siri-fjeseth-krav-om-uavhengig-energikommisjon

Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Siri Fjeseth overrakte opprop og brev fra Motvind Norge til […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. september 2020

Del:

Siri Fjeseth overrakte opprop og brev fra Motvind Norge til Stortingets visepresident Morten Wold Eidsvolls plass 3.9.2020.

Siri Fjeseths appell på Eidsvolls plass 3.9.2020

Her er appellen:
I fjor kom NVE med forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, men med over 5000 høringssvar, de aller fleste negative, ble planen forkastet.

I år kom Stortingsmelding 28 som ifølge statsråd Tina Bru skal dempe konfliktene og gi kommunene større påvirkningsmulighet.

Les stortingsmeldinga, og en vil se at rammene er like lite miljøvennlig. Ja – det blir satt krav til begrenset tid før oppstart, og ja, turbinhøyden låses, men fortsatt vil totalt unødvendig vindkraftindustri bli påtvunget kommuner, folket og naturen.

Turbinene vil fortsatt rage 200-250 meter til værs, det vil fortsatt bygges 3 km vei pr turbin, 3 km! Veier som er bredere en E6 nordover. Plan- og bygningsloven skal fortsatt ikke gjelde, og staten kan fortsatt tvinge igjennom industrianlegg i naturen ved hjelp av energiloven og statlige planer.

Kjære Stortingsrepresentanter, Meld. St. 28 må stoppes! Vi trenger ikke vindkraftindustri, og dermed trenger vi heller ikke Meld. St. 28.

Ordføreroppropet som presenteres etterpå, vil også bidra til å løfte denne diskusjonen. Det var forresten med glede jeg mottok melding fra min egen ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, om at han støtter ordføreroppropet.

Etter sommerens norgesferie, så har mange i møte med vindkraftanlegg ute i naturen vår, uttalt sjokk og vantro over plasseringene, dimensjonene og ødeleggelsene. Det formidles en voksende uro, sorg og mistillit i befolkningen. Mistillit til styresmaktene og til mange av de folkevalgte.

Kjære Stortingets visepresident Morten Wold,

Samme dag som Meld. St. 28 kom, så fattet Stortinget et vedtak om å be regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. «Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Som følge av dette vedtaket, var vi mange som stilte spørsmål om det skulle være det samme direktoratet og det samme departementet som skulle granske sine egne vurderinger og vedtak. Juridisk og faglig gjennomgang av konsesjonene har vist at det foreligger feil og mangler, og da forventet vi en uavhengig gransking og juridisk vurdering av vindkraftkonsesjonene og anvendelsen av energiloven.

Vi er tre enkeltpersoner som tok initiativ til oppropet, et opprop som skulle vise seg å samle nesten 10 000 underskrifter på 14 dager. Oppropet krever en uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene, og at det ikke skal være NVE og OED som selv gransker egne vurderinger og egne vedtak.

Dette forteller om et stort engasjement i befolkningen. Underskriftene representerer også tusenvis av mennesker som ikke hadde tilgang til denne digitale plattformen, og som kjemper en kamp for å bevare naturen. Vi håper at Stortinget tar dette ad notam og forstår hva folkeviljen er.

Vi skjønte ikke hvor ødeleggende vindkraftindustrien var, før de første vindturbinene sto der. Men nå har vi bestemt oss for å kjempe mot ødeleggelsene og vindkraftbransjens propagandamaskineri og lobbyvirksomhet.

Vi også, vil redde klimaet og satse på fornybar grønn energi, men da trenger vi en samlet og framtidsrettet plan for framtidens energiformer. Vi må alle tørre å erkjenne at enorm vindkraftindustri er feil vei å gå.

Oppropet representerer også raskt voksende kunnskap og bevissthet i befolkningen, som nå krever at våre folkevalgte lytter til kravet om juridisk og uhildet gransking.

Vedlagt ligger et dokument der Motvind Norge i detalj gjør rede for manglene i konsesjonsutredningene og om hvorfor konsesjonene mangler hjemmel i energiloven.

Vedlagt er også Motvind sitt forslag om å opprette en Energikommisjon for å analysere hvordan Norge kan skaffe seg den energien landet trenger i de neste tiår, med minst mulig negative konsekvenser for liv og artsmangfold i naturen, og for befolkningens livsvilkår og lokalmiljø. For grønn energi trenger vi, men da må det være den rette grønne energien – ikke naturødeleggende og brutal vindkraftindustri.

Jeg overleverer oppropet med kommentarene fra de som har signert. De representerer velgere fra de fleste kommuner og fylker i landet. Oppropet og resultatet er blitt distribuert til samtlige stortingspolitikere. Vi har merket oss fra hvem og fra hvilke parti vi har fått respons og støtte. Men av 169 mailmottakere, så er det under 5% som har svart. Og da snakker vi om en kommunikasjonstråd på 3 tilsendte mail over to uker. Vi hadde håpet og trodd på en langt større respons på et så viktig og brennbart tema.

Takk til politikere fra ulike parti som har talt vindkraftbransjen og regjeringen midt imot. Takk til de politikerne og partiene som har talt klokkeklart mot vindkraft. Merk, dette er en tverrpolitisk sak, og vi tenker og handler som velgere inn mot neste Stortings- og regjeringsvalg.

Jeg ber med dette om at visepresidenten hjelper oss med å løfte dette viktige oppropet og kravet inn for Stortinget; at han bidrar til at det blir distribuert til de mange komiteene som saken berører, og at det blir drøftet og forvaltet med klokskap og respekt av Stortinget.

På vegne av 9202 enkeltmennesker;

Tusen takk!

Oppfølging Stortingets vedtak 19. juni Brev til Stortinget

Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Nye innlegg