Elises barn liten i reingjerdet, Fosen Nord, foto privat

Trusselbildet på Fosen

Reindrift i Nord-Fosen siida. Foto: Privat. Det er 500 dager […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

28. februar 2023

Del:

Reindrift i Nord-Fosen siida. Foto: Privat.

Det er 500 dager etter dommen i Høyesterett, men Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida har allerede levd med trusselen i 22 år! Hva gjør det med menneskene og den samiske kulturen?

Tekst og kartdesign: Bård S. Solem


Regjeringa forsøker å lure seg rundt dommen ved å henge seg opp i at inngrepene «på sikt» vil utgjøre en alvorlig trussel mot reindriftsnæringa. Trusselen har eksistert i mange år! Det er allerede bygd 7 vindkraftanlegg i vinterbeitene til de to reinbeitedistriktene. Det har i en årrekke vært et umenneskelig press og en kamp i rettssystemet! Byggingen av Storheia og Roan vindkraftanlegg fikk begeret til å flyte over, og Høyesterett satte foten ned.

I tillegg til Storheia og Roan vindkraftanlegg ligger Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet, Bessakerfjellet, Skomakerfjellet og Sørmarkfjellet vindkraftanlegg i vinterbeitene til de to reinbeitedistriktene. En ny 420 kV kraftlinje skjærer seg gjennom vinterbeitene og trekkleiene.

Byggingen av Storheia og Roan vindkraftanlegg fikk begeret til å flyte over, og Høyesterett satte foten ned.

Reinen trenger beitero – ikke minst om vinteren – det har nok ikke verken Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Olje- og energidepartementet (OED) eller Regjeringa forstått. Tilgang til ulike vinterbeiter er kritisk for reindrifta. Reinen følger de naturgitte forholdene som varierer fra år til år.

Men det stopper ikke der. I de østlige vinterbeitene på Fosen har det vært innmeldt hele 10 vindkraftanlegg opp gjennom årene. Disse ble lagt på is fordi det ikke er nettilknytning i området. Det betyr at de kan dukke opp så snart det kommer en kraftlinje som kobler seg på den nye 420 kV linja. Når skal reindriftsutøverne kunne senke skuldrene og bli trygg på at kulturen kan videreføres til neste generasjon?

Se på kartet. De etablerte anleggene er tegnet med dominanssoner (iht. NVE sin definisjon) og influenssoner i 5 km avstand til turbinene. Reindrifta blir i stor grad påvirket innenfor dette arealet. Spesielt simler og kalver blir påvirket og mister dermed tilgangen til verdifulle beitearealer. Kartet viser hvorfor Høyesterett – i enstemmig storkammer – slo fast at det pågår brudd på menneskerettighetene og at to av anleggene er satt opp i strid med samenes urfolksrettigheter.

Konflikten gjelder ikke bare Storheia og Roan vindkraftverk. Det er summen av press fra alle kanter som tvinger fram reaksjonene vi nå opplever. Det er derfor skammelig av OED å foreslå at samene skal flyttes til andre områder – som en hvilken som helst buskap! Og hvor skulle det i så fall være? Reinen har allerede funnet de områdene som egner seg til vinterbeite på Fosen. Eller tenker de å fordrive samene fra Fosen? 

Det er summen av press fra alle kanter som tvinger fram reaksjonene vi nå opplever.


Nye innlegg