Vindkraftutbygging truer Helgeland, ny versjon

Vindindustrien truer Sjonfjellet og Helgelandskysten!

Om vindkraftplanene for Sjonfjellet ikke stanses, vil et stort område […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

23. september 2022

Del:

Om vindkraftplanene for Sjonfjellet ikke stanses, vil et stort område bli dramatisk endret. Grafisk design: Bård S. Solem

Vindindustri truer Sjonfjellet i kommunene Nesna og Rana i Nordland. Bård S. Solem i Motvind Norge har visualisert de planene som foreligger foreløpig.


Tekst, film og foto: Bård S. Solem, Motvind Norge


Vindkraftselskapet Njordr konsekvensutreder nå utbygging av et gigantisk vindkraftanlegg på Sjonfjellet, som ligger i de to nordlandskommunene Nesna og Rana. Samtidig utredes muligheter for havvindprosjekter ved øyene Træna, Lovund og Selvær. I Glomfjord i Meløy kommune i Nordland er det uttrykt ønske om opptil 7 TWh vindkraft til ammoniakk- og hydrogenproduksjon. Det omstridte vindkraftanlegget på Øyfjellet i Vefsn kommune skal etter planen stå ferdig innen 30. september 2022.

Njordr hevder på sin hjemmeside at Sjonfjellet «er godt egnet til produksjon av vindkraft», blant annet fordi det ikke er fritidsboliger eller hus i umiddelbar nærhet eller registrerte kulturminner eller verneområder, «noe som tilsier lavt konfliktnivå ift. disse interessene». Det vindkraftselskapet hopper bukk over, er det faktum at området må anses for å være spesielt verdifullt nettopp fordi det i så stor grad er uberørt.

Njordr opplyser videre at vindkraftverket de konsekvensutreder, vil produsere 2,5 TWh i året. Til sammenligning vil Øyfjellet vindkraftverk, som legger beslag på et areal i samme størrelsesorden, ca. 48 km2, produsere 1,29 TWh, når det er fullt utbygd. Hvordan skal Njordr klare å produsere dobbelt så mye som Øyfjellet når arealene er omtrent like store? Hvor store vil turbinene måtte være, og hvor mange vil man trenge av dem? Hvorfor vil Njord trenge kun 19 km2 for å produsere 1 TWh, når gjennomsnittsanlegget i Norge trenger 35 km2 for å oppnå dette?

Øyfjellet vindkraftanlegg har 72 turbiner som er 200 m høye, med en effekt på 5,3 MW pr. turbin. Rotorene har en diameter på hele 160 m som er de desidert lengste montert på norsk jord. Sveiparealet til rotorene er derfor enormt, noe som gir økt risiko for kollisjon med fugler. Uansett hvordan utbyggeren snur og vender på turbinene, forsøker å unngå trekkleier og flytteleier for reindrift og justerer plassering for å fange mest mulig vind, vil et anlegg på Sjonfjellet, med over 100 turbiner som rager mer enn 200 meter over bakkenivå, dominere terrenget.

Uansett hvordan utbyggeren snur og vender på [det], vil et anlegg på Sjonfjellet, med over 100 turbiner som rager mer enn 200 meter over bakkenivå, dominere terrenget.

Filmen viser hvordan området kan bli seende ut hvis turbinene plasseres innenfor det planarealet som ble foreslått i forbindelse med en tidligere søknad sendt fra vindkraftselskapet til NVE. Kartene viser vindkraftverkets «totaldominans» (3x turbinhøyden) og i tillegg den «ytre visuelle dominanssonen» (10 x turbinhøyden). Videre er det markert på kartet hvilke områder som vil befinne seg fem, 10, 20 og 30 kilometer unna turbinene. hva som kommer innenfor en grense på fem kilometers avstand fra anlegget. Turbinene vil kunne bli synlige i 40-50 km avstand, ifølge NVE.

Njordr holder kortene tett til brystet og offentligjør ingen planer før de sender inn ny søknad om konsesjon til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det kan godt hende at de øker høyden på turbinene ytterligere, til eksempelvis 225 meter, slik at antallet kan reduseres.

Det er skremmende at sentrale politikere fortsatt applauderer brutal industriutbygging i tilnærmet urørt natur, når det nå er godt dokumentert hvor ødeleggende dette er for et høyt antall arter, for reindriften og for folkehelsen.

Det er skremmende at sentrale politikere fortsatt applauderer brutal industriutbygging i tilnærmet urørt natur, når det nå er godt dokumentert hvor ødeleggende dette er for et høyt antall arter, for reindriften og for folkehelsen. Om vindkraftutbyggingen på Sjonfjellet realiseres, vil det være svært ødeleggende på flere ulike måter. Det at verdifull natur raseres er ille nok i seg selv. Når folk flest mister tilliten til at ting går riktig for seg, er det i tillegg et demokratisk problem som de styrende myndighetene bør ta på dypeste alvor. Vindindustrien setter permanente spor og kan derfor ikke kalles «fornybar» i ordets rette forstand.

Slik vindkraftselskapet Njordr ser det, er Sjonfjellet «er godt egnet til produksjon av vindkraft», blant annet fordi det ikke er bygd så mye i området fra før.


En tidligere versjon av innlegget ble først publisert på Facebook.


Les mer om vindkraftprosjekter og energikrevende industriprosjekter på Helgeland her:

NVE om havvindutbygging utenfor Helgelandskysten (dokument fra 2020).

Norsk Grønnkraft AS sin søknad om å bygge ut vindindustri på Sjonfjellet ble stilt i bero av NVE i 2016.

NVE om Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune