Buheii, Lovbrudd
741EC937-BDE1-4E82-BA45-EAA4C06F9C57

Vi anmelder Buheii vindkraftverk

av styreleder Eivind Salen Den 6. august, 2021, gikk det […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

16. august 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Den 6. august, 2021, gikk det ut anmeldelse fra Motvind Norge til Flekkefjord og Kvinesdal lennsmannskontor. Det er utbygger Buheii Vindkraftverk AS som blir anmeldt for brudd på Plan- og bygningsloven (pbl). Lovbruddet består i å ha iverksatt tiltak uten at det er omsøkt i henhold til pbl § 20-1, bokstav k, l og m. Dette er straffbart etter pbl § 32-9, jf. 32-8 første ledd bokstav a, b, d og f.

Anmeldelsen falt sammen med innledningen på Camp Buheii, der samtlige partier med Stortingskandidater fra Agder ble invitert for å bli konfrontert med lovbruddene, og for å svare på dem. Motvind Norges Anne Baardvik og Eivind Mauland gikk i detalj gjennom dem på fagseminar fredagen, før det var politisk utspørring ledet av Torbjørn Lindseth lørdagen.

Natt til lørdag hadde vi aksjon i anlegget, der turbintransporten ble stanset, i krav om at utbygger viste frem den påkrevde søknaden og svaret på den.

Anmeldelsen er den siste i en lang rekke brev og henvendelser til forskjellige offentlige etater og institusjoner i Norge. Det siste, og viktigste, til statsforvalteren i Agder, ble sendt i september 2020, og vi har ennå ikke fått svar.

Det svekker tilliten til det offentlige, at brev fra innbyggere ikke blir besvart, og at påviste lovbrudd ikke blir tatt tak i og ordnet opp i. I stedet lar staten Norge utbygger Buheii Vindkraftverk AS, som er eid av britiske RES Group, som igjen har solgt til australske MacQuarie group, få fortsette ødeleggelsene av det verdifulle og sårbare landskapet på Biuheii.

Konsekvensene av unnlatelsene er i korte trekk

  • Rettighetshavere er ikke varslet om tiltaket, og kan være fratatt dokumenterte rettigheter, og uten at kompetent organ har avklart rettighetsforhold fastsatt gjennom utskifting tinglyst år 1900.
  • Tiltakshaver har inngitt uriktige opplysninger til myndighetene
  • Festerett er martikulert uten at det på forhånd er fattet lovlig vedtak slik som påkrevet etter matrikkelloven § 10-1. ledd jf. pbl § 20-1 bokstav m. Dette har i sin tur medført at festeretten er tinglyst og pantsatt på mangelfullt grunnlag. Den manglende avklaringen skader grunnbokas troverdighet og notoritet.
  • Omfattende terrenginngrep, massetak og veganlegg er som følge av manglende overholdelse av søknadsplikten ulovlig iverksatt miljøkriminalitet. Et stort naturområde er ødelagt,

Selve lovbruddet, med den manglende søknaden, er krystallklart, men saken grumses til av at statlig forvaltningsnivå har gitt uriktig informasjon til underliggende nivå. Det er Energimyndighetene med NVE og OED som påberoper seg å være tilsynsmyndighet og myndighetsutøver, og insisterer på at det er greit å gjøre det på denne måten, selv om det ikke er hjemmel i lovverket for å gjøre det. Siden saken er komplisert, anmoder Motvind Norge om at Økokrim blir trukket inn.

Hele anmeldelsen kan leses her. Det er interessant lesing, og nyttig kunnskap for både politikere og forvaltning, og alle landets innbyggere. Vi følger opp.