oyfjellet-galleri-12

Øyfjellet. Stortinget må stoppe NVE!

16. februar ga NVE forlenget frist til Øyfjellet Wind AS for oppstart av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen, til 30.9. 2022.

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

22. februar 2021

Del:

Foto: Trond Erik Vollen

Av: Hogne Hongset, vindkraftmotstander
Først publisert i Nordnorsk debatt 21.2.2021

16. februar ga NVE forlenget frist til Øyfjellet Wind AS for oppstart av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen, til 30.9. 2022. Forlengelsen er høyst tvilsom, sett i relasjon til dette enstemmige vedtaket i Stortinget 19. juni 2020: «Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.»

«Gjeldende regelverk» er gitt av NVE selv i brev av 27.11.2019. («Praksis for forlengelse av frist for idriftsettelse og prioritering av detaljplan/MTA for urealiserte vindkraftkonsesjoner på land»). Her heter det som hovedregel: «Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført.»

I brevet der NVE nå gir utsettelse, refereres ikke hovedbestemmelsen. Derimot unntaksbestemmelsen, som er slik: «I særlige tilfeller hvor konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.»

Formuleringen «hvor konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene» er pent sagt en tøyelig formulering. Øyfjellet Wind søkte om forlenget frist for oppstart 13. juli 2020. På dette tidspunktet var arbeidet som var utført i all hovedsak en del veibygging. I brevet der NVE nå gir utsettelse, legges til grunn status for arbeidet pr i dag(!), mer enn syv måneder etter at søknaden om utsettelse ble sendt. NVE skriver i brevet: «Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt.»

Da Øyfjellet Wind søkte om utsatt oppstart var selvsagt NVE kjent med at Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt allerede hadde reist søksmål mot Staten ved OED om konsesjonens gyldighet. Det var også levert begjæring om midlertidig forføyning for å stoppe arbeidet, inntil konflikten var rettslig prøvd. Det var blant annet krav i konsesjonen om at det skulle inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, noe som ikke var gjort.

Tidslinjen videre fra det tidspunktet Øyfjellet Wind søker utsettelse, 13. juli, er interessant. Med bakgrunn i Stortingets ferske anmodningsvedtak om å nekte nye utsettelser, samt den foreliggende rettstvisten, skulle en tro NVE ville foreta en så rask saksbehandling som mulig. Men NVE bruker en måned bare på å sende søknaden om utsatt oppstart på høring til berørte parter. Det skjer først 13. august. Høringsfristen settes til 14. september. Når høringsfristen er ute, bruker så NVE 5 måneder på å behandle høringssvarene og fatte beslutning, noe som altså skjer 16. februar 2021. NVE er selvsagt klar over at vedtaket om utsettelse vi bli påklaget, og at nye uker og måneder går før en endelig avklaring foreligger gjennom et vedtak i OED. Og byggearbeidet fortsetter …

Det er her grunn til også å nevne at et vindkraftverk må få godkjent en såkalt MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan). Dette er den detaljerte planen for utforming av anlegget.

Saken om MTA-planen forteller også noe om tempoet i saksbehandlingen i denne saken i OED. MTA-planen for Øyfjellet ble godkjent av NVE 18.12.2019. Men vedtaket ble påklaget, med klagefrist 25. januar 2020. Etter klagefristens utløp satt NVE på saken til 19. mai 2020, da den ble oversendt OED for endelig avgjørelse. Klagene på denne planen er per dags dato ennå ikke avgjort av OED, 13 måneder etter at klagefristen løp ut. Og byggingen fortsetter …

For Øyfjellet Wind og investoren Aquila Capital er tydeligvis svært risikovillige. Byggingen av anlegget startet 20.12.2019, mens utbygger og investor er vel vitende om at NVEs 2 dager gamle godkjenning av MTA-planen ville bli påklaget. I realiteten bygges anlegget fra dag en og til i dag på investors regning og risiko. Det kan spekuleres på hva som har utløst en slik risikovilje.

Øyfjellet Wind begrunnet søknaden av 13. juli om utsatt oppstart med forsinkelser pga koronarestriksjoner, mye snø og demonstrasjoner mot byggingen. Dette kommer i et merkelig lys, sett ut fra et intervju som Øyfjellet Winds egen prosjektleder gav til avisa Helgelendingen 20. juli 2020. Der sier han blant annet dette:

Vi har noen spesialister som tar ferie, men veiproduksjonen går som planlagt hele sommeren. Veidekke har jobbet godt i det siste, og det er fine arbeidsforhold, så vi ligger greit an i forhold til framdriftsplanen.

Prosjektlederen får kort tid etter avløsning.

NVE har i denne saken i realiteten ikke brydd seg om Stortingets klare vedtak fra 19.6.2020. I stedet for å si nei til utsettelse i samsvar med hovedregelen i sin egen rutine, lar NVE i stedet utbyggeren fortsette i syv måneder etter at søknaden om utsettelse er levert, og bruker så det arbeidet som er utført i de syv månedene som begrunnelse for at utbyggeren «- – har kommet langt i byggearbeidene». Det er vanskelig å tenke seg at en slik beslutning, i direkte strid med Stortingets klare vedtak, ikke er avklart med politisk ledelse i OED.

Saken blir nå tatt opp i Stortinget. Det enstemmige vedtaket 19.6.20 ble fremmet av AP, H, Frp, SP, V og KrF, og støttet av også SV, R og MDG. Det blir spennende å se hvilke partier som nå eventuelt vil akseptere at Stortinget blir overkjørt av NVE.

Dette vil bli nyttig informasjon når vindkraftmotstandere skal velge stemmeseddel på valgdagen 13. september.