om saken.