det-store-bildet-Finnmark-flyfoto

DET STORE BILDET – Finnmark

Denne sommeren har hjerteskjærende bilder og reportasjer fra Haramsøya og Frøya åpnet øynene til svært mange. Også i Tysvær, Buheii og i Nord-Odal har vindkraftaktørene satt i gang anleggsarbeid, i yngletida, uten at alle formaliteter er på plass - med bistand fra politiet.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. juli 2020

Del:

Av Ragnhild Sandøy og Bård Solem

Denne sommeren har hjerteskjærende bilder og reportasjer fra Haramsøya og Frøya åpnet øynene til svært mange. Også i Tysvær, Buheii og i Nord-Odal har vindkraftaktørene satt i gang anleggsarbeid, i yngletida, uten at alle formaliteter er på plass – med bistand fra politiet. Bildene av de mange fortvilte i bunnløs sorg over ødeleggelser av naturen de lever i, har bidratt til at de mange negative konsekvenser vindkraftindustri nå er godt dokumentert. Stortinget har krevd gransking av prosessene. Riksmedia som VG og flere er endelig på banen med balanserte oppslag, bransjen kontrollerer ikke lenger det offisielle rosa bildet av vindkraft.

Bildene fra vindkraftverket på Kvaløya i Tromsø har vakt avsky landet rundt. Denne helga har Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk samling i Levajok – Levajohkis i Tana.
Hvordan vil det planlagte vindkraftverket mellom Rastigaissa og Laksefjordvidda påvirke et av de største villmarksprega områdene i Nord Europa?

Vi kan sammenligne det planlagte Davvi vindkraftverk med Alta-Kautokeinosaka.
Alta kraftverket innebar neddemt areal på 3 km2.

Det planlagte Davvi vindkraftverk har helt andre dimensjoner:
Total dominans: 78 km2
Ytre visuelle dominanssone (dominere landskapsbildet) 161 km2
Altså 50 x større areal enn i Altautbygginga!

Areal innenfor 3 km avstand: 240 km2
Areal innenfor 5 km avstand: 375 km2 (teoretisk avstand for inngrepsfri natur)

Areal der turbinene potensielt blir synlige:
10 km avstand: 825 km2
20 km avstand: 2 185 km2
30 km avstand: 4 175 km2

NVE oppgir at synlighet skal vurderes innenfor 30 km avstand – dette tilsvarer altså 4 175 km2.

Forskning viser at reinens, spesielt simlenes, trekkmønster, påvirkes inntil 5 km avstand fra turbinene. Rásttigáisá er godt synlig fra Varangerhalvøya, 100 km unna. Turbinene vil være godt synlige i det åpne landskapet og påvirke fjell og vidde helt til Varangerhalvøya og langt inn på finsk side. Planene om Davvi vindkraftverk har dimensjoner og vil forvandle landarealer på en måte ingen av oss kan forestille seg!

Davvi vindkraftverk er kun ett av de mange vindkraftverk som planlegges i Finnmark!

DET STORE BILDET er skremmende!

Motvind kartlegger omfanget av alle  vindkraftprosjekt og overføringslinjer. I tillegg til innmeldte og konsesjonsgitte vindkraftverk, kommer prosjekter i 0-fasen, de som er unntatt offentlighet. Dessuten enorme havvindprosjekt som truer fiskebestander og dermed også fiskeflåten og kystsamfunn. Nye 420 kV kraftlinjer med «monstermaster» er planlagt å føre kraft som råvare fra landsdelen og utveksle med Finland og Sør-Norge.

Disse anleggene vil påføre natur og kultur  massive fysiske inngrep og sår. Reindrift. Utmarksbruk. Reiseliv. Friluftsliv. Landskap. Kulturminner. Hellige fjell. Fiskevann. Elver. Inngrepsfri natur. Stillhet. Ingenting av dette ser ut til å få noen verdi i prosessene, blir ikke beregnet og vist fram.

Hvorfor viser ikke NVE og OED fram den totale belastningen? At realsisering av disse prosjektene vil omgjøre naturlandskapet til industri og Finnmark bli et helt annet land.

Truslene mot land og vann har aldri vært større enn nå! Troms og Finnmark er utpekt som neste slagmark for vindkraft. «Lavt konfliktnivå» sier bransjen og politikere og tenker lett match med velvillige politikere, ukritisk presse, langt fra riksmedia og få mennesker.

Langt derifra! I Motvind har vi nylig fått meldinger om prosjekter i 0-fasen i Sør-Troms og i Porsanger. Befolkninga vil ikke ha disse raseringene av  fjell og vidde.
Motvind Norge ble etablert høsten 2019 og har nå snart 16 000 medlemmer. Det kommer stadig nye til. Vi er en folkebevegelse.

Vindkraft er en kostbar, lite effektiv og ustabil energiteknologi som gjør store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft løser ingen problem, skaper bare nye, og er et gigantisk feilspor som truer store samfunnsverdier.

Derfor ønsker Motvind Norge å stoppe all utbygging og alle fordelsordningene som gir vindkraftaktørene de store økonomiske gevinster.

Enkelte politikere forsøker nå å rettferdiggjøre vindkraftregimet med hydrogen og datasentre. Det hjelper lite når du ser på det store og hele bildet!  Aldri mer Alta, ble det sagt for 40 år siden! Dette er mange ganger verre.  Vindkraft blir det store temaet i Stortingsvalget.

Les mer om Davvi vindkraftverk og Rásttigáisá