Aasland OED i mosjøen

Staten på vei mot nytt brudd på folkeretten

Terje Aasland, som er statsråd i Olje- og energidepartementet (OED), […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

2. mai 2022

Del:

Terje Aasland, som er statsråd i Olje- og energidepartementet (OED), var i dag på befaring i vindkraftanlegget på Øyfjellet. Han besøkte videre Alcoa, møtte representanter for reindriftsnæringen og var i møte med Mosjøen og Omegn Næringsselskap. Aasland mottok også informasjon fra representanter for Motvind Øyfjellet, som bildet viser. Foto: Motvind Norge


Pressemelding fra Motvind Norge 02. mai 2022

Staten, ved Olje- og energidepartementet, har begått stor urett mot reindriftssamene i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Vefsn, ved å tillate utbygging av Øyfjellet vindkraftanlegg, og ved å støtte utbygger i å drive anleggsarbeid uten å ta hensyn til reindriften. Nå gjør man saken enda verre ved å gå inn i skjønnsrettssaken på utbyggers side. Motvind Norge reagerer sterkt på hvordan vår sørsamiske minoritet blir behandlet, og mener dette ikke er en rettsstat verdig.

Øyfjellet vindkraftverk er et enormt arealinngrep i samenes historiske reindriftsområde i Vesterfjella i Vefsn. Anlegget ødelegger så mye at det er stor fare for at noen av samene må gi opp reindriften. Vindkraftverket gir dramatiske negative drifts-konsekvenser for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Olje- og energidepartementet (OED) ga konsesjon til Eolus Vind (nå Øyfjellet Wind) i 2016, og utbygger fikk da samtykke til ekspropriasjon. I konsesjonen var det vilkår om at man skulle komme til enighet om en avtale mellom reineiere og utbygger om avbøtende tiltak for reindriften. En slik enighet er ikke oppnådd og en avtale har ikke blitt inngått. Motvind Norge mener det er helt uakseptabelt at OED har gitt tillatelse til utbygging av vindkraftverket før dette helt sentrale vilkåret var tilfredsstilt.

Når ekspropriasjonssaken nå skal behandles i skjønnsretten har staten ved OED varslet at de går inn som parthjelp på utbyggers side i rettssaken. «At staten går inn på utbyggers side er sjokkerende», sier styremedlem i Motvind Norge, Torbjørn Lindseth. Urfolks rettigheter har en spesiell status i norsk og internasjonalt lovverk, nettopp for å beskytte dem mot overgrep fra storsamfunnet. I Fosen-saken har høyesterett sagt at konsesjonene for vindkraft ikke er gyldige for Storheia og Roan, der sørsamisk reindrift har sterke rettigheter.

«Nå gjør den norske stat overgrepet mot minoritetsbefolkningen vår enda verre ved å stille opp som partshjelp på utbyggers side i saken mot reindriften på Øyfjellet. At staten nå legger opp til å gå mot reindriftssamene i Jillen-Njaarke er ikke en rettsstat verdig», sier Torbjørn Lindseth i Motvind Norge. Vi må vise solidaritet med sørsamene som i mange tiår har stått i kamp for sin kultur, både i Trøndelag og på Helgeland. Samene fortjener og har krav på at staten lytter til dem, og taler deres sak, for den norske stat er også samenes stat.

Rettssaken starter i Helgeland tingrett i Mosjøen 23. mai.

Øyfjellet vindkraftanlegg i Vefsn gir dramatiske negative drifts-konsekvenser for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Protestene mot anlegget har derfor vært mange. Bildet er hentet fra en markering utenfor Oslo tingrett i forbindelse med en sak om midlertidig forføyning. Foto: Motvind Norge

Kontaktperson i Jillen-Njaarke-saken for Motvind Norge: Torbjørn Lindseth, telefonnummer: 456 92 268

Regjeringen skriver om olje- og energiministerens Mosjøen-besøk her.

Her kan du lese mer om Øyfjellet-saken.

Nye innlegg